« Prev 1 Kings 17 Next »

Chapter 17

1 יבשתה והילא רמאיו
דעלג יבשתמ
הוהי־יח באחא־לא
רשא לארשי יהלא
וינפל יתדמע
םינשה היהי־םא
יכ רטמו לט הלאה
׃ירבד יפל־םא 2 הוהי־רבד יהיו
׃רמאל וילא 3 ךל תינפו הזמ ךל
לחנב תרתסנו המדק
ינפ־לע רשא תירכ
׃ןדריה 4 התשת לחנהמ היהו
יתיוצ םיברעה־תאו
׃םש ךלכלכל 5 רבדכ שעיו ךליו
בשיו ךליו הוהי
רשא תירכ לחנב
׃ןדריה ינפ־לע 6 ול םיאיבמ םיברעהו
רקבב רשבו םחל
ברעב רשבו םחלו
׃התשי לחנה־ןמו 7 םימי ץקמ יהיו
יכ לחנה שבייו
׃ץראב םשג היה־אל 8 הוהי־רבד יהיו
׃רמאל וילא 9 רשא התפרצ ךל םוק
םש תבשיו ןודיצל
השא םש יתיוצ הנה
׃ךלכלכל הנמלא 10 התפרצ ךליו םקיו
ריעה חתפ־לא אביו
הנמלא השא םש־הנהו
ארקיו םיצע תששקמ
אנ־יחק רמאיו הילא
ילכב םימ־טעמ יל
׃התשאו 11 ארקיו תחקל ךלתו
רמאיו הילא
םחל־תפ יל אנ־יחקל
׃ךדיב 12 הוהי־יח רמאתו
יל־שי־םא ךיהלא
אלמ־םא יכ גועמ
־טעמו דכב חמק־ףכ
יננהו תחפצב ןמש
םיצע םינש תששקמ
יל והיתישעו יתאבו
והנלכאו ינבלו
׃ונתמו 13 והילא הילא רמאיו
ישע יאב יארית־לא
יל־ישע ךא ךרבדכ
הנטק הגע םשמ
יל תאצוהו הנשארב
ישעת ךנבלו ךלו
׃הנרחאב 14 הוהי רמא הכ יכ
דכ לארשי יהלא
הלכת אל חמקה
אל ןמשה תחפצו
םוי דע רסחת
םשג הוהי־ןתת
׃המדאה ינפ־לע 15 רבדכ השעתו ךלתו
לכאתו והילא
התיבו איהו־אוה
׃םימי 16 התלכ אל חמקה דכ
רסח אל ןמשה תחפצו
רבד רשא הוהי רבדכ
׃והילא דיב 17 םירבדה רחא יהיו
השאה־ןב הלח הלאה
יהיו תיבה תלעב
דע דאמ קזח וילח
וב־הרתונ־אל רשא
׃המשנ 18 והילא־לא רמאתו
שיא ךלו יל־המ
ילא תאב םיהלאה
ינוע־תא ריכזהל
׃ינב־תא תימהלו 19 יל־ינת הילא רמאיו
והחקיו ךנב־תא
והלעיו הקיחמ
אוה ־רשא הילעה־לא
והבכשיו םש בשי
׃ותטמ־לע 20 הוהי־לא ארקיו
יהלא הוהי רמאיו
הנמלאה־לע םגה
ררוגתמ ינא־רשא
תימהל תוערה המע
׃הנב־תא 21 דליה־לע דדמתיו
ארקיו םימעפ שלש
רמאיו הוהי־לא
אנ בשת יהלא הוהי
הזה דליה־שפנ
׃וברק־לע 22 לוקב הוהי עמשיו
בשתו והילא
וברק־לע דליה־שפנ
׃יחיו 23 והילא חקיו
והדריו דליה־תא
התיבה הילעה־ןמ
רמאיו ומאל והנתיו
׃ךנב יח יאר והילא 24 השאה רמאתו
הז התע והילא־לא
שיא יכ יתעדי
התא םיהלא
ךיפב הוהי־רבדו
׃תמא

« Prev 1 Kings 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |