« Prev 1 Kings 3 Next »

Chapter 3

1 המלש ןתחתיו
םירצמ ךלמ הערפ־תא
הערפ־תב־תא חקיו
דוד ריע־לא האיביו
תונבל ותלכ דע
תיב־תאו ותיב־תא
תמוח־תאו הוהי
׃ביבס םלשורי 2 םיחבזמ םעה קר
הנבנ־אל יכ תומבב
דע הוהי םשל תיב
׃םהה םימיה 3 המלש בהאיו
תכלל הוהי־תא
קר ויבא דוד תוקחב
חבזמ אוה תומבב
׃ריטקמו 4 הנעבג ךלמה ךליו
איה יכ םש חבזל
ףלא הלודגה המבה
לע המלש הלעי תולע
׃אוהה חבזמה 5 הוהי הארנ ןועבגב
םולחב המלש־לא
םיהלא רמאיו הלילה
׃ךל ־ןתא המ לאש 6 התא המלש רמאיו
דוד ךדבע־םע תישע
רשאכ לודג דסח יבא
תמאב ךינפל ךלה
בבל תרשיבו הקדצבו
ול־רמשתו ךמע
הזה לודגה דסחה־תא
בשי ןב ול־ןתתו
׃הזה םויכ ואסכ־לע 7 יהלא הוהי התעו
ךדבע־תא תכלמה התא
יכנאו יבא דוד תחת
עדא אל ןטק רענ
׃אבו תאצ 8 ךמע ךותב ךדבעו
בר־םע תרחב רשא
אלו הנמי־אל רשא
׃ברמ רפסי 9 עמש בל ךדבעל תתנו
ןיבהל ךמע־תא טפשל
ימ יכ ערל בוט־ןיב
ךמע־תא טפשל לכוי
׃הזה דבכה 10 יניעב רבדה בטייו
המלש לאש יכ ינדא
׃הזה רבדה־תא 11 וילא םיהלא רמאיו
תלאש רשא ןעי
הזה רבדה־תא
םימי ךל תלאש־אלו
ךל תלאש־אלו םיבר
שפנ תלאש אלו רשע
ךל תלאשו ךיביא
׃טפשמ עמשל ןיבה 12 ךירבדכ יתישע הנה
בל ךל יתתנ הנה
רשא ןובנו םכח
ךינפל היה־אל ךומכ
םוקי־אל ךירחאו
׃ךומכ 13 תלאש־אל רשא םגו
רשע־םג ךל יתתנ
רשא דובכ־םג
שיא ךומכ היה־אל
׃ךימי־לכ םיכלמב 14 יכרדב ךלת םאו
יתוצמו יקח רמשל
דיוד ךלה רשאכ
־תא יתכראהו ךיבא
׃ךימי 15 הנהו המלש ץקיו
םלשורי אוביו םולח
ןורא ינפל דמעיו
לעיו ינדא־תירב
םימלש שעיו תולע
התשמ שעיו
׃וידבע־לכל 16 םיתש הנאבת זא
ךלמה־לא תונז םישנ
׃וינפל הנדמעתו 17 תחאה השאה רמאתו
השאהו ינא ינדא יב
תיבב תבשי תאזה
המע דלאו דחא
׃תיבב 18 ישילשה םויב יהיו
דלתו יתדלל
תאזה השאה־םג
ודחי ונחנאו
תיבב ונתא רז־ןיא
ונחנא־םיתש יתלוז
׃תיבב 19 תאזה השאה־ןב תמיו
הבכש רשא הליל
׃וילע 20 הלילה ךותב םקתו
ילצאמ ינב־תא חקתו
הנשי ךתמאו
הקיחב והביכשתו
תמה הנב־תאו
׃יקיחב הביכשה 21 קיניהל רקבב םקאו
תמ־הנהו ינב־תא
רקבב וילא ןנובתאו
ינב היה ־אל הנהו
׃יתדלי רשא 22 תרחאה השאה רמאתו
יחה ינב יכ אל
תאזו תמה ךנבו
ךנב יכ אל תרמא
יחה ינבו תמה
ינפל הנרבדתו
׃ךלמה 23 תאז ךלמה רמאיו
יחה ינב־הז תרמא
תאזו תמה ךנבו
ךנב יכ אל תרמא
׃יחה ינבו תמה 24 וחק ךלמה רמאיו
ברחה ואביו ברח־יל
׃ךלמה ינפל 25 ורזג ךלמה רמאיו
םינשל יחה דליה־תא
תחאל יצחה־תא ונתו
׃תחאל יצחה־תאו 26 השאה רמאתו
יחה הנב־רשא
ורמכנ־יכ ךלמה־לא
הנב־לע הימחר
ינדא יב רמאתו
דוליה־תא הל־ונת
תמהו יחה
תאזו והתימת־לא
ךל ־םג יל־םג תרמא
׃ורזג היהי אל 27 רמאיו ךלמה ןעיו
דוליה־תא הל־ונת
אל תמהו יחה
׃ומא איה והתימת 28 לארשי־לכ ועמשיו
טפש רשא טפשמה־תא
ינפמ ואריו ךלמה
ואר יכ ךלמה
םיהלא תמכח־יכ
׃טפשמ תושעל וברקב

« Prev 1 Kings 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |