« Prev 2 Chronicles 13 Next »

Chapter 13

1 הרשע הנומש תנשב
ךלמיו םעברי ךלמל
׃הדוהי־לע היבא 2 ךלמ םינש שולש
ומא םשו םלשוריב
לאירוא־תב והיכימ
המחלמו העבג־ןמ
היבא ןיב התיה
׃םעברי ןיבו 3 היבא רסאיו
ליחב המחלמה־תא
המחלמ ירובג
שיא ףלא תואמ־עברא
ךרע םעבריו רוחב
הנומשב המחלמ ומע
רוחב שיא ףלא תואמ
׃ליח רובג 4 רהל לעמ היבא םקיו
רהב רשא םירמצ
רמאיו םירפא
־לכו םעברי ינועמש
׃לארשי 5 יכ תעדל םכל אלה
לארשי יהלא הוהי
דיודל הכלממ ןתנ
ול םלועל לארשי־לע
׃חלמ תירב וינבלו 6 טבנ־ןב םעברי םקיו
דיוד־ןב המלש דבע
׃וינדא־לע דרמיו 7 םישנא וילע וצבקיו
לעילב ינב םיקר
םעבחר־לע וצמאתיו
םעבחרו המלש־ןב
בבל־ךרו רענ היה
׃םהינפל קזחתה אלו 8 םירמא םתא התעו
תכלממ ינפל קזחתהל
דיוד ינב דיב הוהי
בר ןומה םתאו
בהז ילגע םכמעו
םעברי םכל השע רשא
׃םיהלאל 9 ינהכ־תא םתחדה אלה
ןרהא ינב־תא הוהי
םכל ושעתו םיולהו
תוצראה ימעכ םינהכ
ודי אלמל אבה־לכ
םליאו רקב־ןב רפב
אלל ןהכ היהו העבש
׃םיהלא 10 הוהי ונחנאו
והנבזע אלו וניהלא
םיתרשמ םינהכו
ןרהא ינב הוהיל
׃תכאלמב םיולהו 11 הוהיל םירטקמו
רקבב־רקבב תולע
ברעב־ברעבו
תכרעמו םימס־תרטקו
ןחלשה־לע םחל
בהזה תרונמו רוהטה
ברעב רעבל היתרנו
םירמש־יכ ברעב
תרמשמ־תא ונחנא
םתאו וניהלא הוהי
׃ותא םתבזע 12 שארב ונמע הנהו
וינהכו םיהלאה
העורתה תורצצחו
ינב םכילע עירהל
ומחלת־לא לארשי
הוהי־םע
אל־יכ םכיתבא־יהלא
׃וחילצת 13 בסה םעבריו
אובל בראמה־תא
ויהיו םהירחאמ
בראמהו הדוהי ינפל
׃םהירחאמ 14 הנהו הדוהי ונפיו
םינפ המחלמה םהל
וקעציו רוחאו
םינהכהו הוהיל
׃תורצצחב םירצצחמ 15 הדוהי שיא ועיריו
שיא עירהב יהיו
ףגנ םיהלאהו הדוהי
םעברי־תא
ינפל לארשי־לכו
׃הדוהיו היבא 16 לארשי־ינב וסוניו
םנתיו הדוהי ינפמ
׃םדיב םיהלא 17 היבא םהב וכיו
הבר הכמ ומעו
םיללח ולפיו
תואמ־שמח לארשימ
׃רוחב שיא ףלא 18 לארשי־ינב וענכיו
וצמאיו איהה תעב
יכ הדוהי ינב
הוהי־לע ונעשנ
׃םהיתובא יהלא 19 ירחא היבא ףדריו
ונממ דכליו םעברי
לא־תיב־תא םירע
היתונב־תאו
הנשי־תאו
היתונב־תאו
׃היתנבו ןורפע־תאו 20 םעברי־חכ רצע־אלו
והיבא ימיב דוע
׃תמיו הוהי והפגיו 21 והיבא קזחתיו
עברא םישנ ול־אשיו
םירשע דלויו הרשע
ששו םינב םינשו
׃תונב הרשע 22 היבא ירבד רתיו
וירבדו ויכרדו
שרדמב םיבותכ
׃ודע איבנה 23 היבא בכשיו
ורבקיו ויתבא־םע
דיוד ריעב ותא
ונב אסא ךלמיו
הטקש וימיב ויתחת
׃םינש רשע ץראה

« Prev 2 Chronicles 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |