« Prev 2 Chronicles 12 Next »

Chapter 12

1 תוכלמ ןיכהכ יהיו
בזע ותקזחכו םעבחר
הוהי תרות־תא
׃ומע לארשי־לכו 2 תישימחה הנשב יהיו
הלע םעבחר ךלמל
םירצמ־ךלמ קשיש
ולעמ יכ םלשורי־לע
׃הוהיב 3 בכר םיתאמו ףלאב
םישרפ ףלא םיששבו
םעל רפסמ ןיאו
ומע ואב־רשא
םיבול םירצממ
׃םישוכו םייכס 4 ירע־תא דכליו
הדוהיל רשא תורצמה
׃םלשורי־דע אביו 5 אב איבנה היעמשו
ירשו םעבחר־לא
ופסאנ־רשא הדוהי
ינפמ םלשורי־לא
םהל רמאיו קשיש
םתא הוהי רמא־הכ
ינא־ףאו יתא םתבזע
־דיב םכתא יתבזע
׃קשיש 6 לארשי־ירש וענכיו
קידצ ורמאיו ךלמהו
׃הוהי 7 יכ הוהי תוארבו
היה וענכנ
היעמש־לא הוהי־רבד
אל וענכנ רמאל
םהל יתתנו םתיחשא
הטילפל טעמכ
יתמח ךתת־אלו
׃קשיש־דיב םלשוריב 8 םידבעל ול־ויהי יכ
יתדובע ועדיו
תוכלממ תדובעו
׃תוצראה 9 קשיש לעיו
םירצמ־ךלמ
חקיו םלשורי־לע
הוהי־תיב תורצא־תא
תיב תורצא ־תאו
חקל לכה־תא ךלמה
בהזה ינגמ־תא חקיו
׃המלש השע רשא 10 םעבחר ךלמה שעיו
תשחנ ינגמ םהיתחת
ירש די־לע דיקפהו
חתפ םירמשה םיצרה
׃ךלמה תיב 11 ךלמה אוב־ידמ יהיו
ואב הוהי תיב
םואשנו םיצרה
את־לא םובשהו
׃םיצרה 12 ונממ בש וענכהבו
אלו הוהי־ףא
םגו הלכל תיחשהל
םירבד היה הדוהיב
׃םיבוט 13 םעבחר ךלמה קזחתיו
יכ ךלמיו םלשוריב
תחאו םיעברא־ןב
וכלמב םעבחר הנש
ךלמ הנש הרשע עבשו
ריעה םלשוריב
םושל הוהי רחב־רשא
לכמ םש ומש־תא
םשו לארשי יטבש
׃תינמעה המענ ומא 14 אל יכ ערה שעיו
שורדל ובל ןיכה
׃הוהי־תא 15 םעבחר ירבדו
םינורחאהו םינשארה
םיבותכ םה־אלה
איבנה היעמש ירבדב
שחיתהל הזחה ודעו
םעבחר תומחלמו
׃םימיה־לכ םעבריו 16 םעבחר בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
ךלמיו דיוד ריעב
׃ויתחת ונב היבא

« Prev 2 Chronicles 12 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |