« Prev 1 Samuel 10 Next »

Chapter 10

1 ךפ־תא לאומש חקיו
ושאר־לע קציו ןמשה
אולה רמאיו והקשיו
הוהי ךחשמ־יכ
׃דיגנל ותלחנ־לע 2 ידמעמ םויה ךתכלב
םישנא ינש תאצמו
לובגב לחר תרבק־םע
ורמאו חצלצב ןמינב
תונתאה ואצמנ ךילא
שקבל תכלה רשא
־תא ךיבא שטנ הנהו
גאדו תונתאה ירבד
השעא המ רמאל םכל
׃ינבל 3 האלהו םשמ תפלחו
רובת ןולא־דע תאבו
השלש םש ךואצמו
םילע םישנא
לא־תיב םיהלאה־לא
השלש אשנ דחא
אשנ דחאו םיידג
םחל תורככ תשלש
׃ןיי־לבנ אשנ דחאו 4 םולשל ךל ולאשו
םחל־יתש ךל ונתנו
׃םדימ תחקלו 5 תעבג אובת ןכ רחא
םש־רשא םיהלאה
יהיו םיתשלפ יבצנ
ריעה םש ךאבכ
םיאיבנ לבח תעגפו
המבהמ םידרי
ףתו לבנ םהינפלו
המהו רונכו לילחו
׃םיאבנתמ 6 חור ךילע החלצו
םמע תיבנתהו הוהי
׃רחא שיאל תכפהנו 7 הניאבת יכ היהו
השע ךל הלאה תותאה
ךדי אצמת רשא ךל
׃ךמע םיהלאה יכ 8 לגלגה ינפל תדריו
דרי יכנא הנהו
תולע תולעהל ךילא
םימלש יחבז חבזל
לחות םימי תעבש
ךילא יאוב־דע
רשא תא ךל יתעדוהו
׃השעת 9 ומכש ותנפהכ היהו
לאומש םעמ תכלל
בל םיהלא ול־ךפהיו
ואביו רחא
הלאה תותאה־לכ
׃אוהה םויב 10 התעבגה םש ואביו
םיאבנ־לבח הנהו
וילע חלצתו ותארקל
אבנתיו םיהלא חור
׃םכותב 11 ועדוי־לכ יהיו
םושלש לומתאמ
הנהו ואריו
אבנ םיאבנ־םע
שיא םעה רמאיו
היה הז־המ והער־לא
לואש םגה שיק־ןבל
׃םיאיבנב 12 םשמ שיא ןעיו
םהיבא ימו רמאיו
לשמל התיה ןכ־לע
׃םיאבנב לואש םגה 13 אביו תובנתהמ לכיו
׃המבה 14 לואש דוד רמאיו
ןא ורענ־לאו וילא
שקבל רמאיו םתכלה
הארנו תונתאה־תא
אובנו ןיא־יכ
׃לאומש־לא 15 לואש דוד רמאיו
יל אנ־הדיגה
׃לאומש םכל רמא־המ 16 לואש רמאיו
דיגה דגה ודוד־לא
ואצמנ יכ ונל
רבד־תאו תונתאה
ול דיגה־אל הכולמה
׃לאומש רמא רשא 17 לאומש קעציו
הוהי־לא םעה־תא
׃הפצמה 18 ינב־לא רמאיו
הוהי רמא־הכ לארשי
יכנא לארשי יהלא
לארשי ־תא יתילעה
םכתא ליצאו םירצממ
דימו םירצמ דימ
םיצחלה תוכלממה־לכ
׃םכתא 19 םתסאמ םויה םתאו
אוה־רשא םכיהלא־תא
םכל עישומ
םכיתוער־לכמ
ול ורמאתו םכיתרצו
ונילע םישת ךלמ־יכ
ינפל ובציתה התעו
םכיטבשל הוהי
׃םכיפלאלו 20 תא לאומש ברקיו
לארשי יטבש־לכ
׃ןמינב טבש דכליו 21 טבש־תא ברקיו
ותחפשמל ןמינב
ירטמה תחפשמ דכלתו
־ןב לואש דכליו
אלו והשקביו שיק
׃אצמנ 22 הוהיב דוע־ולאשיו
שיא םלה דוע אבה
הוהי רמאיו
־לא אבחנ אוה־הנה
׃םילכה 23 םשמ והחקיו וצריו
םעה ךותב בציתיו
םעה־לכמ הבגיו
׃הלעמו ומכשמ 24 לאומש רמאיו
םתיארה םעה־לכ־לא
הוהי וב־רחב רשא
־לכב והמכ ןיא יכ
םעה־לכ ועריו םעה
׃ךלמה יחי ורמאיו 25 לאומש רבדיו
טפשמ תא םעה־לא
רפסב בתכיו הכלמה
הוהי ינפל חניו
לאומש חלשיו
שיא םעה־לכ־תא
׃ותיבל 26 ךלה לואש־םגו
וכליו התעבג ותיבל
עגנ־רשא ליחה ומע
׃םבלב םיהלא 27 ורמא לעילב ינבו
הז ונעשי־המ
ואיבה־אלו והזביו
יהיו החנמ ול
׃שירחמכ

« Prev 1 Samuel 10 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |