« Prev 2 Chronicles 9 Next »

Chapter 9

1 העמש אבש־תכלמו
אובתו המלש עמש־תא
המלש־תא תוסנל
םלשוריב תודיחב
דאמ דבכ ליחב
םיאשנ םילמגו
ברל בהזו םימשב
אובתו הרקי ןבאו
רבדתו המלש ־לא
היה רשא־לכ תא ומע
׃הבבל־םע 2 המלש הל־דגיו
הירבד־לכ־תא
רבד םלענ־אלו
דיגה אל רשא המלשמ
׃הל 3 תא אבש־תכלמ ארתו
תיבהו המלש תמכח
׃הנב רשא 4 בשומו ונחלש לכאמו
דמעמו וידבע
םהישובלמו ויתרשמ
םהישובלמו ויקשמו
הלעי רשא ותילעו
היה־אלו הוהי תיב
׃חור הב דוע 5 תמא ךלמה־לא רמאתו
יתעמש רשא רבדה
ךירבד־לע יצראב
׃ךתמכח־לעו 6 יתנמאה־אלו
דע םהירבדל
הניארתו יתאב־רשא
אל הנהו יניע
תיברמ יצח יל־דגה
תפסי ךתמכח
רשא העומשה־לע
׃יתעמש 7 ירשאו ךישנא ירשא
םידמעה הלא ךידבע
םיעמשו דימת ךינפל
׃ךתמכח־תא 8 ךיהלא הוהי יהי
ךב ץפח רשא ךורב
ךלמל ואסכ־לע ךתתל
תבהאב ךיהלא הוהיל
לארשי־תא ךיהלא
םלועל ודימעהל
ךלמל םהילע ךנתיו
׃הקדצו טפשמ תושעל 9 האמ ךלמל ןתתו
בהז רככ םירשעו
דאמ ברל םימשבו
היה אלו הרקי ןבאו
אוהה םשבכ
אבש־תכלמ הנתנ־רשא
׃המלש ךלמל 10 םריח ידבע־םגו
המלש ידבעו
בהז ואיבה־רשא
יצע ואיבה ריפואמ
ןבאו םימוגלא
׃הרקי 11 יצע־תא ךלמה שעיו
תולסמ םימוגלאה
תיבלו הוהי־תיבל
תורנכו ךלמה
םירשל םילבנו
םהכ וארנ־אלו
׃הדוהי ץראב םינפל 12 ןתנ המלש ךלמהו
אבש־תכלמל
רשא הצפח־לכ־תא
דבלמ הלאש
ךלמה־לא האיבה־רשא
הצראל ךלתו ךפהתו
׃הידבעו איה 13 בהזה לקשמ יהיו
הנשב המלשל אב־רשא
םיששו תואמ שש תחא
׃בהז ירככ ששו 14 םירתה ישנאמ דבל
םיאיבמ םירחסהו
ברע יכלמ־לכו
םיאיבמ ץראה תוחפו
׃המלשל ףסכו בהז 15 המלש ךלמה שעיו
בהז הנצ םיתאמ
בהז תואמ שש טוחש
־לע הלעי טוחש
׃תחאה הנצה 16 םינגמ תואמ־שלשו
תואמ שלש טוחש בהז
ןגמה־לע הלעי בהז
ךלמה םנתיו תחאה
׃ןונבלה רעי תיבב 17 ןש־אסכ ךלמה שעיו
בהז והפציו לודג
׃רוהט 18 אסכל תולעמ ששו
אסכל בהזב שבכו
הזמ תודיו םיזחאמ
תבשה םוקמ־לע הזמו
םידמע תוירא םינשו
׃תודיה לצא 19 תוירא רשע םינשו
שש־לע םש םידמע
הזמו הזמ תולעמה
ןכ השענ־אל
׃הכלממ־לכל 20 ךלמה הקשמ ילכ לכו
ילכ לכו בהז המלש
ןונבלה רעי־תיב
ףסכ ןיא רוגס בהז
המלש ימיב בשחנ
׃המואמל 21 ךלמל תוינא־יכ
םע שישרת תוכלה
תחא םרוח ידבע
הנאובת םינש שולשל
תואשנ שישרת תוינא
םיבהנש ףסכו בהז
׃םייכותו םיפוקו 22 המלש ךלמה לדגיו
ץראה יכלמ לכמ
׃המכחו רשעל 23 ץראה יכלמ לכו
ינפ־תא םישקבמ
עמשל המלש
ןתנ־רשא ותמכח־תא
׃ובלב םיהלאה 24 שיא םיאיבמ םהו
ףסכ ילכ ותחנמ
תומלשו בהז ילכו
םיסוס םימשבו קשנ
הנש־רבד םידרפו
׃הנשב 25 תעברא המלשל יהיו
םיסוס תוירא םיפלא
רשע־םינשו תובכרמו
םחיניו םישרפ ףלא
בכרה ירעב
׃םלשוריב ךלמה־םעו 26 לשומ יהיו
םיכלמה־לכב
ץרא־דעו רהנה־ןמ
לובג דעו םיתשלפ
׃םירצמ 27 ףסכה־תא ךלמה ןתיו
םינבאכ םלשוריב
ןתנ םיזראה תאו
הלפשב ־רשא םימקשכ
׃ברל 28 םיסוס םיאיצומו
המלשל םירצממ
׃תוצראה־לכמו 29 המלש ירבד ראשו
םינורחאהו םינשארה
םיבותכ םה־אלה
איבנה ןתנ ירבד־לע
היחא תאובנ־לעו
תוזחבו ינולישה
הזחה ידעי
׃טבנ־ןב םעברי־לע 30 המלש ךלמיו
םלשוריב
לארשי־לכ־לע
׃הנש םיעברא 31 המלש בכשיו
והרבקיו ויתבא־םע
ויבא דיוד ריעב
ונב םעבחר ךלמיו
׃ויתחת

« Prev 2 Chronicles 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |