« Prev 1 Samuel 2 Next »

Chapter 2

1 רמאתו הנח ללפתתו
המר הוהיב יבל ץלע
יפ בחר הוהיב ינרק
יתחמש יכ יביוא־לע
׃ךתעושיב 2 יכ הוהיכ שודק־ןיא
רוצ ןיאו ךתלב ןיא
׃וניהלאכ 3 ורבדת וברת־לא
קתע אצי ההבג ההבג
תועד לא יכ םכיפמ
ונכתנ אלו הוהי
׃תוללע 4 םיתח םירבג תשק
׃ליח ורזא םילשכנו 5 ורכשנ םחלב םיעבש
ולדח םיבערו
העבש הדלי הרקע־דע
׃הללמא םינב תברו 6 היחמו תיממ הוהי
׃לעיו לואש דירומ 7 רישעמו שירומ הוהי
׃םמורמ־ףא ליפשמ 8 לד רפעמ םיקמ
ןויבא םירי תפשאמ
םיבידנ־םע בישוהל
םלחני דובכ אסכו
ץרא יקצמ הוהיל יכ
׃לבת םהילע תשיו 9 רמשי ודיסח ילגר
ומדי ךשחב םיעשרו
חכב אל־יכ
׃שיא־רבגי 10 ובירמ ותחי הוהי
םערי םימשב ולע
ןידי הוהי
זע־ןתיו ץרא־יספא
ןרק םריו וכלמל
׃וחישמ 11 התמרה הנקלא ךליו
היה רענהו ותיב־לע
הוהי־תא תרשמ
׃ןהכה ילע ינפ־תא 12 ינב ילע ינבו
ועדי אל לעילב
׃הוהי־תא 13 םינהכה טפשמו
חבז שיא־לכ םעה־תא
ןהכה רענ אבו חבז
גלזמהו רשבה לשבכ
׃ודיב םינשה־שלש 14 וא רויכב הכהו
וא תחלקב וא דודב
הלעי רשא לכ רורפב
וב ןהכה חקי גלזמה
ושעי הככ
םיאבה לארשי־לכל
׃הלשב םש 15 ןורטקי םרטב םג
רענ אבו בלחה־תא
שיאל רמאו ןהכה
רשב הנת חבזה
ןהכל תולצל
רשב ךממ חקי־אלו
׃יח־םא יכ לשבמ 16 שיאה וילא רמאיו
םויכ ןוריטקי רטק
רשאכ ךל־חקו בלחה
ול רמאו ךשפנ הואת
אל־םאו ןתת התע יכ
׃הקזחב יתחקל 17 םירענה תאטח יהתו
ינפ־תא דאמ הלודג
וצאנ יכ הוהי
תחנמ תא םישנאה
׃הוהי 18 תרשמ לאומשו
רענ הוהי ינפ־תא
׃דב דופא רוגח 19 ול־השעת ןטק ליעמו
ול התלעהו ומא
המימי םימימ
השיא־תא התולעב
חבז־תא חבזל
׃םימיה 20 הנקלא־תא ילע ךרבו
םשי רמאו ותשא־תאו
ערז ךל הוהי
תחת תאזה השאה־ןמ
לאש רשא הלאשה
וכלהו הוהיל
׃ומקמל 21 הוהי דקפ־יכ
דלתו רהתו הנח־תא
יתשו םינב־השלש
רענה לדגיו תונב
׃הוהי־םע לאומש 22 עמשו דאמ ןקז ילעו
ןושעי רשא־לכ תא
לארשי־לכל וינב
ןובכשי ־רשא תאו
תואבצה םישנה־תא
׃דעומ להא חתפ 23 המל םהל רמאיו
הלאה םירבדכ ןושעת
עמש יכנא רשא
םיער םכירבד־תא
׃הלא םעה־לכ תאמ 24 יכ ינב לא
העמשה הבוט־אול
עמש יכנא רשא
׃הוהי־םע םירבעמ 25 שיאל שיא אטחי־םא
םאו םיהלא וללפו
ימ שיא־אטחי הוהיל
אלו ול־ללפתי
םהיבא לוקל ועמשי
הוהי ץפח־יכ
׃םתימהל 26 ךלה לאומש רענהו
םג בוטו לדגו
םגו הוהי־םע
׃םישנא־םע 27 םיהלא־שיא אביו
וילא רמאיו ילע־לא
הלגנה הוהי רמא הכ
תיב ־לא יתילגנ
םתויהב ךיבא
׃הערפ תיבל םירצמב 28 יטבש־לכמ ותא רחבו
ןהכל יל לארשי
יחבזמ־לע תולעל
תאשל תרטק ריטקהל
הנתאו ינפל דופא
ךיבא תיבל
ינב ישא־לכ־תא
׃לארשי 29 יחבזב וטעבת המל
יתיוצ רשא יתחנמבו
דבכתו ןועמ
ינממ ךינב־תא
תישארמ םכאירבהל
לארשי תחנמ־לכ
׃ימעל 30 יהלא הוהי־םאנ ןכל
יתרמא רומא לארשי
ךיבא תיבו ךתיב
ינפל וכלהתי
התעו םלוע־דע
יל הלילח הוהי־םאנ
דבכא ידבכמ־יכ
׃ולקי יזבו 31 םיאב םימי הנה
ךערז־תא יתעדגו
ךיבא תיב ערז־תאו
׃ךתיבב ןקז תויהמ 32 לכב ןועמ רצ תטבהו
ביטיי־רשא
היהי־אלו לארשי־תא
־לכ ךתיבב ןקז
׃םימיה 33 ךל תירכא־אל שיאו
תולכל יחבזמ םעמ
בידאלו ךיניע־תא
־לכו ךשפנ־תא
ותומי ךתיב תיברמ
׃םישנא 34 רשא תואה ךל־הזו
ךינב ינש־לא אבי
סחניפו ינפח־לא
ותומי דחא םויב
׃םהינש 35 ןהכ יל יתמיקהו
יבבלב רשאכ ןמאנ
השעי ישפנבו
תיב ול יתינבו
ךלהתהו ןמאנ
יחישמ־ינפל
׃םימיה־לכ 36 רתונה־לכ היהו
אובי ךתיבב
תרוגאל ול תוחתשהל
רמאו םחל־רככו ףסכ
תחא־לא אנ ינחפס
לכאל תונהכה
׃םחל־תפ

« Prev 1 Samuel 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |