« Prev 2 Chronicles 10 Next »

Chapter 10

1 המכש םעבחר ךליו
ואב םכש יכ
ךילמהל לארשי־לכ
׃ותא 2 םעברי עמשכ יהיו
אוהו טבנ־ןב
חרב רשא םירצמב
ךלמה המלש ינפמ
םעברי בשיו
׃םירצממ 3 ול־וארקיו וחלשיו
םעברי אביו
ורבדיו לארשי־לכו
׃רמאל םעבחר־לא 4 ונלע־תא השקה ךיבא
תדבעמ לקה התעו
ולעמו השקה ךיבא
ןתנ־רשא דבכה
׃ךדבענו ונילע 5 דוע םהלא רמאיו
ובושו םימי תשלש
׃םעה ךליו ילא 6 םעבחר ךלמה ץעויו
ויה־רשא םינקזה־תא
המלש ינפל םידמע
יח ותיהב ויבא
םתא ךיא רמאל
בישהל םיצעונ
׃רבד הזה־םעל 7 רמאל וילא ורבדיו
םעהל בוטל היהת־םא
תרבדו םתיצרו הזה
םיבוט םירבד םהלא
םידבע ךל ויהו
׃םימיה־לכ 8 תצע־תא בזעיו
והצעי רשא םינקזה
םידליה־תא ץעויו
ותא ולדג רשא
׃וינפל םידמעה 9 םתא המ םהלא רמאיו
רבד בישנו םיצעונ
רשא הזה םעה־תא
לקה רמאל ילא ורבד
ןתנ־רשא לעה־ןמ
׃ונילע ךיבא 10 םידליה ותא ורבדיו
רמאל ותא ולדג רשא
םעל רמאת־הכ
ךילא ורבד־רשא
דיבכה ךיבא רמאל
לקה התאו ונלע־תא
רמאת הכ ונילעמ
הבע ינטק םהלא
׃יבא ינתממ 11 סימעה יבא התעו
ינאו דבכ לע םכילע
יבא םכלע־לע ףיסא
םיטושב םכתא רסי
׃םיברקעב ינאו 12 םעברי אביו
םעבחר־לא םעה־לכו
רשאכ ישלשה םויב
רמאל ךלמה רבד
םויב ילא ובוש
׃ישלשה 13 השק ךלמה םנעיו
םעבחר ךלמה בזעיו
׃םינקזה תצע תא 14 תצעכ םהלא רבדיו
דיבכא רמאל םידליה
ףיסא ינאו םכלע־תא
םכתא רסי יבא וילע
ינאו םיטושב
׃םיברקעב 15 ךלמה עמש־אלו
התיה־יכ םעה־לא
םיהלאה םעמ הבסנ
הוהי םיקה ןעמל
רבד רשא ורבד־תא
ינולשה והיחא דיב
׃טבנ־ןב םעברי־לא 16 יכ לארשי־לכו
םהל ךלמה עמש־אל
םעה ובישיו
רמאל ךלמה־תא
דיודב קלח ונל־המ
ישי־ןבב הלחנ־אלו
לארשי ךילהאל שיא
דיוד ךתיב האר התע
לארשי־לכ ךליו
׃וילהאל 17 םיבשיה לארשי ינבו
ךלמיו הדוהי ירעב
׃םעבחר םהילע 18 םעבחר ךלמה חלשיו
רשא םרדה־תא
וב־ומגריו סמה־לע
ןבא לארשי־ינב
םעבחר ךלמהו תמיו
תולעל ץמאתה
סונל הבכרמב
׃םלשורי 19 תיבב לארשי ועשפיו
׃הזה םויה דע דיוד

« Prev 2 Chronicles 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |