« Prev Psalm 19 Next »

Chapter 19

1 ׃דודל רומזמ חצנמל 2 םירפסמ םימשה
השעמו לא־דובכ
׃עיקרה דיגמ וידי 3 רמא עיבי םויל םוי
הלילל הלילו
׃תעד־הוחי 4 ןיאו רמא־ןיא
עמשנ ילב םירבד
׃םלוק 5 םוק אצי ץראה־לכב
םהילמ לבת הצקבו
׃םהב להא־םש שמשל 6 אצי ןתחכ אוהו
רובגכ שישי ותפחמ
׃חרא ץורל 7 ואצומ םימשה הצקמ
םתוצק־לע ותפוקתו
׃ותמחמ רתסנ ןיאו 8 המימת הוהי תרות
תודע שפנ תבישמ
תמיכחמ הנמאנ הוהי
׃יתפ 9 םירשי הוהי ידוקפ
תוצמ בל־יחמשמ
תריאמ הרב הוהי
׃םיניע 10 הרוהט הוהי תארי
דעל תדמוע
תמא הוהי־יטפשמ
׃ודחי וקדצ 11 זפמו בהזמ םידמחנה
שבדמ םיקותמו בר
׃םיפוצ תפנו 12 םהב רהזנ ךדבע־םג
׃בר בקע םרמשב 13 ןיבי־ימ תואיגש
׃ינקנ תורתסנמ 14 ךדבע ךשח םידזמ םג
זא יב־ולשמי־לא
עשפמ יתיקנו םתיא
׃בר 15 ןוצרל ויהי
ןויגהו יפ־ירמא
הוהי ךינפל יבל
׃ילאגו ירוצ

« Prev Psalm 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |