« Prev 1 Chronicles 17 Next »

Chapter 17

1 בשי רשאכ יהיו
רמאיו ותיבב דיוד
איבנה ןתנ־לא דיוד
בשוי יכנא הנה
ןוראו םיזראה תיבב
תחת הוהי־תירב
׃תועירי 2 דיוד־לא ןתנ רמאיו
השע ךבבלב רשא לכ
׃ךמע םיהלאה יכ 3 אוהה הלילב יהיו
םיהלא־רבד יהיו
׃רמאל ןתנ־לא 4 דיוד־לא תרמאו ךל
הוהי רמא הכ ידבע
יל־הנבת התא אל
׃תבשל תיבה 5 תיבב יתבשי אל יכ
רשא םויה־ןמ
לארשי־תא יתילעה
היהאו הזה םויה דע
להא־לא להאמ
׃ןכשממו 6 יתכלהתה־רשא לכב
רבדה לארשי־לכב
יטפש דחא־תא יתרבד
יתיוצ רשא לארשי
רמאל ימע־תא תוערל
יל םתינב־אל המל
׃םיזרא תיב 7 רמאת־הכ התעו
הכ דיודל ידבעל
תואבצ הוהי רמא
ךיתחקל ינא
ירחא־ןמ הונה־ןמ
דיגנ תויהל ןאצה
׃לארשי ימע לע 8 רשא לכב ךמע היהאו
תירכאו תכלה
ךיביוא־לכ־תא
ךל יתישעו ךינפמ
םילודגה םשכ םש
׃ץראב רשא 9 ימעל םוקמ יתמשו
והיתעטנו לארשי
אלו ויתחת ןכשו
־אלו דוע זגרי
הלוע־ינב ופיסוי
רשאכ ותלבל
׃הנושארב 10 יתיוצ רשא םימימלו
ימע־לע םיטפש
יתענכהו לארשי
דגאו ךיביוא־לכ־תא
ךל־הנבי תיבו ךל
׃הוהי 11 ךימי ואלמ־יכ היהו
ךיתבא־םע תכלל
ךערז־תא יתומיקהו
היהי רשא ךירחא
יתוניכהו ךינבמ
׃ותוכלמ־תא 12 תיב יל־הנבי אוה
ואסכ־תא יתננכו
׃םלוע־דע 13 באל ול־היהא ינא
ןבל יל־היהי אוהו
ריסא־אל ידסחו
יתוריסה רשאכ ומעמ
׃ךינפל היה רשאמ 14 יתיבב והיתדמעהו
םלועה־דע יתוכלמבו
ןוכנ היהי ואסכו
׃םלוע־דע 15 הלאה םירבדה לככ
ןכ הזה ןוזחה לככו
׃דיוד־לא ןתנ רבד 16 דיוד ךלמה אביו
הוהי ינפל בשיו
הוהי ינא־ימ רמאיו
יכ יתיב ימו םיהלא
׃םלה־דע ינתאיבה 17 ךיניעב תאז ןטקתו
רבדתו םיהלא
ךדבע־תיב־לע
ינתיארו קוחרמל
הלעמה םדאה רותכ
׃םיהלא הוהי 18 דיוד דוע ףיסוי־המ
דובכל ךילא
התאו ךדבע־תא
׃תעדי ךדבע־תא 19 ךדבע רובעב הוהי
תא תישע ךבלכו
תאזה הלודגה־לכ
־לכ־תא עידהל
׃תולדגה 20 ךומכ ןיא הוהי
ךתלוז םיהלא ןיאו
ונעמש־רשא לכב
׃ונינזאב 21 לארשי ךמעכ ימו
רשא ץראב דחא יוג
תודפל םיהלאה ךלה
םש ךל םושל םע ול
שרגל תוארנו תולדג
תידפ־רשא ךמע ינפמ
׃םיוג םירצממ 22 לארשי ךמע־תא ןתתו
םלוע־דע םעל ךל
תייה הוהי התאו
׃םיהלאל םהל 23 רבדה הוהי התעו
ךדבע־לע תרבד רשא
ןמאי ותיב־לעו
רשאכ השעו םלוע־דע
׃תרבד 24 ךמש לדגיו ןמאיו
הוהי רמאל םלוע־דע
לארשי יהלא תואבצ
לארשיל םיהלא
ךדבע דיוד־תיבו
׃ךינפל ןוכנ 25 תילג יהלא התא יכ
תונבל ךדבע ןזא־תא
אצמ ןכ־לע תיב ול
ללפתהל ךדבע
׃ךינפל 26 אוה־התא הוהי התעו
רבדתו םיהלאה
הבוטה ךדבע־לע
׃תאזה 27 ךרבל תלאוה התעו
תויהל ךדבע תיב־תא
ךינפל םלועל
תכרב הוהי התא־יכ
׃םלועל ךרבמו

« Prev 1 Chronicles 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |