« Prev 2 Kings 4 Next »

Chapter 4

1 ישנמ תחא השאו
הקעצ םיאיבנה־ינב
רמאל עשילא־לא
התאו תמ ישיא ךדבע
היה ךדבע יכ תעדי
השנהו הוהי־תא ארי
ינש־תא תחקל אב
׃םידבעל ול ידלי 2 עשילא הילא רמאיו
ידיגה ךל־השעא המ
תיבב יכל־שי־המ יל
ךתחפשל ןיא רמאתו
יכ תיבב לכ
׃ןמש ךוסא־םא 3 ךל־ילאש יכל רמאיו
תאמ ץוחה־ןמ םילכ
םילכ יכנכש־לכ
׃יטיעמת ־לא םיקר 4 תלדה תרגסו תאבו
ךינב־דעבו ךדעב
םילכה־לכ לע תקציו
׃יעיסת אלמהו הלאה 5 רגסתו ותאמ ךלתו
דעבו הדעב תלדה
םישגמ םה הינב
׃תקצימ איהו הילא 6 םילכה תאלמכ יהיו
הנב־לא רמאתו
ילכ דוע ילא השיגה
ןיא הילא רמאיו
דמעיו ילכ דוע
׃ןמשה 7 שיאל דגתו אבתו
יכל רמאיו םיהלאה
ןמשה־תא ירכמ
יכישנ־תא ימלשו
ייחת יכינב תאו
׃רתונב 8 רבעיו םויה יהיו
םשו םנוש־לא עשילא
הלודג השא
םחל־לכאל וב־קזחתו
רסי ורבע ידמ יהיו
׃םחל־לכאל המש 9 השיא־לא רמאתו
יכ יתעדי אנ־הנה
שודק םיהלא שיא
ונילע רבע אוה
׃דימת 10 ריק־תילע אנ־השענ
םש ול םישנו הנטק
אסכו ןחלשו הטמ
ואבב היהו הרונמו
׃המש רוסי ונילא 11 אביו םויה יהיו
הילעה־לא רסיו המש
׃המש־בכשיו 12 יזחג־לא רמאיו
תימנושל ארק ורענ
הל־ארקיו תאזה
׃וינפל דמעתו 13 אנ־רמא ול רמאיו
תדרח הנה הילא
הדרחה־לכ־תא ונילא
ךל תושעל המ תאזה
ךל־רבדל שיה
רש־לא וא ךלמה־לא
ךותב רמאתו אבצה
׃תבשי יכנא ימע 14 תושעל המו רמאיו
יזחיג רמאיו הל
הל־ןיא ןב לבא
׃ןקז השיאו 15 הל־ארק רמאיו
דמעתו הל־ארקיו
׃חתפב 16 הזה דעומל רמאיו
תקבח יתא היח תעכ
ינדא־לא רמאתו ןב
םיהלאה שיא
׃ךתחפשב בזכת־לא 17 ןב דלתו השאה רהתו
היח תעכ הזה דעומל
הילא רבד־רשא
׃עשילא 18 יהיו דליה לדגיו
ויבא־לא אציו םויה
׃םירצקה־לא 19 ויבא־לא רמאיו
רמאיו ישאר ישאר
והאש רענה־לא
׃ומא־לא 20 והאיביו והאשיו
בשיו ומא־לא
היכרב־לע
׃תמיו םירהצה־דע 21 והבכשתו לעתו
םיהלאה שיא תטמ־לע
׃אצתו ודעב רגסתו 22 השיא־לא ארקתו
יל אנ החלש רמאתו
םירענה־ןמ דחא
תונתאה תחאו
שיא־דע הצוראו
׃הבושאו םיהלאה 23 יתא עודמ רמאיו
םויה וילא יתכלה
תבש אלו שדח־אל
׃םולש רמאתו 24 רמאתו ןותאה שבחתו
ךלו גהנ הרענ־לא
בכרל יל־רצעת־לא
׃ךל יתרמא ־םא יכ 25 שיא־לא אובתו ךלתו
רה־לא םיהלאה
תוארכ יהיו למרכה
התא םיהלאה־שיא
רמאיו דגנמ
הנה ורענ יזחיג־לא
׃זלה תימנושה 26 התארקל אנ־ץור התע
ךל םולשה הל־רמאו
םולשה ךשיאל םולשה
׃םולש רמאתו דליל 27 שיא־לא אבתו
רהה־לא םיהלאה
שגיו וילגרב קזחתו
רמאיו הפדהל יזחיג
םיהלאה שיא
השפנ־יכ הל־הפרה
הוהיו הל־הרמ
אלו ינממ םילעה
׃יל דיגה 28 ןב יתלאשה רמאתו
אלה ינדא תאמ
הלשת אל יתרמא
׃יתא 29 רגח יזחיגל רמאיו
יתנעשמ חקו ךינתמ
אצמת־יכ ךלו ךדיב
ונכרבת אל שיא
אל שיא ךכרבי־יכו
יתנעשמ תמשו וננעת
׃רענה ינפ־לע 30 רענה םא רמאתו
ךשפנ־יחו הוהי־יח
םקיו ךבזעא־םא
׃הירחא ךליו 31 םהינפל רבע יזחגו
תנעשמה־תא םשיו
ןיאו רענה ינפ־לע
בשיו בשק ןיאו לוק
ול־דגיו ותארקל
ץיקה אל רמאל
׃רענה 32 התיבה עשילא אביו
בכשמ תמ רענה הנהו
׃ותטמ־לע 33 תלדה רגסיו אביו
ללפתיו םהינש דעב
׃הוהי־לא 34 בכשיו לעיו
ויפ םשיו דליה־לע
ויניעו ויפ־לע
ויפכו ויניע־לע
רהגיו ופכ ־לע
רשב םחיו וילע
׃דליה 35 תיבב ךליו בשיו
הנה תחאו הנה תחא
וילע רהגיו לעיו
רענה ררוזיו
םימעפ עבש־דע
רענה חקפיו
׃ויניע־תא 36 יזחיג־לא ארקיו
ארק רמאיו
תאזה תימנשה־לא
וילא אובתו הארקיו
׃ךנב יאש רמאיו 37 לפתו אבתו
וחתשתו וילגר־לע
הנב־תא אשתו הצרא
׃אצתו 38 הלגלגה בש עשילאו
ינבו ץראב בערהו
םיבשי םיאיבנה
ורענל רמאיו וינפל
הלודגה ריסה תפש
ינבל דיזנ לשבו
׃םיאיבנה 39 הדשה־לא דחא אציו
אצמיו תרא טקלל
טקליו הדש ןפג
אלמ הדש תעקפ ונממ
חלפיו אביו ודגב
דיזנה ריס־לא
׃ועדי אל־יכ 40 םישנאל וקציו
םלכאכ יהיו לוכאל
וקעצ המהו דיזנהמ
ריסב תומ ורמאיו
אלו םיהלאה שיא
׃לכאל ולכי 41 חמק־וחקו רמאיו
ריסה־לא ךלשיו
םעל קצ רמאיו
היה אלו ולכאיו
׃ריסב ער רבד 42 השלש לעבמ אב שיאו
םיהלאה שיאל אביו
םירוכב םחל
םירעש םחל־םירשע
ונלקצב למרכו
םעל ןת רמאיו
׃ולכאיו 43 המ ותרשמ רמאיו
האמ ינפל הז ןתא
םעל ןת רמאיו שיא
רמא הכ יכ ולכאיו
׃רתוהו לכא הוהי 44 םהינפל ןתיו
ורתויו ולכאיו
׃הוהי רבדכ

« Prev 2 Kings 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |