« Prev 1 Kings 18 Next »

Chapter 18

1 םיבר םימי יהיו
היה הוהי־רבדו
הנשב והילא־לא
ךל רמאל תישילשה
באחא־לא הארה
ינפ־לע רטמ הנתאו
׃המדאה 2 תוארהל והילא ךליו
קזח בערהו באחא־לא
׃ןורמשב 3 באחא ארקיו
רשא והידבע־לא
והידבעו תיבה־לע
הוהי־תא ארי היה
׃דאמ 4 לבזיא תירכהב יהיו
הוהי יאיבנ תא
האמ והידבע חקיו
םאיבחיו םיאבנ
הרעמב שיא םישמח
׃םימו םחל םלכלכו 5 באחא רמאיו
ץראב ךל והידבע־לא
םימה יניעמ־לכ־לא
םילחנה־לכ לאו
ריצח אצמנ ילוא
דרפו סוס היחנו
תירכנ אולו
׃המהבהמ 6 םהל וקלחיו
הב־רבעל ץראה־תא
דחא ךרדב ךלה באחא
ךלה והידבעו ודבל
׃ודבל דחא־ךרדב 7 ךרדב והידבע יהיו
ותארקל והילא הנהו
לפיו והרכיו
רמאיו וינפ־לע
ינדא הז התאה
׃והילא 8 ךל ינא ול רמאיו
הנה ךינדאל רמא
׃והילא 9 יתאטח המ רמאיו
ןתנ התא־יכ
באחא־דיב ךדבע־תא
׃ינתימהל 10 ךיהלא הוהי יח
הכלממו יוג־שי־םא
ינדא חלש־אל רשא
ורמאו ךשקבל םש
עיבשהו ןיא
הכלממה־תא
אל יכ יוגה־תאו
׃הכאצמי 11 ךל רמא התא התעו
הנה ךינדאל רמא
׃והילא 12 ךתאמ ךלא ינא היהו
לע ךאשי הוהי חורו
יתאבו עדא־אל רשא
אלו באחאל דיגהל
ינגרהו ךאצמי
הוהי־תא ארי ךדבעו
׃ירענמ 13 תא ינדאל דגה־אלה
גרהב יתישע־רשא
יאיבנ תא לבזיא
יאיבנמ אבחאו הוהי
שיא האמ הוהי
שיא םישמח םישמח
םחל םלכלכאו הרעמב
׃םימו 14 ךל רמא התא התעו
הנה ךינדאל רמא
׃ינגרהו והילא 15 יח והילא רמאיו
רשא תואבצ הוהי
יכ וינפל יתדמע
׃וילא הארא םויה 16 תארקל והידבע ךליו
ךליו ול־דגיו באחא
׃והילא תארקל באחא 17 באחא תוארכ יהיו
רמאיו והילא־תא
הז התאה וילא באחא
׃לארשי רכע 18 יתרכע אל רמאיו
יכ לארשי־תא
ךיבא תיבו התא־םא
תוצמ־תא םכבזעב
ירחא ךלתו הוהי
׃םילעבה 19 ילא ץבק חלש התעו
רה־לא לארשי־לכ־תא
יאיבנ־תאו למרכה
תואמ עברא לעבה
יאיבנו םישמחו
תואמ עברא הרשאה
׃לבזיא ןחלש ילכא 20 באחא חלשיו
לארשי ינב־לכב
םיאיבנה־תא ץבקיו
׃למרכה רה־לא 21 והילא שגיו
רמאיו םעה־לכ־לא
םיחספ םתא יתמ־דע
־םא םיפעסה יתש־לע
וכל םיהלאה הוהי
לעבה־םאו וירחא
ונע־אלו וירחא וכל
׃רבד ותא םעה 22 והילא רמאיו
יתרתונ ינא םעה־לא
ידבל הוהיל איבנ
לעבה יאיבנו
םישמחו תואמ־עברא
׃שיא 23 םינש ונל־ונתיו
םהל ורחביו םירפ
והחתניו דחאה רפה
םיצעה ־לע ומישיו
ינאו ומישי אל שאו
דחאה רפה־תא השעא
םיצעה־לע יתתנו
׃םישא אל שאו 24 םכיהלא םשב םתארקו
ארקא ינאו
היהו הוהי־םשב
הנעי־רשא םיהלאה
םיהלאה אוה שאב
םעה־לכ ןעיו
׃רבדה בוט ורמאיו 25 והילא רמאיו
ורחב לעבה יאיבנל
ושעו דחאה רפה םכל
םתא יכ הנשאר
םשב וארקו םיברה
אל שאו םכיהלא
׃ומישת 26 רפה־תא וחקיו
ושעיו םהל ןתנ־רשא
לעבה־םשב וארקיו
םירהצה ־דעו רקבהמ
וננע לעבה רמאל
הנע ןיאו לוק ןיאו
חבזמה־לע וחספיו
׃השע רשא 27 לתהיו םירהצב יהיו
רמאיו והילא םהב
לודג־לוקב וארק
יכ אוה םיהלא־יכ
ול גיש־יכו חיש
ילוא ול ךרד־יכו
׃ץקיו אוה ןשי 28 לודג לוקב וארקיו
םטפשמכ ודדגתיו
םיחמרבו תוברחב
׃םהילע םד־ךפש־דע 29 םירהצה רבעכ יהיו
תולעל דע ואבנתיו
לוק־ןיאו החנמה
ןיאו הנע־ןיאו
׃בשק 30 והילא רמאיו
ילא ושג םעה־לכל
וילא םעה־לכ ושגיו
חבזמ־תא אפריו
׃סורהה הוהי 31 םיתש והילא חקיו
רפסמכ םינבא הרשע
רשא בקעי־ינב יטבש
הוהי ־רבד היה
לארשי רמאל וילא
׃ךמש היהי 32 םינבאה־תא הנביו
הוהי םשב חבזמ
תיבכ הלעת שעיו
ביבס ערז םיתאס
׃חבזמל 33 םיצעה־תא ךרעיו
םשיו רפה־תא חתניו
׃םיצעה־לע 34 העברא ואלמ רמאיו
וקציו םימ םידכ
םיצעה־לעו הלעה־לע
ונשיו ונש רמאיו
ושלש רמאיו
׃ושלשיו 35 ביבס םימה וכליו
םגו חבזמל
׃םימ־אלמ הלעתה־תא 36 החנמה תולעב יהיו
איבנה והילא שגיו
יהלא הוהי רמאיו
לארשיו קחצי םהרבא
התא־יכ עדוי םויה
ינאו לארשיב םיהלא
ךירבדבו ךדבע
תא יתישע
׃הלאה םירבדה־לכ 37 יננע הוהי יננע
הזה םעה ועדיו
הוהי התא־יכ
תבסה התאו םיהלאה
׃תינרחא םבל ־תא 38 הוהי־שא לפתו
הלעה־תא לכאתו
םיצעה־תאו
םינבאה־תאו
־תאו רפעה־תאו
הלעתב־רשא םימה
׃הכחל 39 ולפיו םעה־לכ אריו
ורמאיו םהינפ־לע
םיהלאה אוה הוהי
׃םיהלאה אוה הוהי 40 םהל והילא רמאיו
יאיבנ־תא ושפת
טלמי־לא שיא לעבה
םושפתיו םהמ
והילא םדרויו
ןושיק לחנ־לא
׃םש םטחשיו 41 באחאל והילא רמאיו
התשו לכא הלע
׃םשגה ןומה לוק־יכ 42 לכאל באחא הלעיו
הלע והילאו תותשלו
למרכה שאר־לא
םשיו הצרא רהגיו
׃וכרב ןיב וינפ 43 ורענ־לא רמאיו
םי־ךרד טבה אנ־הלע
רמאיו טביו לעיו
רמאיו המואמ ןיא
׃םימעפ עבש בש 44 רמאיו תיעבשב יהיו
הנטק בע־הנה
םימ הלע שיא־ףככ
רמא הלע רמאיו
דרו רסא באחא־לא
׃םשגה הכרצעי אלו 45 הכ־דעו הכ־דע יהיו
ורדקתה םימשהו
יהיו חורו םיבע
בכריו לודג םשג
ךליו באחא
׃הלאערזי 46 התיה הוהי־דיו
סנשיו והילא־לא
ינפל ץריו וינתמ
הכאב־דע באחא
׃הלאערזי

« Prev 1 Kings 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |