« Prev 1 Chronicles 29 Next »

Chapter 29

1 ךלמה דיוד רמאיו
ינב המלש להקה־לכל
םיהלא וב־רחב דחא
הכאלמהו ךרו רענ
םדאל אל יכ הלודג
הוהיל יכ הריבה
׃םיהלא 2 יתוניכה יחכ־לככו
בהזה יהלא־תיבל
ףסכל ףסכהו בהזל
תשחנל תשחנהו
לזרבל לזרבה
םיצעל םיצעהו
םיאולמו םהש־ינבא
המקרו ךופ־ינבא
הרקי ןבא לכו
׃ברל שיש־ינבאו 3 תיבב יתוצרב דועו
הלגס יל־שי יהלא
יתתנ ףסכו בהז
הלעמל יהלא־תיבל
תיבל יתוניכה־לכמ
׃שדקה 4 ירככ םיפלא תשלש
ריפוא בהזמ בהז
םיפלא תעבשו
חוטל קקזמ ףסכ־רככ
׃םיתבה תוריק 5 ףסכלו בהזל בהזל
הכאלמ־לכלו ףסכל
ימו םישרח דיב
ודי תואלמל בדנתמ
׃הוהיל םויה 6 תובאה ירש ובדנתיו
לארשי יטבש ירשו
םיפלאה ירשו
ירשלו תואמהו
׃ךלמה תכאלמ 7 תדובעל ונתיו
בהז םיהלאה־תיב
םיפלא־תשמח םירככ
ףסכו ובר םינכרדאו
םיפלא תרשע םירככ
תנומשו ובר תשחנו
לזרבו םירככ םיפלא
׃םירככ ףלא ־האמ 8 םינבא ותא אצמנהו
רצואל ונתנ
לע הוהי־תיב
׃ינשרגה לאיחי־די 9 םעה וחמשיו
בלב יכ םבדנתה־לע
הוהיל ובדנתה םלש
חמש ךלמה דיוד םגו
׃הלודג החמש 10 דיוד ךרביו
יניעל הוהי־תא
רמאיו להקה־לכ
התא ךורב דיוד
לארשי יהלא הוהי
םלועמ וניבא
׃םלוע־דעו 11 הלדגה הוהי ךל
תראפתהו הרובגהו
לכ־יכ דוההו חצנהו
ךל ץראבו םימשב
הכלממה הוהי
׃שארל לכל אשנתמהו 12 דובכהו רשעהו
לשומ התאו ךינפלמ
חכ ךדיבו לכב
לדגל ךדיבו הרובגו
׃לכל קזחלו 13 םידומ וניהלא התעו
םיללהמו ךל ונחנא
׃ךתראפת םשל 14 ימו ינא ימ יכו
חכ רצענ־יכ ימע
תאזכ בדנתהל
ךדימו לכה ךממ־יכ
׃ךל ונתנ 15 ונחנא םירג־יכ
םיבשותו ךינפל
לצכ וניתבא־לככ
ץראה־לע ונימי
׃הוקמ ןיאו 16 לכ וניהלא הוהי
רשא הזה ןומהה
ךל־תונבל ונניכה
ךדימ ךשדק םשל תיב
׃לכה ךלו איה 17 יכ יהלא יתעדיו
בבל ןחב התא
ינא הצרת םירשימו
יתבדנתה יבבל רשיב
ךמע התעו הלא־לכ
יתיאר הפ־ואצמנה
׃ךל־בדנתהל החמשב 18 םהרבא יהלא הוהי
לארשיו קחצי
תאז־הרמש וניתבא
תובשחמ רציל םלועל
םבבל ןכהו ךמע בבל
׃ךילא 19 בבל ןת ינב המלשלו
ךיתוצמ רומשל םלש
ךיקחו ךיתודע
תונבלו לכה תושעלו
הריבה
׃יתוניכה־רשא 20 דיוד רמאיו
אנ־וכרב להקה־לכל
םכיהלא הוהי־תא
להקה־לכ וכרביו
םהיתבא יהלא הוהיל
ווחתשיו ודקיו
׃ךלמלו הוהיל 21 הוהיל וחבזיו
תולע ולעיו םיחבז
םויה תרחמל הוהיל
ףלא םירפ אוהה
םישבכ ףלא םיליא
םהיכסנו ףלא
ברל םיחבזו
׃לארשי־לכל 22 ינפל ותשיו ולכאיו
אוהה םויב הוהי
הלודג החמשב
תינש וכילמיו
דיוד־ןב המלשל
הוהיל וחשמיו
קודצלו דיגנל
׃ןהכל 23 אסכ־לע המלש בשיו
ךלמל הוהי
ויבא דיוד־תחת
וילא ועמשיו חלציו
׃לארשי־לכ 24 םירבגהו םירשה־לכו
ךלמה ינב־לכ םגו
תחת די ונתנ דיוד
׃ךלמה המלש 25 הוהי לדגיו
הלעמל המלש־תא
לארשי־לכ יניעל
דוה וילע ןתיו
היה־אל רשא תוכלמ
וינפל ךלמ־לכ־לע
׃לארשי־לע 26 ךלמ ישי־ןב דיודו
׃לארשי־לכ־לע 27 ךלמ רשא םימיהו
םיעברא לארשי־לע
ךלמ ןורבחב הנש
םלשוריבו םינש עבש
׃שולשו םישלש ךלמ 28 הבוט הבישב תמיו
רשע םימי עבש
המלש ךלמיו דובכו
׃ויתחת ונב 29 ךלמה דיוד ירבדו
םינרחאהו םינשארה
םיבותכ םנה
לאומש ירבד־לע
ןתנ ירבד־לעו הארה
דג ירבד־לעו איבנה
׃הזחה 30 ותוכלמ־לכ םע
םיתעהו ותרובגו
וילע ורבע רשא
־לכ לעו לארשי־לעו
׃תוצראה תוכלממ

« Prev 1 Chronicles 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |