« Prev 2 Kings 22 Next »

Chapter 22

1 הנש הנמש־ןב
וכלמב והישאי
הנש תחאו םישלשו
םשו םלשוריב ךלמ
הידע־תב הדידי ומא
׃תקצבמ 2 יניעב רשיה שעיו
ךרד־לכב ךליו הוהי
רס־אלו ויבא דוד
׃לואמשו ןימי 3 הרשע הנמשב יהיו
והישאי ךלמל הנש
ןפש־תא ךלמה חלש
־ןב והילצא־ןב
תיב רפסה םלשמ
׃רמאל הוהי 4 והיקלח־לא הלע
םתיו לודגה ןהכה
תיב אבומה ףסכה־תא
ופסא רשא הוהי
׃םעה תאמ ףסה ירמש 5 ישע די־לע הנתיו
םידקפמה הכאלמה
ונתיו הוהי תיבב
הכאלמה ישעל ותא
הוהי תיבב רשא
׃תיבה קדב קזחל 6 םינבלו םישרחל
תונקלו םירדגלו
בצחמ ינבאו םיצע
׃תיבה־תא קזחל 7 םתא בשחי־אל ךא
םדי־לע ןתנה ףסכה
םה הנומאב יכ
׃םישע 8 ןהכה והיקלח רמאיו
רפסה ןפש־לע לודגה
יתאצמ הרותה רפס
ןתיו הוהי תיבב
רפסה־תא היקלח
׃והארקיו ןפש־לא 9 רפסה ןפש אביו
בשיו ךלמה־לא
רמאיו רבד ךלמה־תא
־תא ךידבע וכיתה
תיבב אצמנה ףסכה
ישע די־לע והנתיו
םידקפמה הכאלמה
׃הוהי תיב 10 רפסה ןפש דגיו
ןתנ רפס רמאל ךלמל
ןהכה היקלח יל
ינפל ןפש והארקיו
׃ךלמה 11 ךלמה עמשכ יהיו
הרותה רפס ירבד־תא
׃וידגב־תא ערקיו 12 ךלמה וציו
ןהכה היקלח־תא
ןפש־ןב םקיחא־תאו
רובכע־תאו
ןפש תאו היכימ־ןב
הישע תאו רפסה
׃רמאל ךלמה־דבע 13 הוהי־תא ושרד וכל
םעה־דעבו ידעב
הדוהי־לכ דעבו
רפסה ירבד־לע
הזה אצמנה
הוהי תמח הלודג־יכ
ונב התצנ איה־רשא
ועמש־אל רשא לע
ירבד־לע וניתבא
תושעל הזה רפסה
׃ונילע בותכה־לככ 14 ןהכה והיקלח ךליו
רובכעו םקיחאו
הישעו ןפשו
האיבנה הדלח־לא
הוקת־ןב םלש תשא
רמש סחרח־ןב
תבשי איהו םידגבה
הנשמב םלשוריב
׃הילא ורבדיו 15 םהילא רמאתו
יהלא הוהי רמא־הכ
שיאל ורמא לארשי
׃ילא םכתא חלש־רשא 16 יננה הוהי רמא הכ
םוקמה־לא הער איבמ
תא ויבשי־לעו הזה
רשא רפסה ירבד־לכ
׃הדוהי ךלמ ארק 17 ינובזע רשא תחת
םיהלאל ורטקיו
ןעמל םירחא
השעמ לכב ינסיעכה
יתמח התצנו םהידי
אלו הזה םוקמב
׃הבכת 18 הדוהי ךלמ־לאו
שרדל םכתא חלשה
ורמאת הכ הוהי־תא
הוהי רמא־הכ וילא
םירבדה לארשי יהלא
׃תעמש רשא 19 ענכתו ךבבל־ךר ןעי
ךעמשב הוהי ינפמ
יתרבד רשא
־לעו הזה םוקמה־לע
המשל תויהל ויבשי
ערקתו הללקלו
הכבתו ךידגב־תא
יכנא םגו ינפל
׃הוהי־םאנ יתעמש 20 ךפסא יננה ןכל
תפסאנו ךיתבא־לע
םולשב ךיתרבק־לא
ךיניע הניארת־אלו
ינא־רשא הערה לכב
הזה םוקמה־לע איבמ
ךלמה־תא ובישיו
׃רבד

« Prev 2 Kings 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |