« Prev 1 Kings 12 Next »

Chapter 12

1 יכ םכש םעבחר ךליו
לארשי־לכ אב םכש
׃ותא ךילמהל 2 םעברי עמשכ יהיו
ונדוע אוהו טבנ־ןב
חרב רשא םירצמב
המלש ךלמה ינפמ
םעברי בשיו
׃םירצמב 3 ול־וארקיו וחלשיו
םעברי ואביו
לארשי להק־לכו
םעבחר־לא ורבדיו
׃רמאל 4 ונלע־תא השקה ךיבא
לקה התע התאו
השקה ךיבא תדבעמ
־רשא דבכה ולעמו
׃ךדבענו ונילע ןתנ 5 וכל םהילא רמאיו
םימי השלש דע
וכליו ילא ובושו
׃םעה 6 םעבחר ךלמה ץעויו
ויה־רשא םינקזה־תא
המלש ינפ־תא םידמע
יח ותיהב ויבא
םתא ךיא רמאל
בישהל םיצעונ
׃רבד הזה־םעה־תא 7 רמאל וילא רבדיו
דבע־היהת םויה־םא
םתדבעו הזה םעל
תרבדו םתינעו
םיבוט םירבד םהילא
םידבע ךל ויהו
׃םימיה־לכ 8 תצע־תא בזעיו
והצעי רשא םינקזה
םידליה־תא ץעויו
רשא ותא ולדג רשא
׃וינפל םידמעה 9 המ םהילא רמאיו
בישנו םיצעונ םתא
הזה םעה־תא רבד
רמאל ילא ורבד רשא
לעה־ןמ לקה
ךיבא ןתנ־רשא
׃ונילע 10 וילא ורבדיו
ולדג רשא םידליה
רמאת־הכ רמאל ותא
ורבד רשא הזה םעל
ךיבא רמאל ךילא
ונלע־תא דיבכה
ונילעמ לקה התאו
םהילא רבדת הכ
ינתממ הבע ינטק
׃יבא 11 סימעה יבא התעו
ינאו דבכ לע םכילע
יבא םכלע־לע ףיסוא
םיטושב םכתא רסי
םכתא רסיא ינאו
׃םיברקעב 12 םעברי וביו
םעבחר־לא םעה־לכו
רשאכ ישילשה םויב
רמאל ךלמה רבד
םויב ילא ובוש
׃ישילשה 13 םעה־תא ךלמה ןעיו
תצע־תא בזעיו השק
׃והצעי רשא םינקזה 14 תצעכ םהילא רבדיו
יבא רמאל םידליה
םכלע־תא דיבכה
־לע ףיסא ינאו
םכתא רסי יבא םכלע
רסיא ינאו םיטושב
׃םיברקעב םכתא 15 ךלמה עמש־אלו
התיה־יכ םעה־לא
ןעמל הוהי םעמ הבס
רשא ורבד־תא םיקה
היחא דיב הוהי רבד
םעברי־לא ינלישה
׃טבנ־ןב 16 יכ לארשי־לכ אריו
םהילא ךלמה עמש־אל
ךלמה־תא םעה ובשיו
ונל־המ רמאל רבד
הלחנ־אלו דודב קלח
ךילהאל ישי־ןבב
האר התע לארשי
ךליו דוד ךתיב
׃וילהאל לארשי 17 םיבשיה לארשי ינבו
ךלמיו הדוהי ירעב
׃םעבחר םהילע 18 םעבחר ךלמה חלשיו
רשא םרדא־תא
ומגריו סמה־לע
ןבא וב לארשי־לכ
םעבחר ךלמהו תמיו
תולעל ץמאתה
סונל הבכרמב
׃םלשורי 19 תיבב לארשי ועשפיו
׃הזה םויה דע דוד 20 עמשכ יהיו
בש־יכ לארשי־לכ
וחלשיו םעברי
ותא וארקיו
וכילמיו הדעה־לא
לארשי־לכ־לע ותא
ירחא היה אל
יתלוז דוד־תיב
׃ודבל הדוהי־טבש 21 םעבחר ואביו
להקיו םלשורי
הדוהי תיב־לכ־תא
האמ ןמינב טבש־תאו
רוחב ףלא םינמשו
םחלהל המחלמ השע
לארשי תיב־םע
הכולמה־תא בישהל
׃המלש־ןב םעבחרל 22 םיהלאה רבד יהיו
היעמש־לא
׃רמאל םיהלאה־שיא 23 םעבחר־לא רמא
הדוהי ךלמ המלש־ןב
הדוהי תיב־לכ־לאו
םעה רתיו ןימינבו
׃רמאל 24 הוהי רמא הכ
ולעת־אל
ןומחלת־אלו
םכיחא־םע
ובוש לארשי־ינב
יתאמ יכ ותיבל שיא
הזה רבדה היהנ
רבד־תא ועמשיו
תכלל ובשיו הוהי
׃הוהי רבדכ 25 םכש־תא םעברי ןביו
הב בשיו םירפא רהב
ןביו םשמ אציו
׃לאונפ־תא 26 ובלב םעברי רמאיו
הכלממה בושת התע
׃דוד תיבל 27 הזה םעה הלעי־םא
םיחבז תושעל
םלשוריב הוהי־תיבב
הזה םעה בל בשו
םהינדא־לא
ךלמ םעבחר־לא
ובשו ינגרהו הדוהי
םעבחר־לא
׃הדוהי־ךלמ 28 שעיו ךלמה ץעויו
בהז ילגע ינש
םכל־בר םהלא רמאיו
הנה םלשורי תולעמ
רשא לארשי ךיהלא
׃םירצמ ץראמ ךולעה 29 דחאה־תא םשיו
דחאה־תאו לא־תיבב
׃ןדב ןתנ 30 הזה רבדה יהיו
םעה וכליו תאטחל
׃ןד־דע דחאה ינפל 31 תומב תיב־תא שעיו
תוצקמ םינהכ שעיו
ויה־אל רשא םעה
׃יול ינבמ 32 גח םעברי שעיו
ינימשה שדחב
םוי רשע־השמחב
רשא גחכ שדחל
לעיו הדוהיב
השע ןכ חבזמה־לע
חבזל לא־תיבב
השע־רשא םילגעל
לא תיבב דימעהו
רשא תומבה ינהכ־תא
׃השע 33 חבזמה־לע לעיו
לא־תיבב השע־רשא
םוי רשע השמחב
שדחב ינימשה שדחב
שעיו דבלמ אדב־רשא
לארשי ינבל גח
חבזמה־לע לעיו
׃ריטקהל

« Prev 1 Kings 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |