« Prev 1 Chronicles 16 Next »

Chapter 16

1 ןורא־תא ואיביו
ותא וגיציו םיהלאה
רשא להאה ךותב
דיוד ול־הטנ
תולע ובירקיו
ינפל םימלשו
׃םיהלאה 2 תולעהמ דיוד לכיו
םימלשהו הלעה
םשב םעה־תא ךרביו
׃הוהי 3 שיא־לכל קלחיו
שיאמ לארשי
שיאל השא־דעו
רפשאו םחל־רככ
׃השישאו 4 ןורא ינפל ןתיו
םיולה־ןמ הוהי
ריכזהלו םיתרשמ
ללהלו תודוהלו
׃לארשי יהלא הוהיל 5 והנשמו שארה ףסא
לאיעי הירכז
לאיחיו תומרימשו
באילאו היתתמו
םדא דבעו והינבו
םילבנ ילכב לאיעיו
ףסאו תורנכבו
׃עימשמ םיתלצמב 6 לאיזחיו והינבו
תורצצחב םינהכה
ןורא ינפל דימת
׃םיהלאה־תירב 7 ןתנ זא אוהה םויב
תודהל שארב דיוד
ףסא־דיב הוהיל
׃ויחאו 8 וארק הוהיל ודוה
םימעב ועידוה ומשב
׃ויתלילע 9 ול־ורמז ול וריש
׃ויתאלפנ־לכב וחיש 10 ושדק םשב וללהתה
ישקבמ בל חמשי
׃הוהי 11 וזעו הוהי ושרד
׃דימת וינפ ושקב 12 רשא ויתאלפנ ורכז
ויתפמ השע
׃והיפ־יטפשמו 13 ודבע לארשי ערז
׃ויריחב בקעי ינב 14 וניהלא הוהי אוה
׃ויטפשמ ץראה־לכב 15 ותירב םלועל ורכז
׃רוד ףלאל הוצ רבד 16 םהרבא־תא תרכ רשא
׃קחציל ותעובשו 17 קחל בקעיל הדימעיו
׃םלוע תירב לארשיל 18 ןתא ךל רמאל
לבח ןענכ־ץרא
׃םכתלחנ 19 רפסמ יתמ םכתויהב
׃הב םירגו טעמכ 20 יוגמ וכלהתיו
הכלמממו יוג־לא
׃רחא םע־לא 21 שיאל חינה־אל
םהילע חכויו םקשעל
׃םיכלמ 22 יחישמב ועגת־לא
׃וערת־לא יאיבנבו 23 הוהיל וריש
ורשב ץראה־לכ
םוי־לא־םוימ
׃ותעושי 24 םיוגב ורפס
ודובכ־תא
םימעה־לכב
׃ויתאלפנ 25 הוהי לודג יכ
ארונו דאמ ללהמו
׃םיהלא־לכ־לע אוה 26 םימעה יהלא־לכ יכ
םימש הוהיו םילילא
׃השע 27 זע וינפל רדהו דוה
׃ומקמב הודחו 28 תוחפשמ הוהיל ובה
הוהיל ובה םימע
׃זעו דובכ 29 דובכ הוהיל ובה
ואבו החנמ ואש ומש
ווחתשה וינפל
׃שדק ־תרדהב הוהיל 30 וינפלמ וליח
ןוכת־ףא ץראה־לכ
׃טומת־לב לבת 31 לגתו םימשה וחמשי
םיוגב ורמאיו ץראה
׃ךלמ הוהי 32 ואולמו םיה םערי
הדשה ץלעי
׃וב־רשא־לכו 33 רעיה יצע וננרי זא
אב־יכ הוהי ינפלמ
׃ץראה־תא טופשל 34 בוט יכ הוהיל ודוה
׃ודסח םלועל יכ 35 ונעישוה ורמאו
ונצבקו ונעשי יהלא
םיוגה־ןמ ונליצהו
ךשדק םשל תודהל
׃ךתלהתב חבתשהל 36 יהלא הוהי ךורב
םלועה־ןמ לארשי
ורמאיו םלעה דעו
ללהו ןמא םעה־לכ
׃הוהיל 37 ינפל םש־בזעיו
הוהי־תירב ןורא
תרשל ויחאלו ףסאל
דימת ןוראה ינפל
׃ומויב םוי־רבדל 38 םהיחאו םדא דבעו
דבעו הנומשו םישש
ןותידי־ןב םדא
׃םירעשל הסחו 39 ןהכה קודצ תאו
ינפל םינהכה ויחאו
המבב הוהי ןכשמ
׃ןועבגב רשא 40 הוהיל תולע תולעהל
דימת הלעה חבזמ־לע
ברעלו רקבל
תרותב בותכה־לכלו
הוצ רשא הוהי
׃לארשי־לע 41 ןמיה םהמעו
ראשו ןותודיו
ובקנ רשא םירורבה
הוהיל תודהל תומשב
׃ודסח םלועל יכ 42 ןמיה םהמעו
תורצצח ןותודיו
םיעימשמל םיתלצמו
םיהלאה ריש ילכו
׃רעשל ןותודי ינבו 43 שיא םעה־לכ וכליו
דיוד בסיו ותיבל
׃ותיב־תא ךרבל

« Prev 1 Chronicles 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |