« Prev 1 Samuel 1 Next »

Chapter 1

1 דחא שיא יהיו
םיפוצ םיתמרה־ןמ
ומשו םירפא רהמ
־ןב םחרי־ןב הנקלא
וחת־ןב אוהילא
׃יתרפא ףוצ־ןב 2 םש םישנ יתש ולו
תינשה םשו הנח תחא
הננפל יהיו הננפ
ןיא הנחלו םידלי
׃םידלי 3 אוהה שיאה הלעו
המימי םימימ וריעמ
חבזלו תוחתשהל
הלשב תואבצ הוהיל
ילע־ינב ינש םשו
םינהכ סחנפו ינפח
׃הוהיל 4 חבזיו םויה יהיו
הננפל ןתנו הנקלא
הינב־לכלו ותשא
׃תונמ היתונבו 5 תחא הנמ ןתי הנחלו
הנח־תא יכ םיפא
רגס הוהיו בהא
׃המחר 6 התרצ התסעכו
רובעב סעכ־םג
הוהי רגס־יכ המערה
׃המחר דעב 7 הנשב הנש השעי ןכו
תיבב התלע ידמ
הנסעכת ןכ הוהי
׃לכאת אלו הכבתו 8 הנקלא הל רמאיו
יכבת המל הנח השיא
ילכאת אל המלו
ךבבל ערי המלו
ךל בוט יכנא אולה
׃םינב הרשעמ 9 ירחא הנח םקתו
ירחאו הלשב הלכא
בשי ןהכה ילעו התש
תזוזמ ־לע אסכה־לע
׃הוהי לכיה 10 שפנ תרמ איהו
הוהי־לע ללפתתו
׃הכבת הכבו 11 רמאתו רדנ רדתו
האר־םא תואבצ הוהי
ךתמא ינעב הארת
חכשת ־אלו ינתרכזו
התתנו ךתמא־תא
םישנא ערז ךתמאל
הוהיל ויתתנו
הרומו וייח ימי־לכ
׃ושאר־לע הלעי־אל 12 התברה יכ היהו
הוהי ינפל ללפתהל
׃היפ־תא רמש ילעו 13 תרבדמ איה הנחו
היתפש קר הבל־לע
אל הלוקו תוענ
ילע הבשחיו עמשי
׃הרכשל 14 ילע הילא רמאיו
ןירכתשת יתמ־דע
ךניי־תא יריסה
׃ךילעמ 15 אל רמאתו הנח ןעתו
חור־תשק השא ינדא
אל רכשו ןייו יכנא
ךפשאו יתיתש
ינפל ישפנ־תא
׃הוהי 16 ךתמא־תא ןתת־לא
לעילב־תב ינפל
יסעכו יחיש ברמ־יכ
׃הנה־דע יתרבד 17 רמאיו ילע ןעיו
יהלאו םולשל יכל
ךתלש־תא ןתי לארשי
׃ומעמ תלאש רשא 18 ךתחפש אצמת רמאתו
ךלתו ךיניעב ןח
לכאתו הכרדל השאה
הל־ויה ־אל הינפו
׃דוע 19 רקבב ומכשיו
הוהי ינפל ווחתשיו
ואביו ובשיו
התמרה םתיב־לא
הנח־תא הנקלא עדיו
׃הוהי הרכזיו ותשא 20 םימיה תופקתל יהיו
ןב דלתו הנח רהתו
ומש־תא ארקתו
הוהימ יכ לאומש
׃ויתלאש 21 הנקלא שיאה לעיו
חבזל ותיב־לכו
חבז־תא הוהיל
׃ורדנ־תאו םימיה 22 התלע אל הנחו
דע השיאל הרמא־יכ
ויתאבהו רענה למגי
הוהי ינפ־תא הארנו
׃םלוע־דע םש בשיו 23 הנקלא הל רמאיו
בוטה ישע השיא
יבש ךיניעב
ךא ותא ךלמג־דע
ורבד־תא הוהי םקי
קניתו השאה בשתו
הלמג־דע הנב־תא
׃ותא 24 רשאכ המע והלעתו
השלש םירפב ותלמג
חמק תחא הפיאו
והאבתו ןיי לבנו
ולש הוהי־תיב
׃רענ רענהו 25 רפה־תא וטחשיו
רענה־תא ואיביו
׃ילע־לא 26 יח ינדא יב רמאתו
ינא ינדא ךשפנ
הכמע תבצנה השאה
־לא ללפתהל הזב
׃הוהי 27 הזה רענה־לא
הוהי ןתיו יתללפתה
רשא יתלאש־תא יל
׃ומעמ יתלאש 28 והתלאשה יכנא םגו
םימיה־לכ הוהיל
לואש אוה היה רשא
םש וחתשיו הוהיל
׃הוהיל

« Prev 1 Samuel 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |