« Prev 1 Kings 9 Next »

Chapter 9

1 המלש תולככ יהיו
הוהי־תיב־תא תונבל
תאו ךלמה תיב־תאו
רשא המלש קשח־לכ
׃תושעל ץפח 2 המלש־לא הוהי אריו
הארנ רשאכ תינש
׃ןועבגב וילא 3 וילא הוהי רמאיו
ךתלפת־תא יתעמש
רשא ךתנחת־תאו
ינפל התננחתה
תיבה־תא יתשדקה
התנב רשא הזה
םש ימש־םושל
יניע ויהו םלוע־דע
׃םימיה־לכ םש יבלו 4 ינפל ךלת־םא התאו
ךיבא דוד ךלה רשאכ
רשיבו בבל־םתב
רשא לככ תושעל
יטפשמו יקח ךיתיוצ
׃רמשת 5 אסכ־תא יתמקהו
לארשי־לע ךתכלממ
יתרבד רשאכ םלעל
רמאל ךיבא דוד־לע
שיא ךל תרכי־אל
׃לארשי אסכ לעמ 6 םתא ןובשת בוש־םא
אלו ירחאמ םכינבו
יתקח יתוצמ ורמשת
םכינפל יתתנ רשא
םתדבעו םתכלהו
םירחא םיהלא
׃םהל םתיוחתשהו 7 לארשי־תא יתרכהו
רשא המדאה ינפ לעמ
תיבה־תאו םהל יתתנ
ימשל יתשדקה רשא
היהו ינפ לעמ חלשא
לשמל לארשי
הנינשלו
׃םימעה־לכב 8 היהי הזה תיבהו
וילע רבע־לכ ןוילע
ורמאו קרשו םשי
הוהי השע המ־לע
תאזה ץראל הככ
׃הזה תיבלו 9 ובזע רשא לע ורמאו
םהיהלא הוהי־תא
םתבא־תא איצוה רשא
וקזחיו םירצמ ץראמ
םירחא םיהלאב
םדבעיו םהל וחתשיו
הוהי איבה ןכ־לע
הערה־לכ תא םהילע
׃תאזה 10 םירשע הצקמ יהיו
המלש הנב־רשא הנש
םיתבה ינש־תא
הוהי תיב־תא
׃ךלמה תיב־תאו 11 אשנ רצ־ךלמ םריח
יצעב המלש־תא
יצעבו םיזרא
־לכל בהזבו םישורב
ךלמה ןתי זא וצפח
םירשע םריחל המלש
׃לילגה ץראב ריע 12 רצמ םריח אציו
םירעה־תא תוארל
המלש ול־ןתנ רשא
׃ויניעב ורשי אלו 13 םירעה המ רמאיו
יל התתנ־רשא הלאה
ץרא םהל ארקיו יחא
׃הזה םויה דע לובכ 14 ךלמל םריח חלשיו
רככ םירשעו האמ
׃בהז 15 סמה־רבד הזו
ךלמה הלעה־רשא
תיב־תא תונבל המלש
ותיב־תאו הוהי
תאו אולמה־תאו
םלשורי תמוח
ודגמ־תאו רצח־תאו
׃רזג־תאו 16 םירצמ־ךלמ הערפ
רזג־תא דכליו הלע
שאב הפרשיו
בשיה ינענכה־תאו
הנתיו גרה ריעב
תשא ותבל םיחלש
׃המלש 17 רזג־תא המלש ןביו
ןרח תיב־תאו
׃ןותחת 18 רמת־תאו תלעב־תאו
׃ץראב רבדמב 19 ירע־לכ תאו
ויה רשא תונכסמה
ירע תאו המלשל
ירע תאו בכרה
קשח תאו םישרפה
קשח רשא המלש
םלשוריב תונבל
ץרא לכבו ןונבלבו
׃ותלשממ 20 רתונה םעה־לכ
יתחה ירמאה־ןמ
יוחה יזרפה
רשא יסוביהו
לארשי ינבמ־אל
׃המה 21 ורתנ רשא םהינב
רשא ץראב םהירחא
לארשי ינב ולכי־אל
םלעיו םמירחהל
דע דבע־סמל המלש
׃הזה םויה 22 לארשי ינבמו
דבע המלש ןתנ־אל
המחלמה ישנא םה־יכ
וירשו וידבעו
ובכר ירשו וישלשו
׃וישרפו 23 םיבצנה ירש הלא
הכאלמה־לע רשא
שמחו םישמח המלשל
םעב םידרה תואמ
׃הכאלמב םישעה 24 התלע הערפ־תב ךא
התיב־לא דוד ריעמ
הנב זא הל־הנב רשא
׃אולמה־תא 25 שלש המלש הלעהו
תולע הנשב םימעפ
חבזמה־לע םימלשו
הוהיל הנב רשא
רשא ותא ריטקהו
םלשו הוהי ינפל
׃תיבה־תא 26 ךלמה השע ינאו
רבג־ןויצעב המלש
תולא־תא רשא
ףוס־םי תפש־לע
׃םודא ץראב 27 ינאב םריח חלשיו
ישנא וידבע־תא
םע םיה יעדי תוינא
׃המלש ידבע 28 הריפוא ואביו
בהז םשמ וחקיו
םירשעו תואמ־עברא
־לא ואביו רככ
׃המלש ךלמה

« Prev 1 Kings 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |