« Prev 2 Kings 21 Next »

Chapter 21

1 הנש הרשע םיתש־ןב
םישמחו וכלמב השנמ
ךלמ הנש שמחו
ומא םשו םלשוריב
׃הב־יצפח 2 יניעב ערה שעיו
םיוגה תבעותכ הוהי
הוהי שירוה רשא
׃לארשי ינב ינפמ 3 ןביו בשיו
דבא רשא תומבה־תא
םקיו ויבא והיקזח
שעיו לעבל תחבזמ
השע רשאכ הרשא
לארשי ךלמ באחא
אבצ־לכל וחתשיו
׃םתא דבעיו םימשה 4 תיבב תחבזמ הנבו
הוהי רמא רשא הוהי
םישא םלשוריב
׃ימש־תא 5 תוחבזמ ןביו
םימשה אבצ־לכל
תורצח יתשב
׃הוהי־תיב 6 שאב ונב־תא ריבעהו
השעו שחנו ןנועו
הברה םינעדיו בוא
יניעב ערה תושעל
׃סיעכהל הוהי 7 הרשאה לספ־תא םשיו
רשא תיבב השע רשא
דוד־לא הוהי רמא
תיבב ונב המלש־לאו
רשא םלשוריבו הזה
יטבש לכמ יתרחב
ימש־תא םישא לארשי
׃םלועל 8 דינהל ףיסא אלו
לארשי לגר
יתתנ רשא המדאה־ןמ
קר םתובאל
תושעל ורמשי־םא
םיתיוצ רשא לככ
הרותה־לכלו
ידבע םתא הוצ־רשא
׃השמ 9 םעתיו ועמש אלו
ערה־תא תושעל השנמ
רשא םיוגה־ןמ
ינפמ הוהי דימשה
׃לארשי ינב 10 הוהי רבדיו
םיאיבנה וידבע־דיב
׃רמאל 11 השנמ השע רשא ןעי
תובעתה הדוהי־ךלמ
לכמ ערה הלאה
רשא ירמאה ושע־רשא
אטחיו וינפל
הדוהי־תא־םג
׃וילולגב 12 הוהי רמא־הכ ןכל
יננה לארשי יהלא
הער איבמ
הדוהיו םלשורי־לע
ויעמש־לכ רשא
׃וינזא יתש הנלצת 13 םלשורי־לע יתיטנו
ןורמש וק תא
תיב תלקשמ־תאו
־תא יתיחמו באחא
החמי־רשאכ םלשורי
ךפהו החמ תחלצה־תא
׃הינפ־לע 14 תיראש תא יתשטנו
דיב םיתתנו יתלחנ
זבל ויהו םהיביא
־לכל הסשמלו
׃םהיביא 15 ושע רשא ןעי
יניעב ערה־תא
יתא םיסעכמ ויהיו
ואצי רשא םויה־ןמ
דעו םירצממ םתובא
׃הזה םויה 16 ךפש יקנ םד םגו
דע דאמ הברה השנמ
םלשורי־תא אלמ־רשא
ותאטחמ דבל הפל הפ
איטחה רשא
תושעל הדוהי־תא
׃הוהי יניעב ערה 17 השנמ ירבד רתיו
השע רשא־לכו
אטח רשא ותאטחו
־לע םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס
׃הדוהי יכלמל 18 השנמ בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
אזע־ןגב ותיב־ןגב
ונב ןומא ךלמיו
׃ויתחת 19 םיתשו םירשע־ןב
וכלמב ןומא הנש
ךלמ םינש םיתשו
ומא םשו םלשוריב
ץורח־תב תמלשמ
׃הבטי־ןמ 20 יניעב ערה שעיו
השע רשאכ הוהי
׃ויבא השנמ 21 ךרדה־לכב ךליו
ויבא ךלה־רשא
םיללגה־תא דבעיו
ויבא דבע רשא
׃םהל וחתשיו 22 הוהי־תא בזעיו
אלו ויתבא יהלא
׃הוהי ךרדב ךלה 23 ןומא־ידבע ורשקיו
ותימיו וילע
׃ותיבב ךלמה־תא 24 תא ץראה־םע ךיו
ךלמה־לע םירשקה־לכ
וכילמיו ןומא
־תא ץראה־םע
׃ויתחת ונב והישאי 25 ןומא ירבד רתיו
םה־אלה השע רשא
רפס־לע םיבותכ
יכלמל םימיה ירבד
׃הדוהי 26 ותרבקב ותא רבקיו
ךלמיו אזע־ןגב
׃ויתחת ונב והישאי

« Prev 2 Kings 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |