« Prev 1 Kings 22 Next »

Chapter 22

1 םינש שלש ובשיו
םרא ןיב המחלמ ןיא
׃לארשי ןיבו 2 תישילשה הנשב יהיו
טפשוהי דריו
ךלמ־לא הדוהי־ךלמ
׃לארשי 3 לארשי־ךלמ רמאיו
םתעדיה וידבע־לא
דעלג תמר ונל־יכ
תחקמ םישחמ ונחנאו
׃םרא ךלמ דימ התא 4 טפשוהי־לא רמאיו
המחלמל יתא ךלתה
רמאיו דעלג תמר
ךלמ־לא טפשוהי
ךומכ ינומכ לארשי
יסוסכ ךמעכ ימעכ
׃ךיסוסכ 5 טפשוהי רמאיו
לארשי ךלמ־לא
םויכ אנ־שרד
׃הוהי רבד־תא 6 לארשי־ךלמ ץבקיו
עבראכ םיאיבנה־תא
רמאיו שיא תואמ
תמר ־לע ךלאה םהלא
המחלמל דעלג
ורמאיו לדחא־םא
דיב ינדא ןתיו הלע
׃ךלמה 7 ןיאה טפשוהי רמאיו
דוע הוהיל איבנ הפ
׃ותואמ השרדנו 8 לארשי־ךלמ רמאיו
דוע טפשוהי־לא
שרדל דחא־שיא
ינאו ותאמ הוהי־תא
יכ ויתאנש
בוט ילע אבנתי־אל
והיכימ ער־םא יכ
רמאיו הלמי־ןב
רמאי־לא טפשוהי
׃ןכ ךלמה 9 לארשי ךלמ ארקיו
רמאיו דחא סירס־לא
והיכימ הרהמ
׃הלמי־ןב 10 לארשי ךלמו
הדוהי־ךלמ טפשוהיו
ואסכ־לע שיא םיבשי
ןרגב םידגב םישבלמ
ןורמש רעש חתפ
םיאיבנה־לכו
׃םהינפל םיאבנתמ 11 היקדצ ול שעיו
ינרק הנענכ־ןב
רמא־הכ רמאיו לזרב
חגנת הלאב הוהי
׃םתלכ־דע םרא־תא 12 םיאבנ םיאבנה־לכו
תמר הלע רמאל ןכ
ןתנו חלצהו דעלג
׃ךלמה דיב הוהי 13 ךלה־רשא ךאלמהו
רבד והיכימ ארקל
אנ־הנה רמאל וילא
םיאיבנה ירבד
בוט דחא־הפ
אנ־יהי ךלמה־לא
דחא רבדכ ךירבד
׃בוט תרבדו םהמ 14 והיכימ רמאיו
רשא־תא יכ הוהי־יח
ותא ילא הוהי רמאי
׃רבדא 15 ךלמה־לא אוביו
וילא ךלמה רמאיו
ךלנה והיכימ
דעלג תמר־לא
לדחנ־םא המחלמל
הלע וילא רמאיו
הוהי ןתנו חלצהו
׃ךלמה דיב 16 ךלמה וילא רמאיו
ינא םימעפ המכ־דע
רבדת־אל רשא ךעבשמ
םשב תמא ־קר ילא
׃הוהי 17 יתיאר רמאיו
םיצפנ לארשי־לכ־תא
רשא ןאצכ םירהה־לא
רמאיו הער םהל־ןיא
םינדא־אל הוהי
ובושי הלאל
׃םולשב ותיבל־שיא 18 לארשי־ךלמ רמאיו
אולה טפשוהי־לא
ךילא יתרמא
בוט ילע אבנתי־אול
׃ער־םא יכ 19 עמש ןכל רמאיו
יתיאר הוהי־רבד
בשי הוהי־תא
אבצ־לכו ואסכ־לע
וילע דמע םימשה
׃ולאמשמו ונימימ 20 ימ הוהי רמאיו
לעיו באחא־תא התפי
דעלג תמרב לפיו
הזו הכב הז רמאיו
׃הכב רמא 21 דמעיו חורה אציו
רמאיו הוהי ינפל
רמאיו ונתפא ינא
׃המב וילא הוהי 22 יתייהו אצא רמאיו
יפב רקש חור
רמאיו ויאיבנ־לכ
אצ לכות־םגו התפת
׃ןכ־השעו 23 הוהי ןתנ הנה התעו
יפב רקש חור
הלא ךיאיבנ־לכ
ךילע רבד הוהיו
׃הער 24 והיקדצ שגיו
הכיו הנענכ־ןב
יחלה־לע והיכימ־תא
רבע הז־יא רמאיו
יתאמ הוהי־חור
׃ךתוא רבדל 25 ךנה והיכימ רמאיו
רשא אוהה םויב האר
רדחב רדח אבת
׃הבחהל 26 לארשי ךלמ רמאיו
והיכימ־תא חק
ןמא־לא והבישהו
שאוי־לאו ריעה־רש
׃ךלמה־ןב 27 ךלמה רמא הכ תרמאו
תיב הז־תא ומיש
םחל והליכאהו אלכה
דע ץחל םימו ץחל
׃םולשב יאב 28 והיכימ רמאיו
םולשב בושת בוש־םא
יב הוהי רבד־אל
םימע ועמש רמאיו
׃םלכ 29 לארשי־ךלמ לעיו
הדוהי־ךלמ טפשוהיו
׃דעלג תמר 30 לארשי ךלמ רמאיו
שפחתה טפשוהי־לא
התאו המחלמב אבו
שפחתיו ךידגב שבל
אוביו לארשי ךלמ
׃המחלמב 31 הוצ םרא ךלמו
בכרה ירש־תא
םישלש ול־רשא
אל רמאל םינשו
ןטק ־תא ומחלת
יכ לודג־תאו
לארשי ךלמ־תא־םא
׃ודבל 32 ירש תוארכ יהיו
טפשוהי־תא בכרה
ךא ורמא המהו
אוה לארשי־ךלמ
םחלהל וילע ורסיו
׃טפשוהי קעזיו 33 ירש תוארכ יהיו
ךלמ־אל־יכ בכרה
ובושיו אוה לארשי
׃וירחאמ 34 תשקב ךשמ שיאו
ךלמ־תא הכיו ומתל
םיקבדה ןיב לארשי
רמאיו ןירשה ןיבו
ךדי ךפה ובכרל
הנחמה־ןמ ינאיצוהו
׃יתילחה יכ 35 םויב המחלמה הלעתו
היה ךלמהו אוהה
חכנ הבכרמב דמעמ
ברעב תמיו םרא
הכמה־םד קציו
׃בכרה קיח־לא 36 הנחמב הנרה רבעיו
שיא רמאל שמשה אבכ
שיאו וריע־לא
׃וצרא־לא 37 אוביו ךלמה תמיו
ורבקיו ןורמש
׃ןורמשב ךלמה־תא 38 לע בכרה־תא ףטשיו
וקליו ןורמש תכרב
ומד־תא םיבלכה
רבדכ וצחר תונזהו
׃רבד רשא הוהי 39 באחא ירבד רתיו
תיבו השע רשא־לכו
הנב רשא ןשה
הנב רשא םירעה־לכו
םיבותכ םה־אולה
םימיה ירבד רפס־לע
׃לארשי יכלמל 40 באחא בכשיו
ךלמיו ויתבא־םע
׃ויתחת ונב והיזחא 41 אסא־ןב טפשוהיו
תנשב הדוהי־לע ךלמ
ךלמ באחאל עברא
׃לארשי 42 םישלש־ןב טפשוהי
וכלמב הנש שמחו
הנש שמחו םירשעו
םשו םלשוריב ךלמ
הבוזע ומא
׃יחלש־תב 43 אסא ךרד־לכב ךליו
ונממ רס־אל ויבא
יניעב רשיה תושעל
׃הוהי 44 ורס־אל תומבה ךא
םיחבזמ םעה דוע
׃תומבב םירטקמו 45 טפשוהי םלשיו
׃לארשי ךלמ־םע 46 טפשוהי ירבד רתיו
השע־רשא ותרובגו
םה־אלה םחלנ רשאו
רפס ־לע םיבותכ
יכלמל םימיה ירבד
׃הדוהי 47 רשא שדקה רתיו
אסא ימיב ראשנ
׃ץראה־ןמ רעב ויבא 48 םודאב ןיא ךלמו
׃ךלמ בצנ 49 תוינא רשע טפשוהי
הריפוא תכלל שישרת
ךלה אלו בהזל
תוינא הרבשנ־יכ
׃רבג ןויצעב 50 והיזחא רמא זא
טפשוהי־לא באחא־ןב
ידבע וכלי
תוינאב ךידבע־םע
׃טפשוהי הבא אלו 51 טפשוהי בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
דוד ריעב ויתבא־םע
םרוהי ךלמיו ויבא
׃ויתחת ונב 52 באחא־ןב והיזחא
לארשי־לע ךלמ
עבש תנשב ןורמשב
ךלמ טפשוהיל הרשע
ךלמיו הדוהי
׃םיתנש לארשי־לע 53 יניעב ערה שעיו
ךרדב ךליו הוהי
ומא ךרדבו ויבא
־ןב םעברי ךרדבו
איטחה רשא טבנ
׃לארשי־תא 54 לעבה־תא דבעיו
סעכיו ול הוחתשיו
יהלא הוהי־תא
־רשא לככ לארשי
׃ויבא השע

« Prev 1 Kings 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |