« Prev 2 Chronicles 28 Next »

Chapter 28

1 זחא הנש םירשע־ןב
הרשע־ששו וכלמב
םלשוריב ךלמ הנש
רשיה השע־אלו
דיודכ הוהי יניעב
׃ויבא 2 יכלמ יכרדב ךליו
תוכסמ םגו לארשי
׃םילעבל השע 3 איגב ריטקה אוהו
רעביו םנה־ןב
שאב וינב־תא
רשא םיוגה תובעתכ
ינפמ הוהי שירה
׃לארשי ינב 4 תומבב רטקיו חבזיו
תחתו תועבגה־לעו
׃ןנער ץע־לכ 5 ויהלא הוהי והנתיו
םרא ךלמ דיב
ובשיו וב־וכיו
הלודג היבש ונממ
םגו קשמרד ואיביו
ןתנ לארשי ךלמ־דיב
׃הלודג הכמ וב־ךיו 6 חקפ גרהיו
הדוהיב והילמר־ןב
ףלא םירשעו האמ
־ינב לכה דחא םויב
הוהי־תא םבזעב ליח
׃םתובא יהלא 7 רובג ירכז גרהיו
והישעמ־תא םירפא
ךלמה־ןב
דיגנ םקירזע־תאו
הנקלא־תאו תיבה
׃ךלמה הנשמ 8 לארשי־ינב ובשיו
ףלא םיתאמ םהיחאמ
תונבו םינב םישנ
וזזב בר ללש־םגו
ואיביו םהמ
׃ןורמשל ללשה־תא 9 איבנ היה םשו
ומש דדע הוהיל
אבצה ינפל אציו
רמאיו ןורמשל אבה
הוהי תמחב הנה םהל
םכיתובא־יהלא
םנתנ הדוהי־לע
םב־וגרהתו םכדיב
םימשל דע ףעזב
׃עיגה 10 הדוהי־ינב התעו
םירמא םתא םלשוריו
םידבעל שבכל
אלה םכל תוחפשלו
תומשא םכמע םתא־קר
׃םכיהלא הוהיל 11 ינועמש התעו
רשא היבשה ובישהו
יכ םכיחאמ םתיבש
הוהי־ףא ןורח
׃םכילע 12 ישארמ םישנא ומקיו
והירזע םירפא־ינב
והיכרב ןנחוהי־ןב
תומלשמ ־ןב
םלש־ןב והיקזחיו
ילדח־ןב אשמעו
׃אבצה־ןמ םיאבה־לע 13 םהל ורמאיו
היבשה־תא ואיבת־אל
הוהי תמשאל יכ הנה
םירמא םתא ונילע
וניתאטח־לע ףיסהל
וניתמשא־לעו
ונל המשא הבר־יכ
־לע ףא ןורחו
׃לארשי 14 ץולחה בזעיו
הזבה־תאו היבשה־תא
םירשה ינפל
׃להקה־לכו 15 םישנאה ומקיו
תומשב ובקנ־רשא
היבשב וקיזחיו
םהימרעמ־לכו
ללשה־ןמ ושיבלה
םולעניו םושבליו
םוקשיו םולכאיו
םולהניו םוכסיו
לשוכ־לכל םירמחב
וחרי םואיביו
לצא םירמתה־ריע
ובושיו םהיחא
׃ןורמש 16 ךלמה חלש איהה תעב
רושא יכלמ־לע זחא
׃ול רזעל 17 ואב םימודא דועו
הדוהיב וכיו
׃יבש־ובשיו 18 ירעב וטשפ םיתשלפו
בגנהו הלפשה
ודכליו הדוהיל
־תאו שמש־תיב־תא
תורדגה־תאו ןוליא
היתונבו וכוש־תאו
היתונבו הנמת־תאו
־תאו וזמג־תאו
׃םש ובשיו היתנב 19 הוהי עינכה־יכ
רובעב הדוהי־תא
יכ לארשי־ךלמ זחא
הדוהיב עירפה
׃הוהיב לעמ לועמו 20 תגלת וילע אביו
רושא ךלמ רסאנלפ
׃וקזח אלו ול רציו 21 תיב־תא זחא קלח־יכ
ךלמה תיב־תאו הוהי
ךלמל ןתיו םירשהו
הרזעל אלו רושא
׃ול 22 ףסויו ול רצה תעבו
אוה הוהיב לועמל
׃זחא ךלמה 23 קשמרד יהלאל חבזיו
יכ רמאיו וב םיכמה
םה םרא־יכלמ יהלא
םהל םתוא םירזעמ
םהו ינורזעיו חבזא
ולישכהל ול־ויה
׃לארשי־לכלו 24 ילכ־תא זחא ףסאיו
ץצקיו םיהלאה־תיב
םיהלאה־תיב ילכ־תא
תותלד ־תא רגסיו
ול שעיו הוהי־תיב
הנפ־לכב תוחבזמ
׃םלשוריב 25 ריעו ריע־לכבו
תומב השע הדוהיל
םירחא םיהלאל רטקל
הוהי ־תא סעכיו
׃ויתבא יהלא 26 וירבד רתיו
םינשארה ויכרד־לכו
םנה םינורחאהו
רפס־לע םיבותכ
הדוהי־יכלמ
׃לארשיו 27 זחא בכשיו
והרבקיו ויתבא־םע
יכ םלשוריב ריעב
ירבקל והאיבה אל
ךלמיו לארשי יכלמ
ונב והיקזחי
׃ויתחת

« Prev 2 Chronicles 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |