« Prev 1 Samuel 21 Next »

Chapter 21

1 ןתנוהיו ךליו םקיו
׃ריעה אב 2 הבנ דוד אביו
ןהכה ךלמיחא־לא
ךלמיחא דרחיו
רמאיו דוד תארקל
ךדבל התא עודמ ול
׃ךתא ןיא שיאו 3 ךלמיחאל דוד רמאיו
ינוצ ךלמה ןהכה
שיא ילא רמאיו רבד
המואמ עדי־לא
יכנא־רשא רבדה־תא
ךתיוצ רשאו ךחלש
יתעדוי םירענה־תאו
ינלפ םוקמ ־לא
׃ינומלא 4 שי־המ התעו
םחל־השמח ךדי־תחת
וא ידיב הנת
׃אצמנה 5 דוד־תא ןהכה ןעיו
לח םחל־ןיא רמאיו
ידי תחת־לא
שי שדק םחל־םא־יכ
םירענה ורמשנ־םא
׃השאמ ךא 6 ןהכה־תא דוד ןעיו
יכ ול רמאיו
ונל־הרצע השא־םא
יתאצב םשלש לומתכ
םירענה־ילכ ויהיו
לח ךרד אוהו שדק
שדקי םויה יכ ףאו
׃ילכב 7 שדק ןהכה ול־ןתיו
םחל םש היה־אל יכ
םינפה םחל־םא־יכ
ינפלמ םירסומה
םח םחל םושל הוהי
׃וחקלה םויב 8 ידבעמ שיא םשו
אוהה םויב לואש
הוהי ינפל רצענ
ימדאה גאד ומשו
רשא םיערה ריבא
׃לואשל 9 ךלמיחאל דוד רמאיו
הפ־שי ןיאו
תינח ךדי־תחת
יברח־םג יכ ברח־וא
יתחקל־אל ילכ־םגו
היה־יכ ידיב
׃ץוחנ ךלמה־רבד 10 ברח ןהכה רמאיו
יתשלפה תילג
קמעב תיכה־רשא
הטול איה־הנה הלאה
דופאה ירחא הלמשב
חק ךל־חקת התא־םא
התלוז תרחא ןיא יכ
ןיא דוד רמאיו הזב
׃יל הננת הומכ 11 חרביו דוד םקיו
ינפמ אוהה־םויב
שיכא־לא אביו לואש
׃תג ךלמ 12 שיכא ידבע ורמאיו
דוד הז־אולה וילא
הזל אולה ץראה ךלמ
רמאל תולחמב ונעי
ופלאב לואש הכה
׃ותבברב דודו 13 דוד םשיו
הלאה םירבדה־תא
דאמ אריו ובבלב
׃תג־ךלמ שיכא ינפמ 14 ומעט־תא ונשיו
ללהתיו םהיניעב
ותיו םדיב
רעשה תותלד־לע
וריר דרויו
׃ונקז־לא 15 שיכא רמאיו
וארת הנה וידבע־לא
המל עגתשמ שיא
׃ילא ותא ואיבת 16 ינא םיעגשמ רסח
הז־תא םתאבה־יכ
הזה ילע עגתשהל
׃יתיב־לא אובי

« Prev 1 Samuel 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |