« Prev 2 Kings 8 Next »

Chapter 8

1 רבד עשילאו
היחה־רשא השאה־לא
ימוק רמאל הנב־תא
ךתיבו יתא יכלו
ירוגת רשאב ירוגו
בערל הוהי ארק־יכ
ץראה־לא אב־םגו
׃םינש עבש 2 שעתו השאה םקתו
םיהלאה שיא רבדכ
התיבו איה ךלתו
םיתשלפ ־ץראב רגתו
׃םינש עבש 3 עבש הצקמ יהיו
השאה בשתו םינש
אצתו םיתשלפ ץראמ
־לא ךלמה־לא קעצל
׃הדש־לאו התיב 4 רבדמ ךלמהו
רענ יזחג־לא
רמאל םיהלאה־שיא
־לכ תא יל אנ־הרפס
השע־רשא תולדגה
׃עשילא 5 רפסמ אוה יהיו
היחה־רשא תא ךלמל
השאה הנהו תמה־תא
הנב ־תא היחה־רשא
ךלמה־לא תקעצ
הדש־לעו התיב־לע
ינדא יזחג רמאיו
השאה תאז ךלמה
היחה־רשא הנב־הזו
׃עשילא 6 השאל ךלמה לאשיו
הל־ןתיו ול־רפסתו
דחא סירס ךלמה
־תא בישה רמאל
תאו הל־רשא־לכ
הדשה תאובת־לכ
ץראה־תא הבזע םוימ
׃התע־דעו 7 קשמד עשילא אביו
םרא־ךלמ דדה־ןבו
רמאל ול־דגיו הלח
םיהלאה שיא אב
׃הנה־דע 8 ךלמה רמאיו
ךדיב חק לאהזח־לא
תארקל ךלו החנמ
תשרדו םיהלאה שיא
ותואמ הוהי־תא
ילחמ היחאה רמאל
׃הז 9 ותארקל לאזח ךליו
ודיב החנמ חקיו
אשמ קשמד בוט־לכו
אביו למג םיעברא
רמאיו וינפל דמעיו
דדה־ןב ךנב
ינחלש םרא־ךלמ
היחאה רמאל ךילא
׃הז ילחמ 10 עשילא וילא רמאיו
היח אל־רמא ךל
הוהי ינארהו היחת
׃תומי תומ־יכ 11 וינפ־תא דמעיו
ךביו שב־דע םשיו
׃םיהלאה שיא 12 עודמ לאזח רמאיו
רמאיו הכב ינדא
תא יתעדי־יכ
ינבל השעת־רשא
םהירצבמ הער לארשי
םהירחבו שאב חלשת
םהיללעו גרהת ברחב
םהיתרהו שטרת
׃עקבת 13 המ יכ לאהזח רמאיו
השעי יכ בלכה ךדבע
הזה לודגה רבדה
ינארה עשילא רמאיו
ךלמ ךתא הוהי
׃םרא־לע 14 עשילא תאמ ךליו
וינדא־לא אביו
רמא־המ ול רמאיו
רמאיו עשילא ךל
׃היחת היח יל רמא 15 חקיו תרחממ יהיו
םימב לבטיו רבכמה
וינפ־לע שרפיו
לאהזח ךלמיו תמיו
׃ויתחת 16 םרויל שמח תנשבו
לארשי ךלמ באחא־ןב
הדוהי ךלמ טפשוהיו
םרוהי ךלמ
ךלמ טפשוהי־ןב
׃הדוהי 17 םיתשו םישלש־ןב
וכלמב היה הנש
ךלמ הנש הנמשו
׃םלשוריב 18 יכלמ ךרדב ךליו
ושע רשאכ לארשי
יכ באחא תיב
ול־התיה באחא־תב
ערה שעיו השאל
׃הוהי יניעב 19 הוהי הבא־אלו
הדוהי־תא תיחשהל
ודבע דוד ןעמל
תתל ול־רמא רשאכ
וינבל רינ ול
׃םימיה־לכ 20 םודא עשפ וימיב
הדוהי־די תחתמ
׃ךלמ םהילע וכלמיו 21 הריעצ םרוי רבעיו
ומע בכרה־לכו
הליל םק אוה־יהיו
םודא־תא הכיו
תאו וילא ביבסה
םעה סניו בכרה ירש
׃וילהאל 22 תחתמ םודא עשפיו
םויה דע הדוהי־די
הנבל עשפת זא הזה
׃איהה תעב 23 םרוי ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םיבותכ םה־אולה
םימיה ירבד רפס־לע
׃הדוהי יכלמל 24 םרוי בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
דוד ריעב ויתבא־םע
ונב והיזחא ךלמיו
׃ויתחת 25 הרשע־םיתש תנשב
באחא־ןב םרויל הנש
ךלמ לארשי ךלמ
םרוהי ־ןב והיזחא
׃הדוהי ךלמ 26 םיתשו םירשע־ןב
וכלמב והיזחא הנש
ךלמ תחא הנשו
ומא םשו םלשוריב
ירמע־תב והילתע
׃לארשי ךלמ 27 תיב ךרדב ךליו
ערה שעיו באחא
תיבכ הוהי יניעב
־תיב ןתח יכ באחא
׃אוה באחא 28 םרוי־תא ךליו
המחלמל באחא־ןב
םרא־ךלמ לאהזח־םע
וכיו דעלג תמרב
׃םרוי־תא םימרא 29 ךלמה םרוי בשיו
לאערזיב אפרתהל
והכי רשא םיכמה־ןמ
ומחלהב המרב םימרא
םרא ךלמ לאהזח־תא
םרוהי־ןב והיזחאו
דרי הדוהי ךלמ
םרוי ־תא תוארל
לאערזיב באחא־ןב
׃אוה הלח־יכ

« Prev 2 Kings 8 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |