« Prev 2 Chronicles 29 Next »

Chapter 29

1 ךלמ והיקזחי
הנש שמחו םירשע־ןב
הנש עשתו םירשעו
םשו םלשוריב ךלמ
היבא ומא
׃והירכז־תב 2 יניעב רשיה שעיו
השע־רשא לככ הוהי
׃ויבא דיוד 3 הנושארה הנשב אוה
ןושארה שדחב וכלמל
תותלד־תא חתפ
׃םקזחיו הוהי־תיב 4 םינהכה־תא אביו
םפסאיו םיולה־תאו
׃חרזמה בוחרל 5 ינועמש םהל רמאיו
ושדקתה התע םיולה
הוהי תיב־תא ושדקו
םכיתבא יהלא
הדנה־תא ואיצוהו
׃שדקה־ןמ 6 וניתבא ולעמ־יכ
יניעב ערה ושעו
וניהלא־הוהי
ובסיו והבזעיו
הוהי ןכשממ םהינפ
׃ףרע־ונתיו 7 תותלד ורגס םג
ובכיו םלואה
אל תרטקו תורנה־תא
־אל הלעו וריטקה
יהלאל שדקב ולעה
׃לארשי 8 הוהי ףצק יהיו
םלשוריו הדוהי־לע
המשל העוזל םנתיו
םתא רשאכ הקרשלו
׃םכיניעב םיאר 9 וניתובא ולפנ הנהו
ונינבו ברחב
ונישנו וניתונבו
׃תאז־לע יבשב 10 תורכל יבבל־םע התע
יהלא הוהיל תירב
ונממ בשיו לארשי
׃ופא ןורח 11 ולשת־לא התע ינב
הוהי רחב םכב־יכ
ותרשל וינפל דמעל
םיתרשמ ול תויהלו
׃םירטקמו 12 תחמ םיולה ומקיו
לאויו ישמע־ןב
ינב־ןמ והירזע־ןב
ינב־ןמו יתהקה
ידבע־ןב שיק יררמ
לאללהי־ןב והירזעו
חאוי ינשרגה־ןמו
ןדעו המז־ןב
׃חאוי־ןב 13 ןפצילא ינב־ןמו
לאועיו ירמש
ףסא ינב־ןמו
׃והינתמו והירכז 14 ןמיה ינב־ןמו
יעמשו לאוחי
ןותודי ינב־ןמו
׃לאיזעו היעמש 15 םהיחא־תא ופסאיו
ואביו ושדקתיו
ירבדב ךלמה־תוצמכ
תיב רהטל הוהי
׃הוהי 16 םינהכה ואביו
הוהי־תיב המינפל
תא ואיצויו רהטל
ואצמ רשא האמטה־לכ
רצחל הוהי לכיהב
ולבקיו הוהי תיב
איצוהל םיולה
׃הצוח ןורדק־לחנל 17 שדחל דחאב ולחיו
םויבו שדקל ןושארה
ואב שדחל הנומש
ושדקיו הוהי םלואל
םימיל הוהי־תיב־תא
השש םויבו הנומש
ןושארה שדחל רשע
׃ולכ 18 המינפ ואוביו
ךלמה והיקזח־לא
ונרהט ורמאיו
הוהי תיב־לכ־תא
הלועה חבזמ ־תא
וילכ־לכ־תאו
תכרעמה ןחלש־תאו
׃וילכ־לכ־תאו 19 רשא םילכה־לכ תאו
זחא ךלמה חינזה
ולעמב ותוכלמב
םנהו ונשדקהו ונכה
׃הוהי חבזמ ינפל 20 והיקזחי םכשיו
ירש תא ףסאיו ךלמה
תיב לעיו ריעה
׃הוהי 21 העבש־םירפ ואיביו
העבש םיליאו
העבש םישבכו
העבש םיזע יריפצו
הכלממה־לע תאטחל
שדקמה־לעו
רמאיו הדוהי־לעו
םינהכה ןרהא ינבל
חבזמ־לע תולעהל
׃הוהי 22 רקבה וטחשיו
םינהכה ולבקיו
וקרזיו םדה־תא
וטחשיו החבזמה
םדה וקרזיו םילאה
וטחשיו החבזמה
םדה וקרזיו םישבכה
׃החבזמה 23 יריעש־תא ושיגיו
ךלמה ינפל תאטחה
וכמסיו להקהו
׃םהילע םהידי 24 םינהכה םוטחשיו
םמד־תא ואטחיו
רפכל החבזמה
יכ לארשי־לכ־לע
רמא לארשי ־לכל
הלועה ךלמה
׃תאטחהו 25 םיולה־תא דמעיו
םיתלצמב הוהי תיב
תורנכבו םילבנב
דגו דיוד תוצמב
ןתנו ךלמה־הזח
הוהי־דיב יכ איבנה
׃ויאיבנ־דיב הוצמה 26 ילכב םיולה ודמעיו
םינהכהו דיוד
׃תורצצחב 27 והיקזח רמאיו
הלעה תולעהל
לחה תעבו חבזמהל
לחה הלועה
תורצצחהו הוהי־ריש
דיוד ילכ ידי־לעו
׃לארשי־ךלמ 28 םיוחתשמ להקה־לכו
ררושמ רישהו
םירצצחמ תורצצחהו
תולכל דע לכה
׃הלעה 29 תולעהל תולככו
ךלמה וערכ
ותא םיאצמנה־לכו
׃ווחתשיו 30 והיקזחי רמאיו
םיולל םירשהו ךלמה
ירבדב הוהיל ללהל
הזחה ףסאו דיוד
החמשל־דע וללהיו
׃ווחתשיו ודקיו 31 והיקזחי ןעיו
םתאלמ התע רמאיו
ושג הוהיל םכדי
םיחבז ואיבהו
הוהי תיבל תודותו
םיחבז להקה ואיביו
בידנ־לכו תודותו
׃תולע בל 32 הלעה רפסמ יהיו
להקה ואיבה רשא
םיליא םיעבש רקב
םיתאמ םישבכ האמ
הוהיל הלעל
׃הלא־לכ 33 שש רקב םישדקהו
תשלש ןאצו תואמ
׃םיפלא 34 ויה םינהכה קר
ולכי אלו טעמל
טישפהל
תולעה־לכ־תא
םהיחא םוקזחיו
תולכ־דע םיולה
ושדקתי דעו הכאלמה
םיולה יכ םינהכה
שדקתהל בבל ירשי
׃םינהכהמ 35 יבלחב ברל הלע־םגו
םיכסנבו םימלשה
תדובע ןוכתו הלעל
׃הוהי־תיב 36 והיקזחי חמשיו
ןיכהה לע םעה־לכו
יכ םעל םיהלאה
׃רבדה היה םאתפב

« Prev 2 Chronicles 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |