« Prev 2 Chronicles 26 Next »

Chapter 26

1 הדוהי םע־לכ וחקיו
אוהו והיזע־תא
הנש הרשע שש־ןב
תחת ותא וכילמיו
׃והיצמא ויבא 2 תוליא־תא הנב אוה
הדוהיל הבישיו
ךלמה־בכש ירחא
׃ויתבא־םע 3 הנש הרשע שש־ןב
וכלמב והיזע
הנש םיתשו םישמחו
םשו םלשוריב ךלמ
היליכי ומא
׃םלשורי־ןמ 4 יניעב רשיה שעיו
השע־רשא לככ הוהי
׃ויבא והיצמא 5 םיהלא שרדל יהיו
ןיבמה והירכז ימיב
ימיבו םיהלאה תארב
הוהי ־תא ושרד
׃םיהלאה וחילצה 6 םחליו אציו
ץרפיו םיתשלפב
תאו תג תמוח־תא
תאו הנבי תמוח
הנביו דודשא תמוח
דודשאב םירע
׃םיתשלפבו 7 םיהלאה והרזעיו
םיתשלפ־לע
םייברעה־לעו
לעב־רוגב םיבשיה
׃םינועמהו 8 םינומעה ונתיו
ךליו והיזעל החנמ
םירצמ אובל־דע ומש
־דע קיזחה יכ
׃הלעמל 9 םילדגמ והיזע ןביו
רעש־לע םלשוריב
איגה רעש־לעו הנפה
עוצקמה־לעו
׃םקזחיו 10 רבדמב םילדגמ ןביו
םיבר תורב בצחיו
ול היה בר־הנקמ יכ
רושימבו הלפשבו
םימרכו םירכא
למרכבו םירהב
׃היה המדא בהא־יכ 11 ליח והיזעל יהיו
יאצוי המחלמ השע
רפסמב דודגל אבצ
לאועי דיב םתדקפ
והישעמו רפוסה
לע רטושה
ירשמ והיננח־די
׃ךלמה 12 ישאר רפסמ לכ
ליח ירובגל תובאה
׃תואמ ששו םיפלא 13 אבצ ליח םדי־לעו
ףלא תואמ שלש
שמחו םיפלא תעבשו
המחלמ ישוע תואמ
ךלמל רזעל ליח חכב
׃ביואה־לע 14 והיזע םהל ןכיו
םינגמ אבצה־לכל
םיעבוכו םיחמרו
תותשקו תונירשו
׃םיעלק ינבאלו 15 םלשוריב שעיו
בשוח תבשחמ תונבשח
םילדגמה־לע תויהל
אוריל תונפה־לעו
םינבאבו םיצחב
ומש אציו תולדג
קוחרמל־דע
דע רזעהל אילפה־יכ
׃קזח־יכ 16 ובל הבג ותקזחכו
לעמיו תיחשהל־דע
אביו ויהלא הוהיב
הוהי לכיה־לא
חבזמ־לע ריטקהל
׃תרטקה 17 והירזע וירחא אביו
םינהכ ומעו ןהכה
םינומש הוהיל
׃ליח־ינב 18 והיזע־לע ודמעיו
ול ורמאיו ךלמה
והיזע ךל־אל
יכ הוהיל ריטקהל
ןרהא־ינב םינהכל
אצ ריטקהל םישדקמה
תלעמ יכ שדקמה־ןמ
דובכל ךל־אלו
׃םיהלא הוהימ 19 ודיבו והיזע ףעזיו
ריטקהל תרטקמ
םינהכה־םע ופעזבו
וחצמב החרז תערצהו
תיבב םינהכה ינפל
חבזמל לעמ הוהי
׃תרטקה 20 והירזע וילא ןפיו
שארה ןהכ
םינהכה־לכו
ערצמ אוה־הנהו
והולהביו וחצמב
ףחדנ אוה־םגו םשמ
ועגנ יכ תאצל
׃הוהי 21 ךלמה והיזע יהיו
ותומ םוי־דע ערצמ
תושפחה תיב בשיו
תיבמ רזגנ יכ ערצמ
ונב םתויו הוהי
טפוש ךלמה תיב־לע
׃ץראה םע־תא 22 והיזע ירבד רתיו
םינרחאהו םינשארה
והיעשי בתכ
׃איבנה ץומא־ןב 23 והיזע בכשיו
ורבקיו ויתבא־םע
הדשב ויתבא־םע ותא
םיכלמל רשא הרובקה
אוה ערוצמ ורמא יכ
ונב םתוי ךלמיו
׃ויתחת

« Prev 2 Chronicles 26 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |