« Prev 1 Kings 13 Next »

Chapter 13

1 אב םיהלא שיא הנהו
הוהי רבדב הדוהימ
םעבריו לא־תיב־לא
חבזמה ־לע דמע
׃ריטקהל 2 חבזמה־לע ארקיו
רמאיו הוהי רבדב
רמא הכ חבזמ חבזמ
דלונ ןב־הנה הוהי
והישאי דוד־תיבל
ךילע חבזו ומש
תומבה ינהכ־תא
ךילע םירטקמה
ופרשי םדא תומצעו
׃ךילע 3 אוהה םויב ןתנו
הז רמאל תפומ
רבד רשא תפומה
חבזמה הנה הוהי
ןשדה ךפשנו ערקנ
׃וילע־רשא 4 ךלמה עמשכ יהיו
םיהלאה־שיא רבד־תא
חבזמה־לע ארק רשא
חלשיו לא־תיבב
לעמ ודי־תא םעברי
והשפת רמאל חבזמה
חלש רשא ודי שביתו
לכי אלו וילע
׃וילא הבישהל 5 ךפשיו ערקנ חבזמהו
חבזמה־ןמ ןשדה
שיא ןתנ רשא תפומכ
׃הוהי רבדב םיהלאה 6 רמאיו ךלמה ןעיו
םיהלאה שיא־לא
הוהי ינפ־תא אנ־לח
ידעב ללפתהו ךיהלא
לחיו ילא ידי בשתו
ינפ־תא םיהלאה־שיא
ךלמה־די בשתו הוהי
יהתו וילא
׃הנשארבכ 7 שיא־לא ךלמה רבדיו
יתא־האב םיהלאה
הנתאו הדעסו התיבה
׃תתמ ךל 8 םיהלאה־שיא רמאיו
יל־ןתת־םא ךלמה־לא
אל ךתיב יצח־תא
לכא ־אלו ךמע אבא
םימ־התשא אלו םחל
׃הזה םוקמב 9 יתא הוצ ןכ־יכ
רמאל הוהי רבדב
אלו םחל לכאת־אל
בושת אלו םימ־התשת
׃תכלה רשא ךרדב 10 רחא ךרדב ךליו
רשא ךרדב בש־אלו
׃לא־תיב־לא הב אב 11 בשי ןקז דחא איבנו
ונב אוביו לא־תיבב
ול־רפסיו
־רשא השעמה־לכ־תא
םיהלאה־שיא השע
לא־תיבב םויה
רבד רשא םירבדה־תא
םורפסיו ךלמה־לא
׃םהיבאל 12 םהיבא םהלא רבדיו
ךלה ךרדה הז־יא
וינב ואריו
ךלה רשא ךרדה־תא
אב־רשא םיהלאה שיא
׃הדוהימ 13 וינב־לא רמאיו
רומחה יל־ושבח
רומחה ול־ושבחיו
׃וילע בכריו 14 שיא ירחא ךליו
והאצמיו םיהלאה
הלאה תחת בשי
התאה וילא רמאיו
םיהלאה־שיא
הדוהימ תאב־רשא
׃ינא רמאיו 15 יתא ךל וילא רמאיו
׃םחל לכאו התיבה 16 לכוא אל רמאיו
אובלו ךתא בושל
םחל לכא־אלו ךתא
םימ ךתא התשא־אלו
׃הזה םוקמב 17 רבדב ילא רבד־יכ
םחל לכאת־אל הוהי
םימ םש התשת־אלו
ךרדב תכלל בושת־אל
׃הב תכלה־רשא 18 ינא־םג ול רמאיו
ךאלמו ךומכ איבנ
הוהי רבדב ילא רבד
ךתא והבשה רמאל
םחל לכאיו ךתיב־לא
׃ול שחכ םימ תשיו 19 לכאיו ותא בשיו
תשיו ותיבב םחל
׃םימ 20 םיבשי םה יהיו
יהיו ןחלשה־לא
איבנה־לא הוהי־רבד
׃ובישה רשא 21 שיא־לא ארקיו
אב־רשא םיהלאה
הכ רמאל הדוהימ
יכ ןעי הוהי רמא
אלו הוהי יפ תירמ
רשא הוצמה־תא תרמש
׃ךיהלא הוהי ךוצ 22 םחל לכאתו בשתו
םוקמב םימ תשתו
ךילא רבד רשא
־לאו םחל לכאת־לא
אובת־אל םימ תשת
רבק־לא ךתלבנ
׃ךיתבא 23 ולכא ירחא יהיו
ותותש ירחאו םחל
רומחה ול־שבחיו
׃ובישה רשא איבנל 24 הירא והאצמיו ךליו
יהתו והתימיו ךרדב
ךרדב תכלשמ ותלבנ
הלצא דמע רומחהו
לצא דמע היראהו
׃הלבנה 25 םירבע םישנא הנהו
הלבנה־תא ואריו
ךרדב תכלשמ
לצא דמע היראה־תאו
ואביו הלבנה
רשא ריעב ורבדיו
בשי ןקזה איבנה
׃הב 26 רשא איבנה עמשיו
ךרדה־ןמ ובישה
םיהלאה שיא רמאיו
יפ־תא הרמ רשא אוה
הוהי והנתיו הוהי
והרבשיו היראל
הוהי רבדכ והתמיו
׃ול ־רבד רשא 27 וינב־לא רבדיו
יל־ושבח רמאל
׃ושבחיו רומחה־תא 28 אצמיו ךליו
תכלשמ ותלבנ־תא
היראהו רומחו ךרדב
הלבנה לצא םידמע
היראה לכא־אל
רבש אלו הלבנה־תא
׃רומחה־תא 29 איבנה אשיו
תלבנ־תא
והחניו םיהלאה־שיא
והבישיו רומחה־לא
איבנה ריע־לא אביו
׃ורבקלו דפסל ןקזה 30 ותלבנ־תא חניו
וילע ודפסיו ורבקב
׃יחא יוה 31 ורבק ירחא יהיו
וינב־לא רמאיו ותא
םתרבקו יתומב רמאל
שיא רשא רבקב יתא
וב רובק םיהלאה
וחינה ויתמצע לצא
׃יתמצע־תא 32 רבדה היהי היה יכ
הוהי רבדב ארק רשא
רשא חבזמה־לע
לעו לא־תיבב
רשא תומבה יתב־לכ
׃ןורמש ירעב 33 הזה רבדה רחא
וכרדמ םעברי בש־אל
שעיו בשיו הערה
ינהכ םעה תוצקמ
אלמי ץפחה תומב
ינהכ יהיו ודי־תא
׃תומב 34 הזה רבדב יהיו
םעברי תיב תאטחל
דימשהלו דיחכהלו
׃המדאה ינפ לעמ

« Prev 1 Kings 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |