« Prev 1 Kings 14 Next »

Chapter 14

1 היבא הלח איהה תעב
׃םעברי־ןב 2 ותשאל םעברי רמאיו
תינתשהו אנ ימוק
יתא־יכ ועדי אלו
תכלהו םעברי תשא
היחא םש־הנה הלש
ילע רבד־אוה איבנה
׃הזה םעה־לע ךלמל 3 הרשע ךדיב תחקלו
קבקבו םידקנו םחל
אוה וילא תאבו שבד
היהי ־המ ךל דיגי
׃רענל 4 םעברי תשא ןכ שעתו
הלש ךלתו םקתו
היחא תיב אבתו
לכי־אל והיחאו
ומק יכ תוארל
׃ובישמ ויניע 5 רמא הוהיו
תשא הנה והיחא־לא
שרדל האב םעברי
הנב־לא ךמעמ רבד
הזכ אוה הלח ־יכ
הילא רבדת הזכו
איהו האבכ יהיו
׃הרכנתמ 6 והיחא עמשכ יהיו
האב הילגר לוק־תא
יאב רמאיו חתפב
הז המל םעברי תשא
יכנאו הרכנתמ תא
׃השק ךילא חולש 7 םעבריל ירמא יכל
יהלא הוהי רמא־הכ
רשא ןעי לארשי
םעה ךותמ ךיתמירה
ימע לע דיגנ ךנתאו
׃לארשי 8 הכלממה־תא ערקאו
ךל הנתאו דוד תיבמ
ידבעכ תייה־אלו
יתוצמ רמש רשא דוד
ירחא ךלה־רשאו
קר תושעל ובבל־לכב
׃יניעב רשיה 9 לכמ תושעל ערתו
ךינפל ויה־רשא
ךל־השעתו ךלתו
םירחא םיהלא
ינסיעכהל תוכסמו
ירחא תכלשה יתאו
׃ךוג 10 הער איבמ יננה ןכל
םעברי תיב־לא
םעבריל יתרכהו
רוצע ריקב ןיתשמ
לארשיב בוזעו
ירחא יתרעבו
רשאכ םעברי־תיב
׃ומת־דע ללגה רעבי 11 ריעב םעבריל תמה
תמהו םיבלכה ולכאי
ףוע ולכאי הדשב
הוהי יכ םימשה
׃רבד 12 יכל ימוק תאו
ךילגר האבב ךתיבל
׃דליה תמו הריעה 13 לארשי־לכ ול־ודפסו
הז־יכ ותא ורבקו
םעבריל אבי ודבל
ןעי רבק־לא
בוט רבד וב־אצמנ
יהלא הוהי־לא
׃םעברי תיבב לארשי 14 ךלמ ול הוהי םיקהו
רשא לארשי־לע
תיב־תא תירכי
המו םויה הז םעברי
׃התע־םג 15 הוהי הכהו
רשאכ לארשי־תא
םימב הנקה דוני
לעמ לארשי־תא שתנו
תאזה הבוטה המדאה
םהיתובאל ןתנ רשא
רהנל רבעמ םרזו
־תא ושע רשא ןעי
םיסיעכמ םהירשא
׃הוהי־תא 16 לארשי־תא ןתיו
םעברי תואטח ללגב
רשאו אטח רשא
׃לארשי־תא איטחה 17 םעברי תשא םקתו
התצרת אבתו ךלתו
תיבה־ףסב האב איה
׃תמ רענהו 18 ותא ורבקיו
ול־ודפסיו
רבדכ לארשי־לכ
רבד רשא הוהי
והיחא ודבע־דיב
׃איבנה 19 םעברי ירבד רתיו
ךלמ רשאו םחלנ רשא
רפס־לע םיבותכ םנה
יכלמל םימיה ירבד
׃לארשי 20 ךלמ רשא םימיהו
םיתשו םירשע םעברי
בכשיו הנש
ךלמיו ויתבא־םע
׃ויתחת ונב בדנ 21 המלש־ןב םעבחרו
הדוהיב ךלמ
תחאו םיעברא־ןב
וכלמב םעבחר הנש
ךלמ הנש הרשע עבשו
ריעה םלשוריב
םושל הוהי רחב־רשא
לכמ םש ומש־תא
םשו לארשי יטבש
׃תינמעה המענ ומא 22 ערה הדוהי שעיו
ואנקיו הוהי יניעב
ושע רשא לכמ ותא
רשא םתאטחב םתבא
׃ואטח 23 םהל המה־םג ונביו
תובצמו תומב
העבג־לכ לע םירשאו
ץע ־לכ תחתו ההבג
׃ןנער 24 ץראב היה שדק־םגו
תבעותה לככ ושע
שירוה רשא םיוגה
ינב ינפמ הוהי
׃לארשי 25 תישימחה הנשב יהיו
הלע םעבחר ךלמל
םירצמ־ךלמ קשוש
׃םלשורי־לע 26 תורצא־תא חקיו
הוהי־תיב
תיב תורצוא־תאו
חקל לכה־תאו ךלמה
ינגמ־לכ־תא חקיו
השע רשא בהזה
׃המלש 27 םעבחר ךלמה שעיו
תשחנ ינגמ םתחת
ירש די־לע דיקפהו
חתפ םירמשה םיצרה
׃ךלמה תיב 28 ךלמה אב־ידמ יהיו
םואשי הוהי תיב
םובישהו םיצרה
׃םיצרה את־לא 29 םעבחר ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םיבותכ המה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃הדוהי יכלמל 30 התיה המחלמו
ןיבו םעבחר־ןיב
׃םימיה־לכ םעברי 31 םעבחר בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
דוד ריעב ויתבא־םע
המענ ומא םשו
םיבא ךלמיו תינמעה
׃ויתחת ונב

« Prev 1 Kings 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |