« Prev 2 Kings 9 Next »

Chapter 9

1 ארק איבנה עשילאו
םיאיבנה ינבמ דחאל
רגח ול רמאיו
ןמשה ךפ חקו ךינתמ
תמר ךלו ךדיב הזה
׃דעלג 2 םש־הארו המש תאבו
טפשוהי־ןב אוהי
תאבו ישמנ־ןב
ויחא ךותמ ותמקהו
רדח ותא תאיבהו
׃רדחב 3 ןמשה־ךפ תחקלו
ושאר־לע תקציו
הוהי רמא־הכ תרמאו
־לא ךלמל ךיתחשמ
תלדה תחתפו לארשי
׃הכחת אלו התסנו 4 רענה רענה ךליו
׃דעלג תמר איבנה 5 ירש הנהו אביו
רמאיו םיבשי ליחה
רשה ךילא יל רבד
ימ ־לא אוהי רמאיו
ךילא רמאיו ונלכמ
׃רשה 6 התיבה אביו םקיו
ושאר־לא ןמשה קציו
רמא־הכ ול רמאיו
לארשי יהלא הוהי
םע־לא ךלמל ךיתחשמ
׃לארשי־לא הוהי 7 תיב־תא התיכהו
יתמקנו ךינדא באחא
םיאיבנה ידבע ימד
הוהי ידבע־לכ ימדו
׃לבזיא דימ 8 באחא תיב־לכ דבאו
באחאל יתרכהו
רוצעו ריקב ןיתשמ
׃לארשיב בוזעו 9 באחא תיב־תא יתתנו
טבנ־ןב םעברי תיבכ
אשעב תיבכו
׃היחא־ןב 10 ולכאי לבזיא־תאו
קלחב םיבלכה
רבק ןיאו לאערזי
׃סניו תלדה חתפיו 11 ידבע־לא אצי אוהיו
ול רמאיו וינדא
עודמ םולשה
ךילא הזה עגשמה־אב
םתא םהילא רמאיו
שיאה־תא םתעדי
׃וחיש־תאו 12 אנ־דגה רקש ורמאיו
תאזכ רמאיו ונל
ילא רמא תאזכו
הוהי רמא הכ רמאל
ךלמל ךיתחשמ
׃לארשי־לא 13 שיא וחקיו ורהמיו
ויתחת ומישיו ודגב
תולעמה םרג־לא
רפושב ועקתיו
׃אוהי ךלמ ורמאיו 14 אוהי רשקתיו
ישמנ־ןב טפשוהי־ןב
היה םרויו םרוי־לא
אוה דעלג תמרב רמש
ינפמ לארשי־לכו
׃םרא־ךלמ לאזח 15 ךלמה םרוהי בשיו
לאערזיב אפרתהל
והכי רשא םיכמה־ןמ
ומחלהב םימרא
םרא ךלמ לאזח־תא
שי־םא אוהי רמאיו
טילפ אצי־לא םכשפנ
תכלל ריעה ־ןמ
׃לאערזיב דיגל 16 ךליו אוהי בכריו
םרוי יכ הלאערזי
היזחאו המש בכש
דרי הדוהי ךלמ
׃םרוי־תא תוארל 17 דמע הפצהו
לאערזיב לדגמה־לע
אוהי תעפש־תא אריו
תעפש רמאיו ואבב
רמאיו האר ינא
חלשו בכר חק םרוהי
רמאיו םתארקל
׃םולשה 18 סוסה בכר ךליו
רמאיו ותארקל
םולשה ךלמה רמא־הכ
ךל ־המ אוהי רמאיו
ירחא־לא בס םולשלו
רמאל הפצה דגיו
םה־דע ךאלמה־אב
׃בש־אלו 19 ינש סוס בכר חלשיו
רמאיו םהלא אביו
םולש ךלמה רמא־הכ
ךל־המ אוהי רמאיו
בס םולשלו
׃ירחא־לא 20 אב רמאל הפצה דגיו
בש־אלו םהילא־דע
אוהי גהנמכ גהנמהו
ןועגשב יכ ישמנ־ןב
׃גהני 21 רסא םרוהי רמאיו
אציו ובכר רסאיו
לארשי־ךלמ םרוהי
־ךלמ והיזחאו
ובכרב שיא הדוהי
אוהי תארקל ואציו
תקלחב והאצמיו
׃ילאערזיה תובנ 22 םרוהי תוארכ יהיו
רמאיו אוהי־תא
רמאיו אוהי םולשה
־דע םולשה המ
ךמא לבזיא ינונז
׃םיברה היפשכו 23 וידי םרוהי ךפהיו
רמאיו סניו
המרמ והיזחא־לא
׃היזחא 24 ודי אלמ אוהיו
םרוהי־תא ךיו תשקב
אציו ויערז ןיב
ערכיו ובלמ יצחה
׃ובכרב 25 רקדב־לא רמאיו
והכלשה אש השלש
תובנ הדש תקלחב
רכז־יכ ילאערזיה
םיבכר תא התאו ינא
באחא ירחא םידמצ
אשנ הוהיו ויבא
׃הזה אשמה־תא וילע 26 תובנ ימד־תא אל־םא
וינב ימד־תאו
שמא יתיאר
יתמלשו הוהי־םאנ
תאזה הקלחב ךל
אש התעו הוהי־םאנ
רבדכ הקלחב והכלשה
׃הוהי 27 הדוהי־ךלמ היזחאו
תיב ךרד סניו האר
וירחא ףדריו ןגה
ותא־םג רמאיו אוהי
הבכרמה־לא והכה
רשא רוג־הלעמב
סניו םעלבי־תא
׃םש תמיו ודגמ 28 וידבע ותא ובכריו
ורבקיו המלשורי
ותרבקב ותא
ריעב ויתבא־םע
׃דוד 29 הרשע תחא תנשבו
באחא־ןב םרויל הנש
היזחא ךלמ
׃הדוהי־לע 30 אוהי אוביו
לבזיאו הלאערזי
ךופב םשתו העמש
בטיתו היניע
דעב ףקשתו השאר־תא
׃ןולחה 31 רעשב אב אוהיו
ירמז םולשה רמאתו
׃וינדא גרה 32 וינפ אשיו
ימ רמאיו ןולחה־לא
ופיקשיו ימ יתא
השלש םינש וילא
׃םיסירס 33 והטמש רמאיו
המדמ זיו הוטמשיו
ריקה־לא
םיסוסה־לאו
׃הנסמריו 34 תשיו לכאיו אביו
אנ־ודקפ רמאיו
תאזה הרוראה־תא
ךלמ ־תב יכ הורבקו
׃איה 35 הרבקל וכליו
יכ הב ואצמ־אלו
םילגרהו תלגלגה־םא
׃םידיה תופכו 36 ול ודיגיו ובשיו
הוהי־רבד רמאיו
רבד רשא אוה
והילא ודבע־דיב
קלחב רמאל יבשתה
ולכאי לאערזי
רשב־תא םיבלכה
׃לבזיא 37 לבזיא תלבנ תיהו
הדשה ינפ־לע ןמדכ
רשא לאערזי קלחב
תאז ורמאי־אל
׃לבזיא

« Prev 2 Kings 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |