« Prev 1 Chronicles 28 Next »

Chapter 28

1 דיוד להקיו
לארשי ירש־לכ־תא
ירשו םיטבשה ירש
םיתרשמה תוקלחמה
ירשו ךלמה ־תא
תואמה ירשו םיפלאה
ירשו
הנקמו־שוכר־לכ
־םע וינבלו ךלמל
םירובגהו םיסירסה
ליח רובג־לכלו
׃םלשורי־לא 2 ךלמה דיוד םקיו
רמאיו וילגר־לע
ימעו יחא ינועמש
תונבל יבבל־םע ינא
ןוראל החונמ תיב
םדהלו הוהי־תירב
וניהלא ילגר
׃תונבל יתוניכהו 3 יל רמא םיהלאהו
ימשל תיב הנבת־אל
התא תומחלמ שיא יכ
׃תכפש םימדו 4 יהלא הוהי רחביו
לכמ יב לארשי
תויהל יבא־תיב
לארשי־לע ךלמל
הדוהיב יכ םלועל
תיבבו דיגנל רחב
יבא תיב הדוהי
הצר יב יבא ינבבו
ךילמהל
׃לארשי־לכ־לע 5 םיבר יכ ינב־לכמו
הוהי יל ןתנ םינב
ינב המלשב רחביו
תוכלמ אסכ־לע תבשל
׃לארשי־לע הוהי 6 ךנב המלש יל רמאיו
יתיב הנבי־אוה
יתרחב־יכ יתורצחו
ינאו ןבל יל וב
׃באל ול־היהא 7 יתוניכהו
ותוכלמ־תא
קזחי־םא םלועל־דע
יתוצמ תושעל
׃הזה םויכ יטפשמו 8 יניעל התעו
הוהי־להק לארשי־לכ
וניהלא ינזאבו
ושרדו ורמש
הוהי תוצמ־לכ
ושרית ןעמל םכיהלא
הבוטה ץראה־תא
םכינבל םתלחנהו
׃םלוע ־דע םכירחא 9 עד ינב־המלש התאו
ךיבא יהלא־תא
םלש בלב והדבעו
־לכ יכ הצפח שפנבו
הוהי שרוד תובבל
תובשחמ רצי־לכו
ונשרדת־םא ןיבמ
־םאו ךל אצמי
ךחינזי ונבזעת
׃דעל 10 הוהי־יכ התע האר
תיב־תונבל ךב רחב
׃השעו קזח שדקמל 11 המלשל דיוד ןתיו
תינבת־תא ונב
ויתב־תאו םלואה
ויתילעו ויכזנגו
םימינפה וירדחו
׃תרפכה תיבו 12 היה רשא לכ תינבתו
תורצחל ומע חורב
הוהי־תיב
ביבס תוכשלה־לכלו
םיהלאה תיב תורצאל
׃םישדקה תורצאלו 13 םינהכה תוקלחמלו
תכאלמ־לכלו םיולהו
הוהי־תיב תדובע
תדובע ילכ־לכלו
׃הוהי־תיב 14 בהזל לקשמב בהזל
הדובע ילכ־לכל
ילכ לכל הדובעו
־לכל לקשמב ףסכה
׃הדובעו הדובע ילכ 15 בהזה תורנמל לקשמו
בהז םהיתרנו
הרונמ־לקשמב
היתרנו הרונמו
ףסכה תורנמלו
הרונמל לקשמב
תדובעכ היתרנו
׃הרונמו הרונמ 16 לקשמ בהזה־תאו
תכרעמה תונחלשל
ףסכו ןחלשו ןחלשל
׃ףסכה תונחלשל 17 תוקרזמהו תוגלזמהו
רוהט בהז תושקהו
בהזה ירופכלו
רופכו רופכל לקשמב
ףסכה ירופכלו
רופכל לקשמב
׃רופכו 18 בהז תרטקה חבזמלו
לקשמב קקזמ
הבכרמה תינבתלו
םישרפל בהז םיברכה
ןורא־לע םיככסו
׃הוהי־תירב 19 הוהי דימ בתכב לכה
לכ ליכשה ילע
׃תינבתה תוכאלמ 20 המלשל דיוד רמאיו
השעו ץמאו קזח ונב
תחת־לאו ארית־לא
םיהלא הוהי יכ
ךפרי אל ךמע יהלא
ךבזעי אלו
תכאלמ־לכ תולכל־דע
׃הוהי ־תיב תדובע 21 תוקלחמ הנהו
םיולהו םינהכה
תיב תדובע־לכל
־לכב ךמעו םיהלאה
בידנ־לכל הכאלמ
הדובע־לכל המכחב
םעה־לכו םירשהו
׃ךירבד־לכל

« Prev 1 Chronicles 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |