« Prev 1 Kings 8 Next »

Chapter 8

1 המלש להקי זא
לארשי ינקז־תא
תוטמה ישאר־לכ־תא
ינבל תובאה יאישנ
ךלמה־לא לארשי
םלשורי המלש
ןורא־תא תולעהל
ריעמ הוהי־תירב
׃ןויצ איה דוד 2 ךלמה־לא ולהקיו
לארשי שיא־לכ המלש
גחב םינתאה חריב
׃יעיבשה שדחה אוה 3 ינקז לכ ואביו
ואשיו לארשי
׃ןוראה־תא םינהכה 4 ןורא־תא ולעיו
דעומ להא־תאו הוהי
שדקה ילכ־לכ־תאו
ולעיו להאב רשא
םינהכה םתא
׃םיולהו 5 המלש ךלמהו
לארשי תדע־לכו
ותא וילע םידעונה
םיחבזמ ןוראה ינפל
רשא רקבו ןאצ
ונמי אלו ורפסי־אל
׃ברמ 6 םינהכה ואביו
הוהי־תירב ןורא־תא
ריבד־לא ומוקמ־לא
שדק־לא תיבה
תחת־לא םישדקה
׃םיבורכה יפנכ 7 םישרפ םיבורכה יכ
םוקמ־לא םיפנכ
וכסיו ןוראה
ןוראה־לע םיברכה
׃הלעמלמ וידב־לעו 8 םידבה וכראיו
םידבה ישאר ואריו
ינפ־לע שדקה־ןמ
וארי אלו ריבדה
דע םש ויהיו הצוחה
׃הזה םויה 9 ינש קר ןוראב ןיא
רשא םינבאה תוחל
ברחב השמ םש חנה
הוהי תרכ רשא
לארשי ינב־םע
׃םירצמ ץראמ םתאצב 10 םינהכה תאצב יהיו
אלמ ןנעהו שדקה־ןמ
׃הוהי תיב־תא 11 םינהכה ולכי־אלו
ינפמ תרשל דמעל
אלמ־יכ ןנעה
תיב־תא הוהי־דובכ
׃הוהי 12 הוהי המלש רמא זא
׃לפרעב ןכשל רמא 13 לבז תיב יתינב הנב
ךתבשל ןוכמ ךל
׃םימלוע 14 וינפ־תא ךלמה בסיו
להק־לכ תא ךרביו
להק־לכו לארשי
׃דמע לארשי 15 הוהי ךורב רמאיו
רשא לארשי יהלא
דוד תא ויפב רבד
אלמ ודיבו יבא
׃רמאל 16 רשא םויה־ןמ
ימע־תא יתאצוה
םירצממ לארשי־תא
לכמ ריעב יתרחב־אל
תונבל לארשי יטבש
םש ימש תויהל תיב
תויהל דודב רחבאו
׃לארשי ימע־לע 17 דוד בבל־םע יהיו
םשל תיב תונבל יבא
׃לארשי יהלא הוהי 18 דוד־לא הוהי רמאיו
היה רשא ןעי יבא
תיב תונבל ךבבל־םע
היה יכ תביטה ימשל
׃ךבבל־םע 19 הנבת אל התא קר
ךנב־םא יכ תיבה
ךיצלחמ אציה
תיבה הנבי־אוה
׃ימשל 20 ורבד־תא הוהי םקיו
תחת םקאו רבד רשא
בשאו יבא דוד
רשאכ לארשי אסכ־לע
הנבאו הוהי רבד
הוהי םשל תיבה
׃לארשי יהלא 21 םוקמ םש םשאו
תירב םש־רשא ןוראל
תרכ רשא הוהי
ואיצוהב וניתבא־םע
׃םירצמ ץראמ םתא 22 ינפל המלש דמעיו
דגנ הוהי חבזמ
לארשי להק־לכ
׃םימשה ויפכ שרפיו 23 יהלא הוהי רמאיו
ךומכ־ןיא לארשי
לעממ םימשב םיהלא
רמש תחתמ ץראה־לעו
דסחהו תירבה
םיכלהה ךידבעל
׃םבל־לכב ךינפל 24 ךדבעל תרמש רשא
תא יבא דוד
רבדתו ול תרבד־רשא
תאלמ ךדיבו ךיפב
׃הזה םויכ 25 יהלא הוהי התעו
ךדבעל רמש לארשי
רשא תא יבא דוד
רמאל ול תרבד
שיא ךל תרכי־אל
אסכ־לע בשי ינפלמ
ורמשי־םא קר לארשי
תכלל םכרד־תא ךינב
תכלה רשאכ ינפל
׃ינפל 26 לארשי יהלא התעו
רשא ךירבד אנ ןמאי
דוד ךדבעל תרבד
׃יבא 27 בשי םנמאה יכ
הנה ץראה־לע םיהלא
םימשה ימשו םימשה
ףא ךולכלכי אל
רשא הזה תיבה־יכ
׃יתינב 28 תלפת־לא תינפו
ותנחת־לאו ךדבע
עמשל יהלא הוהי
־לאו הנרה־לא
ךדבע רשא הלפתה
׃םויה ךינפל ללפתמ 29 תוחתפ ךניע תויהל
הליל הזה תיבה־לא
רשא םוקמה־לא םויו
םש ימש היהי תרמא
רשא הלפתה־לא עמשל
ךדבע ללפתי
׃הזה םוקמה־לא 30 תנחת־לא תעמשו
לארשי ךמעו ךדבע
וללפתי רשא
התאו הזה םוקמה־לא
ךתבש םוקמ־לא עמשת
תעמשו םימשה־לא
׃תחלסו 31 שיא אטחי רשא תא
הלא וב־אשנו והערל
הלא אבו ותלאהל
תיבב ךחבזמ ינפל
׃הזה 32 םימשה עמשת התאו
תטפשו תישעו
עישרהל ךידבע־תא
וכרד תתל עשר
קידצהלו ושארב
ול תתל קידצ
׃ותקדצכ 33 לארשי ךמע ףגנהב
רשא ביוא ינפל
ובשו ךל־ואטחי
־תא ודוהו ךילא
וללפתהו ךמש
תיבב ךילא וננחתהו
׃הזה 34 םימשה עמשת התאו
ךמע תאטחל תחלסו
םתבשהו לארשי
תתנ רשא המדאה־לא
׃םתובאל 35 םימש רצעהב
יכ רטמ היהי־אלו
וללפתהו ךל־ואטחי
הזה םוקמה־לא
ךמש־תא ודוהו
יכ ןובושי םתאטחמו
׃םנעת 36 םימשה עמשת התאו
ךידבע תאטחל תחלסו
יכ לארשי ךמעו
ךרדה־תא םרות
הב־וכלי רשא הבוטה
ךצרא־לע רטמ התתנו
ךמעל התתנ־רשא
׃הלחנל 37 ץראב היהי־יכ בער
ןופדש היהי־יכ רבד
ליסח הברא ןוקרי
ול־רצי יכ היהי יכ
וירעש ץראב וביא
׃הלחמ־לכ עגנ־לכ 38 הנחת־לכ הלפת־לכ
םדאה־לכל היהת רשא
רשא לארשי ךמע לכל
עגנ שיא ןועדי
ויפכ שרפו ובבל
׃הזה תיבה־לא 39 םימשה עמשת התאו
תחלסו ךתבש ןוכמ
שיאל תתנו תישעו
עדת רשא ויכרד־לככ
התא־יכ ובבל־תא
בבל־תא ךדבל תעדי
׃םדאה ינב־לכ 40 ךוארי ןעמל
םה־רשא םימיה־לכ
המדאה ינפ־לע םייח
׃וניתבאל התתנ רשא 41 רשא ירכנה־לא םגו
אוה לארשי ךמעמ־אל
הקוחר ץראמ אבו
׃ךמש ןעמל 42 ךמש־תא ןועמשי יכ
ךדי־תאו לודגה
ךערזו הקזחה
ללפתהו אבו היוטנה
׃הזה תיבה־לא 43 םימשה עמשת התא
תישעו ךתבש ןוכמ
ךילא ארקי־רשא לככ
ןועדי ןעמל ירכנה
ץראה ימע־לכ
ךתא האריל ךמש־תא
תעדלו לארשי ךמעכ
ארקנ ךמש־יכ
רשא הזה תיבה־לע
׃יתינב 44 המחלמל ךמע אצי־יכ
רשא ךרדב וביא־לע
וללפתהו םחלשת
ריעה ךרד הוהי־לא
תיבהו הב תרחב רשא
׃ךמשל יתנב־רשא 45 םימשה תעמשו
םתלפת־תא
תישעו םתנחת־תאו
׃םטפשמ 46 יכ ךל־ואטחי יכ
רשא םדא ןיא
םב תפנאו אטחי־אל
ביוא ינפל םתתנו
םהיבש םובשו
ביואה ץרא־לא
׃הבורק וא הקוחר 47 םבל־לא ובישהו
םש־ובשנ רשא ץראב
ךילא וננחתהו ובשו
רמאל םהיבש ץראב
וניועהו ונאטח
׃ונעשר 48 ךילא ובשו
םבבל־לכב
ץראב םשפנ־לכבו
ובש־רשא םהיביא
ךילא וללפתהו םתא
התתנ רשא םצרא ךרד
רשא ריעה םתובאל
תיבהו תרחב
׃ךמשל תינב־רשא 49 ןוכמ םימשה תעמשו
םתלפת־תא ךתבש
תישעו םתנחת־תאו
׃םטפשמ 50 רשא ךמעל תחלסו
ךל־ואטח
רשא םהיעשפ־לכלו
םתתנו ךב־ועשפ
םהיבש ינפל םימחרל
׃םומחרו 51 םה ךתלחנו ךמע־יכ
םירצממ תאצוה רשא
׃לזרבה רוכ ךותמ 52 תוחתפ ךיניע תויהל
ךדבע תנחת־לא
ךמע תנחת־לאו
םהילא עמשל לארשי
׃ךילא םארק לכב 53 ךל םתלדבה התא־יכ
ימע לכמ הלחנל
תרבד רשאכ ץראה
ךדבע השמ דיב
וניתבא־תא ךאיצוהב
׃הוהי ינדא םירצממ 54 המלש תולככ יהיו
תא הוהי־לא ללפתהל
הנחתהו הלפתה־לכ
ינפלמ םק תאזה
ערכמ הוהי חבזמ
ויפכו ויכרב־לע
׃םימשה תושרפ 55 תא ךרביו דמעיו
לוק לארשי להק־לכ
׃רמאל לודג 56 ןתנ רשא הוהי ךורב
לארשי ומעל החונמ
רבד רשא לככ
דחא רבד לפנ־אל
רשא בוטה ורבד לכמ
׃ודבע השמ דיב רבד 57 וניהלא הוהי יהי
היה רשאכ ונמע
וניתבא־םע
ונבזעי־לא
׃ונשטי־לאו 58 וילא ונבבל תוטהל
ויכרד־לכב תכלל
ויתוצמ רמשלו
רשא ויטפשמו ויקחו
׃וניתבא־תא הוצ 59 הלא ירבד ויהיו
ינפל יתננחתה רשא
םיברק הוהי
וניהלא הוהי־לא
תושעל הלילו םמוי
טפשמו ודבע טפשמ
םוי־רבד לארשי ומע
׃ומויב 60 ימע־לכ תעד ןעמל
אוה הוהי יכ ץראה
׃דוע ןיא םיהלאה 61 םע םלש םכבבל היהו
תכלל וניהלא הוהי
רמשלו ויקחב
׃הזה םויכ ויתוצמ 62 לארשי־לכו ךלמהו
חבז םיחבז ומע
׃הוהי ינפל 63 חבז תא המלש חבזיו
חבז רשא םימלשה
םירשע רקב הוהיל
ןאצו ףלא םינשו
ףלא םירשעו האמ
תיב־תא וכנחיו
ינב־לכו ךלמה הוהי
׃לארשי 64 שדק אוהה םויב
רצחה ךות־תא ךלמה
הוהי־תיב ינפל רשא
הלעה־תא םש השע־יכ
תאו החנמה־תאו
םימלשה יבלח
רשא תשחנה חבזמ־יכ
ןטק הוהי ינפל
הלעה־תא ליכהמ
תאו החנמה־תאו
׃םימלשה יבלח 65 המלש שעיו
גחה־תא איהה־תעב
להק ומע לארשי־לכו
תמח אובלמ לודג
ינפל םירצמ לחנ־דע
תעבש וניהלא הוהי
םימי תעבשו םימי
׃םוי רשע העברא 66 חלש ינימשה םויב
וכרביו םעה־תא
וכליו ךלמה־תא
םיחמש םהילהאל
לע בל יבוטו
השע רשא הבוטה־לכ
ודבע דודל הוהי
׃ומע לארשילו

« Prev 1 Kings 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |