« Prev 1 Samuel 9 Next »

Chapter 9

1 ןימי־ןבמ שיא־יהיו
לאיבא־ןב שיק ומשו
תרוכב־ןב רורצ־ןב
שיא־ןב חיפא־ןב
׃ליח רובג ינימי 2 ומשו ןב היה־ולו
בוטו רוחב לואש
ינבמ שיא ןיאו
ונממ בוט לארשי
הבג הלעמו ומכשמ
׃םעה־לכמ 3 תונתאה הנדבאתו
לואש יבא שיקל
לואש־לא שיק רמאיו
ךתא אנ־חק ונב
םירענהמ דחא־תא
שקב ךל םוקו
׃תנתאה־תא 4 םירפא־רהב רבעיו
השלש־ץראב רבעיו
ורבעיו ואצמ אלו
ןיאו םילעש־ץראב
ינימי־ץראב רבעיו
׃ואצמ אלו 5 ףוצ ץראב ואב המה
ורענל רמא לואשו
הכל ומע־רשא
לדחי־ןפ הבושנו
תונתאה־ןמ יבא
׃ונל גאדו 6 אנ־הנה ול רמאיו
ריעב םיהלא־שיא
דבכנ שיאהו תאזה
אוב רבדי־רשא לכ
םש הכלנ התע אובי
ונל דיגי ילוא
ונכרד־תא
׃הילע ונכלה־רשא 7 ורענל לואש רמאיו
איבנ־המו ךלנ הנהו
לזא םחלה יכ שיאל
הרושתו ונילכמ
שיאל איבהל־ןיא
׃ונתא המ םיהלאה 8 תונעל רענה ףסיו
הנה רמאיו לואש־תא
לקש עבר ידיב אצמנ
שיאל יתתנו ףסכ
ונל דיגהו םיהלאה
׃ונכרד־תא 9 לארשיב םינפל
ותכלב שיאה רמא־הכ
וכל םיהלא שורדל
יכ הארה־דע הכלנו
ארקי םויה איבנל
׃הארה םינפל 10 ורענל לואש רמאיו
הכלנ הכל ךרבד בוט
ריעה־לא וכליו
שיא םש־רשא
׃םיהלאה 11 הלעמב םילע המה
ואצמ המהו ריעה
באשל תואצי תורענ
ןהל ורמאיו םימ
׃הארה הזב שיה 12 םתוא הנינעתו
הנה שי הנרמאתו
יכ התע רהמ ךינפל
יכ ריעל אב םויה
םעל םויה חבז
׃המבב 13 ןכ ריעה םכאבכ
םרטב ותא ןואצמת
לכאל התמבה הלעי
םעה לכאי־אל יכ
אוה־יכ ואב־דע
ןכ־ירחא חבזה ךרבי
התעו םיארקה ולכאי
םויהכ ותא־יכ ולע
׃ותא ןואצמת 14 המה ריעה ולעיו
ריעה ךותב םיאב
אצי לאומש הנהו
תולעל םתארקל
׃המבה 15 ןזא־תא הלג הוהיו
דחא םוי לאומש
לואש־אוב ינפל
׃רמאל 16 ךילא חלשא רחמ תעכ
ןמינב ץראמ שיא
דיגנל ותחשמו
לארשי ימע־לע
דימ ימע־תא עישוהו
יתיאר יכ םיתשלפ
האב יכ ימע־תא
׃ילא ותקעצ 17 האר לאומשו
הוהיו לואש־תא
רשא שיאה הנה והנע
הז ךילא יתרמא
׃ימעב רצעי 18 לואש שגיו
ךותב לאומש־תא
רמאיו רעשה
הז־יא יל אנ־הדיגה
׃הארה תיב 19 לאומש ןעיו
רמאיו לואש־תא
הלע הארה יכנא
םתלכאו המבה ינפל
ךיתחלשו םויה ימע
רשא לכו רקבב
׃ךל דיגא ךבבלב 20 ךל תודבאה תונתאלו
םימיה תשלש םויה
םהל ךבל־תא םשת־לא
ימלו ואצמנ יכ
לארשי תדמח־לכ
תיב לכלו ךל אולה
׃ךיבא 21 רמאיו לואש ןעיו
ינימי־ןב אולה
יטבש ינטקמ יכנא
יתחפשמו לארשי
תוחפשמ־לכמ הרעצה
המלו ןמינב יטבש
רבדכ ילא תרבד
׃הזה 22 לאומש חקיו
ורענ־תאו לואש־תא
ןתיו התכשל םאיביו
שארב םוקמ םהל
המהו םיאורקה
׃שיא םישלשכ 23 חבטל לאומש רמאיו
רשא הנמה־תא הנת
יתרמא רשא ךל יתתנ
׃ךמע התא םיש ךילא 24 קושה־תא חבטה םריו
ינפל םשיו הילעהו
הנה רמאיו לואש
ךינפל ־םיש ראשנה
דעומל יכ לכא
םעה רמאל ךל־רומש
לואש לכאיו יתארק
םויב לאומש־םע
׃אוהה 25 ריעה המבהמ ודריו
לואש־םע רבדיו
׃גגה־לע 26 תולעכ יהיו ומכשיו
לאומש ארקיו רחשה
רמאל גגה לואש־לא
םקיו ךחלשאו המוק
םהינש ואציו לואש
׃הצוחה לאומשו אוה 27 הצקב םידרוי המה
רמא לאומשו ריעה
רענל רמא לואש־לא
ונינפל רבעיו
דמע התאו רבעיו
ךעימשאו םויכ
׃םיהלא רבד־תא

« Prev 1 Samuel 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |