« Prev 2 Chronicles 25 Next »

Chapter 25

1 הנש שמחו םירשע־ןב
םירשעו והיצמא ךלמ
ךלמ הנש עשתו
ומא םשו םלשוריב
׃םילשורימ ןדעוהי 2 יניעב רשיה שעיו
בבלב אל קר הוהי
׃םלש 3 הקזח רשאכ יהיו
גרהיו וילע הכלממה
םיכמה וידבע־תא
׃ויבא ךלמה־תא 4 תימה אל םהינב־תאו
הרותב בותככ יכ
הוצ־רשא השמ רפסב
רמאל הוהי
תובא ותומי־אל
םינבו םינב־לע
תובא־לע ותומי־אל
ואטחב שיא יכ
׃ותומי 5 והיצמא ץבקיו
םדימעיו הדוהי־תא
ירשל תובא־תיבל
ירשלו םיפלאה
הדוהי־לכל תואמה
םדקפיו ןמינבו
הנש םירשע ןבמל
־שלש םאצמיו הלעמו
רוחב ףלא תואמ
חמר זחא אבצ אצוי
׃הנצו 6 האמ לארשימ רכשיו
האמב ליח רובג ףלא
׃ףסכ־רככ 7 אב םיהלאה שיאו
ךלמה רמאל וילא
אבצ ךמע אבי־לא
הוהי ןיא יכ לארשי
ינב לכ לארשי־םע
׃םירפא 8 השע התא אב־םא יכ
ךלישכי המחלמל קזח
ביוא ינפל םיהלאה
םיהלאב חכ־שי יכ
׃לישכהלו רוזעל 9 שיאל והיצמא רמאיו
תושעל־המו םיהלאה
רשא רככה תאמל
לארשי דודגל יתתנ
םיהלאה שיא רמאיו
ךל תתל הוהיל שי
׃הזמ הברה 10 והיצמא םלידביו
אב־רשא דודגהל
תכלל םירפאמ וילא
םפא רחיו םמוקמל
ובושיו הדוהיב דאמ
׃ףא־ירחב םמוקמל 11 קזחתה והיצמאו
ךליו ומע־תא גהניו
ךיו חלמה איג
תרשע ריעש־ינב־תא
׃םיפלא 12 םייח םיפלא תרשעו
הדוהי ינב ובש
עלסה שארל םואיביו
םוכילשיו
םלכו עלסה־שארמ
׃ועקבנ 13 רשא דודגה ינבו
תכלמ והיצמא בישה
וטשפיו המחלמל ומע
ןורמשמ הדוהי ירעב
ןורוח תיב־דעו
תשלש םהמ וכיו
הזב וזביו םיפלא
׃הבר 14 אוב ירחא יהיו
תוכהמ והיצמא
אביו םימודא־תא
ריעש ינב יהלא־תא
םיהלאל ול םדימעיו
הוחתשי םהינפלו
׃רטקי םהלו 15 הוהי ףא־רחיו
חלשיו והיצמאב
רמאיו איבנ וילא
־תא תשרד המל ול
רשא םעה יהלא
םמע־תא וליצה־אל
׃ךדימ 16 וילא ורבדב יהיו
ץעוילה ול רמאיו
ךל־לדח ךונתנ ךלמל
לדחיו ךוכי המל
יתעדי רמאיו איבנה
םיהלא ץעי־יכ
תישע־יכ ךתיחשהל
תעמש אלו תאז
׃יתצעל 17 ךלמ והיצמא ץעויו
חלשיו הדוהי
זחאוהי־ןב שאוי־לא
לארשי ךלמ אוהי־ןב
הארתנ ךל רמאל
׃םינפ 18 שאוי חלשיו
לארשי־ךלמ
והיצמא־לא
רמאל הדוהי־ךלמ
ןונבלב רשא חוחה
רשא זראה־לא חלש
רמאל ןונבלב
ינבל ךתב־תא־הנת
תיח רבעתו השאל
ןונבלב רשא הדשה
׃חוחה־תא סמרתו 19 תיכה הנה תרמא
ךבל ךאשנו םודא־תא
הבש התע דיבכהל
הרגתת המל ךתיבב
התא תלפנו הערב
׃ךמע הדוהיו 20 יכ והיצמא עמש־אלו
ןעמל איה םיהלאהמ
ושרד יכ דיב םתת
׃םודא יהלא תא 21 שאוי לעיו
וארתיו לארשי־ךלמ
והיצמאו אוה םינפ
תיבב הדוהי־ךלמ
׃הדוהיל רשא שמש 22 ינפל הדוהי ףגניו
שיא וסניו לארשי
׃וילהאל 23 והיצמא תאו
שאוי־ןב הדוהי־ךלמ
שפת זחאוהי־ןב
לארשי־ךלמ שאוי
והאיביו שמש תיבב
ץרפיו םלשורי
רעשמ םלשורי תמוחב
רעש־דע םירפא
תואמ עברא הנופה
׃המא 24 ףסכהו בהזה־לכו
םילכה־לכ תאו
םיאצמנה
םיהלאה־תיבב
םודא דבע־םע
תיב תורצא־תאו
ינב תאו ךלמה
בשיו תוברעתה
׃ןורמש 25 והיצמא יחיו
הדוהי ךלמ שאוי־ןב
שאוי תומ ירחא
ךלמ זחאוהי־ןב
הרשע שמח לארשי
׃הנש 26 והיצמא ירבד רתיו
םינורחאהו םינשארה
םיבותכ םנה אלה
הדוהי־יכלמ רפס־לע
׃לארשיו 27 רס־רשא תעמו
הוהי ירחאמ והיצמא
רשק וילע ורשקיו
סניו םלשוריב
וחלשיו השיכל
השיכל וירחא
׃םש והתימיו 28 םיסוסה־לע והאשיו
ותא ורבקיו
ריעב ויתבא־םע
׃הדוהי

« Prev 2 Chronicles 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |