« Prev Psalm 39 Next »

Chapter 39

1 ןותידיל חצנמל
׃דודל רומזמ 2 יכרד הרמשא יתרמא
ינושלב אוטחמ
םוסחמ יפל הרמשא
׃ידגנל עשר דעב 3 הימוד יתמלאנ
יבאכו בוטמ יתישחה
׃רכענ 4 יברקב יבל־םח
שא־רעבת יגיגהב
׃ינושלב יתרבד 5 יצק הוהי ינעידוה
איה־המ ימי תדמו
׃ינא לדח־המ העדא 6 התתנ תוחפט הנה
ןיאכ ידלחו ימי
לבה־לכ ךא ךדגנ
׃הלס בצנ םדא־לכ 7 שיא־ךלהתי םלצב־ךא
ןוימהי לבה־ךא
עדי־אלו רבצי
׃םפסא־ימ 8 יתיוק־המ התעו
ךל יתלחות ינדא
׃איה 9 ינליצה יעשפ־לכמ
לבנ תפרח
׃ינמישת־לא 10 יפ־חתפא אל יתמלאנ
׃תישע התא יכ 11 ךעגנ ילעמ רסה
ינא ךדי תרגתמ
׃יתילכ 12 ןוע־לע תוחכותב
שעכ סמתו שיא תרסי
לבה ךא ודומח
׃הלס םדא־לכ 13 הוהי יתלפת־העמש
הניזאה יתעושו
שרחת־לא יתעמד־לא
ךמע יכנא רג יכ
׃יתובא־לככ בשות 14 הגילבאו ינממ עשה
׃ינניאו ךלא םרטב

« Prev Psalm 39 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |