« Prev Psalm 40 Next »

Chapter 40

1 ׃רומזמ דודל חצנמל 2 הוהי יתיוק הוק
עמשיו ילא טיו
׃יתעוש 3 ןואש רובמ ינלעיו
םקיו ןויה טיטמ
ןנוכ ילגר עלס־לע
׃ירשא 4 שדח ריש יפב ןתיו
וארי וניהלאל הלהת
וארייו םיבר
׃הוהיב וחטביו 5 םש־רשא רבגה ירשא
וחטבמ הוהי
םיבהר־לא הנפ־אלו
׃בזכ יטשו 6 התא תישע תובר
ךיתאלפנ יהלא הוהי
ונילא ךיתבשחמו
ךילא ךרע ןיא
ומצע הרבדאו הדיגא
׃רפסמ 7 תצפח־אל החנמו חבז
יל תירכ םינזא
אל האטחו הלוע
׃תלאש 8 יתאב־הנה יתרמא זא
בותכ רפס־תלגמב
׃ילע 9 יהלא ךנוצר־תושעל
ךותב ךתרותו יתצפח
׃יעמ 10 בר להקב קדצ יתרשב
אלכא אל יתפש הנה
׃תעדי התא הוהי 11 יתיסכ־אל ךתקדצ
ךתנומא יבל ךותב
יתרמא ךתעושתו
ךדסח יתדחכ־אל
׃בר להקל ךתמאו 12 אלכת־אל הוהי התא
ךדסח ינממ ךימחר
דימת ךתמאו
׃ינורצי 13 תוער ילע־ופפא יכ
רפסמ ןיא־דע
יתנוע ינוגישה
תוארל יתלכי־אלו
ישאר תורעשמ ומצע
׃ינבזע יבלו 14 ינליצהל הוהי הצר
׃השוח יתרזעל הוהי 15 דחי ורפחיו ושבי
התופסל ישפנ ישקבמ
ומלכיו רוחא וגסי
׃יתער יצפח 16 םתשב בקע־לע ומשי
חאה יל םירמאה
׃חאה 17 ךב וחמשיו ושישי
ורמאי ךישקבמ־לכ
הוהי לדגי דימת
׃ךתעושת יבהא 18 ןויבאו ינע ינאו
יל בשחי ינדא
התא יטלפמו יתרזע
׃רחאת־לא יהלא

« Prev Psalm 40 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |