« Prev 1 Samuel 20 Next »

Chapter 20

1 תוונמ דוד חרביו
רמאיו אביו המרב
המ ןתנוהי ינפל
ינוע־המ יתישע
ינפל יתאטח־המו
שקבמ יכ ךיבא
׃ישפנ־תא 2 אל הלילח ול רמאיו
השע ול הנה תומת
וא לודג רבד יבא
הלגי אלו ןטק רבד
עודמו ינזא־תא
ינממ יבא ריתסי
ןיא הזה רבדה־תא
׃תאז 3 דוד דוע עבשיו
עדי עדי רמאיו
ןח יתאצמ־יכ ךיבא
־לא רמאיו ךיניעב
ןתנוהי תאז־עדי
םלואו בצעי־ןפ
ךשפנ יחו הוהי־יח
ןיבו יניב עשפכ יכ
׃תומה 4 ןתנוהי רמאיו
רמאת־המ דוד־לא
׃ךל־השעאו ךשפנ 5 דוד רמאיו
שדח־הנה ןתנוהי־לא
בשא־בשי יכנאו רחמ
לוכאל ךלמה־םע
יתרתסנו ינתחלשו
ברעה דע הדשב
׃תישלשה 6 ינדקפי דקפ־םא
לאשנ תרמאו ךיבא
דוד ינממ לאשנ
וריע םחל־תיב ץורל
םש םימיה חבז יכ
׃החפשמה־לכל 7 בוט רמאי הכ־םא
ךדבעל םולש
ול הרחי הרח־םאו
הערה התלכ־יכ עד
׃ומעמ 8 ךדבע־לע דסח תישעו
הוהי תירבב יכ
ךמע ךדבע־תא תאבה
ןוע יב־שי־םאו
התא ינתימה
הז־המל ךיבא־דעו
׃ינאיבת 9 ןתנוהי רמאיו
יכ ךל הלילח
עדא עדי־םא
םעמ הערה התלכ־יכ
אלו ךילע אובל יבא
׃ךל דיגא התא 10 דוד רמאיו
דיגי ימ ןתנוהי־לא
ךנעי־המ וא יל
׃השק ךיבא 11 ןתנוהי רמאיו
אצנו הכל דוד־לא
םהינש ואציו הדשה
׃הדשה 12 ןתנוהי רמאיו
יהלא הוהי דוד־לא
רקחא־יכ לארשי
רחמ תעכ יבא־תא
בוט־הנהו תישלשה
זא־אלו דוד־לא
יתילגו ךילא חלשא
׃ךנזא־תא 13 הוהי השעי־הכ
ףיסי הכו ןתנוהיל
יבא־לא בטיי־יכ
ךילע הערה־תא
ךנזא־תא יתילגו
תכלהו ךיתחלשו
הוהי יהיו םולשל
־םע היה רשאכ ךמע
׃יבא 14 יח ינדוע־םא אלו
דסח ידמע השעת־אלו
׃תומא אלו הוהי 15 ךדסח־תא תרכת־אלו
םלוע־דע יתיב םעמ
הוהי תרכהב אלו
שיא דוד יביא־תא
׃המדאה ינפ לעמ 16 ןתנוהי תרכיו
שקבו דוד תיב־םע
יביא דימ הוהי
׃דוד 17 ןתנוהי ףסויו
דוד־תא עיבשהל
ותא ותבהאב
ושפנ תבהא־יכ
׃ובהא 18 ןתנוהי ול־רמאיו
יכ תדקפנו שדח רחמ
׃ךבשומ דקפי 19 דאמ דרת תשלשו
םוקמה־לא תאבו
םויב םש תרתסנ־רשא
לצא תבשיו השעמה
׃לזאה ןבאה 20 םיצחה תשלש ינאו
יל־חלשל הרוא הדצ
׃הרטמל 21 רענה־תא חלשא הנהו
םיצחה־תא אצמ ךל
רענל רמא רמא־םא
ךממ םיצחה הנה
האבו ונחק הנהו
ןיאו ךל םולש־יכ
׃הוהי־יח רבד 22 םלעל רמא הכ־םאו
ךממ םיצחה הנה
ךחלש יכ ךל האלהו
׃הוהי 23 ונרבד רשא רבדהו
הוהי הנה התאו ינא
ךניבו יניב
׃םלוע־דע 24 הדשב דוד רתסיו
בשיו שדחה יהיו
םחלה־לע ךלמה
׃לוכאל 25 ךלמה בשיו
םעפכ ובשומ־לע
ריקה בשומ־לא םעפב
בשיו ןתנוהי םקיו
לואש דצמ רנבא
׃דוד םוקמ דקפיו 26 לואש רבד־אלו
אוהה םויב המואמ
אוה הרקמ רמא יכ
אוה רוהט יתלב
׃רוהט אל־יכ 27 שדחה תרחממ יהיו
םוקמ דקפיו ינשה
לואש רמאיו דוד
ונב ןתנוהי־לא
ישי־ןב אב־אל עודמ
םויה־םג לומת־םג
׃םחלה־לא 28 ןתנוהי ןעיו
לאשנ לאשנ לואש־תא
תיב־דע ידמעמ דוד
׃םחל 29 יכ אנ ינחלש רמאיו
ונל החפשמ חבז
יל־הוצ אוהו ריעב
־םא התעו יחא
ךיניעב ןח יתאצמ
האראו אנ הטלמא
ןכ־לע יחא־תא
ןחלש־לא אב־אל
׃ךלמה 30 לואש ףא־רחיו
ול רמאיו ןתנוהיב
תודרמה תוענ־ןב
־יכ יתעדי אולה
ישי־ןבל התא רחב
תורע תשבלו ךתשבל
׃ךמא 31 רשא םימיה־לכ יכ
יח ישי־ןב
ןוכת אל המדאה־לע
התעו ךתוכלמו התא
ילא ותא חקו חלש
׃אוה תומ־ןב יכ 32 ןתנוהי ןעיו
ויבא לואש־תא
המל וילא רמאיו
׃השע המ תמוי 33 לואש לטיו
וילע תינחה־תא
ןתנוהי עדיו ותכהל
םעמ איה הלכ־יכ
תימהל ויבא
׃דוד־תא 34 םעמ ןתנוהי םקיו
ףא־ירחב ןחלשה
שדחה־םויב לכא־אלו
בצענ יכ םחל ינשה
ומלכה יכ דוד־לא
׃ויבא 35 אציו רקבב יהיו
דעומל הדשה ןתנוהי
׃ומע ןטק רענו דוד 36 ץר ורענל רמאיו
םיצחה־תא אנ אצמ
הרומ יכנא רשא
הרי ־אוהו ץר רענה
׃ורבעהל יצחה 37 םוקמ־דע רענה אביו
הרי רשא יצחה
ארקיו ןתנוהי
רענה ירחא ןתנוהי
יצחה אולה רמאיו
׃האלהו ךממ 38 ירחא ןתנוהי ארקיו
השוח הרהמ רענה
רענ טקליו דמעת־לא
יצחה ־תא ןתנוהי
׃וינדא־לא אביו 39 עדי־אל רענהו
ןתנוהי ךא המואמ
ועדי דודו
׃רבדה־תא 40 ןתנוהי ןתיו
רענה־לא וילכ־תא
ול רמאיו ול־רשא
׃ריעה איבה ךל 41 םק דודו אב רענה
לפיו בגנה לצאמ
וחתשיו הצרא ויפאל
וקשיו םימעפ שלש
וכביו והער־תא שיא
והער־תא שיא
׃לידגה דוד־דע 42 דודל ןתנוהי רמאיו
רשא םולשל ךל
ונינש ונעבשנ
הוהי םשב ונחנא
היהי הוהי רמאל
ןיבו ךניבו יניב
ךערז ןיבו יערז
׃םלוע־דע

« Prev 1 Samuel 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |