« Prev 1 Kings 21 Next »

Chapter 21

1 םירבדה רחא יהיו
היה םרכ הלאה
ילאערזיה תובנל
לצא לאערזיב רשא
ךלמ באחא לכיה
׃ןורמש 2 באחא רבדיו
רמאל תובנ־לא
ךמרכ־תא יל־הנת
קרי־ןגל יל־יהיו
לצא בורק אוה יכ
ךל הנתאו יתיב
בוט םרכ ויתחת
בוט םא ונממ
ךל־הנתא ךיניעב
׃הז ריחמ ףסכ 3 תובנ רמאיו
יל הלילח באחא־לא
יתתמ הוהימ
׃ךל יתבא תלחנ־תא 4 ותיב־לא באחא אביו
רבדה־לע ףעזו רס
תובנ וילא רבד־רשא
רמאיו ילאערזיה
תלחנ־תא ךל ןתא־אל
בכשיו יתובא
בסיו ותטמ־לע
לכא ־אלו וינפ־תא
׃םחל 5 לבזיא וילא אבתו
וילא רבדתו ותשא
הרס ךחור הז־המ
׃םחל לכא ךניאו 6 הילא רבדיו
תובנ־לא רבדא־יכ
ול רמאו ילאערזיה
ךמרכ־תא יל־הנת
ץפח־םא וא ףסכב
םרכ ךל־הנתא התא
רמאיו ויתחת
ךל ןתא־אל
׃ימרכ־תא 7 לבזיא וילא רמאתו
השעת התע התא ותשא
לארשי־לע הכולמ
בטיו םחל־לכא םוק
ךל ןתא ינא ךבל
תובנ םרכ־תא
׃ילאערזיה 8 םשב םירפס בתכתו
ומתחב םתחתו באחא
םירפסה חלשתו
־לאו םינקזה־לא
וריעב רשא םירחה
׃תובנ־תא םיבשיה 9 רמאל םירפסב בתכתו
ובישוהו םוצ־וארק
׃םעה שארב תובנ־תא 10 םינש ובישוהו
לעילב־ינב םישנא
רמאל והדעיו ודגנ
ךלמו םיהלא תכרב
והלקסו והאיצוהו
׃תמיו 11 וריע ישנא ושעיו
רשא םירחהו םינקזה
רשאכ וריעב םיבשיה
לבזיא םהילא החלש
םירפסב בותכ רשאכ
׃םהילא החלש רשא 12 ובישהו םוצ וארק
׃םעה שארב תובנ־תא 13 םישנאה ינש ואביו
ובשיו לעילב־ינב
ישנא והדעיו ודגנ
תובנ ־תא לעילבה
ךרב רמאל םעה דגנ
ךלמו םיהלא תובנ
ריעל ץוחמ והאציו
םינבאב והלקסיו
׃תמיו 14 לבזיא־לא וחלשיו
תובנ לקס רמאל
׃תמיו 15 לבזיא עמשכ יהיו
תמיו תובנ לקס־יכ
לבזיא רמאתו
שר םוק באחא־לא
תובנ םרכ־תא
ןאמ רשא ילאערזיה
יכ ףסכב ךל־תתל
יח תובנ ןיא
׃תמ־יכ 16 יכ באחא עמשכ יהיו
באחא םקיו תובנ תמ
תובנ םרכ־לא תדרל
׃ותשרל ילאערזיה 17 הוהי־רבד יהיו
יבשתה והילא־לא
׃רמאל 18 באחא תארקל דר םוק
רשא לארשי־ךלמ
םרכב הנה ןורמשב
םש דרי־רשא תובנ
׃ותשרל 19 רמאל וילא תרבדו
תחצרה הוהי רמא הכ
תרבדו תשרי־םגו
רמא הכ רמאל וילא
רשא םוקמב הוהי
םד־תא םיבלכה וקקל
םיבלכה וקלי תובנ
׃התא־םג ךמד־תא 20 באחא רמאיו
ינתאצמה והילא־לא
יתאצמ רמאיו יביא
תושעל ךרכמתה ןעי
׃הוהי יניעב ערה 21 הער ךילא יבמ יננה
ךירחא יתרעבו
באחאל יתרכהו
רוצעו ריקב ןיתשמ
׃לארשיב בוזעו 22 ךתיב־תא יתתנו
טבנ־ןב םעברי תיבכ
אשעב תיבכו
סעכה־לא היחא־ןב
אטחתו תסעכה רשא
׃לארשי־תא 23 רבד לבזיאל־םגו
םיבלכה רמאל הוהי
לבזיא־תא ולכאי
׃לאערזי לחב 24 ריעב באחאל תמה
תמהו םיבלכה ולכאי
ףוע ולכאי הדשב
׃םימשה 25 באחאכ היה־אל קר
תושעל רכמתה רשא
הוהי יניעב ערה
ותא התסה־רשא
׃ותשא לבזיא 26 תכלל דאמ בעתיו
לככ םיללגה ירחא
רשא ירמאה ושע רשא
ינפמ הוהי שירוה
׃לארשי ינב 27 באחא עמשכ יהיו
הלאה םירבדה־תא
וידגב ערקיו
ורשב־לע קש־םשיו
קשב בכשיו םוציו
׃טא ךלהיו 28 הוהי־רבד יהיו
יבשתה והילא־לא
׃רמאל 29 ענכנ־יכ תיארה
ןעי ינפלמ באחא
ינפמ ענכנ־יכ
וימיב הערה יבא־אל
איבא ונב ימיב
׃ותיב־לע הערה

« Prev 1 Kings 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |