« Prev Psalm 18 Next »

Chapter 18

1 הוהי דבעל חצנמל
רבד רשא דודל
ירבד־תא הוהיל
םויב תאזה הרישה
ותוא הוהי־ליצה
דימו ויביא־לכ ףכמ
׃לואש 2 הוהי ךמחרא רמאיו
׃יקזח 3 יתדוצמו יעלס הוהי
ירוצ ילא יטלפמו
ינגמ וב־הסחא
׃יבגשמ יעשי־ןרקו 4 הוהי ארקא ללהמ
׃עשוא יביא־ןמו 5 תומ־ילבח ינופפא
לעילב ילחנו
׃ינותעבי 6 ינובבס לואש ילבח
׃תומ ישקומ ינומדק 7 הוהי ארקא יל־רצב
עושא יהלא־לאו
ילוק ולכיהמ עמשי
אובת וינפל יתעושו
׃וינזאב 8 ץראה שערתו שעגתו
וזגרי םירה ידסומו
הרח־יכ ושעגתיו
׃ול 9 ופאב ןשע הלע
לכאת ויפמ־שאו
׃ונממ ורעב םילחג 10 דריו םימש טיו
׃וילגר תחת לפרעו 11 בורכ־לע בכריו
אדיו ףעיו
׃חור־יפנכ־לע 12 ורתס ךשח תשי
ותכס ויתוביבס
יבע םימ־תכשח
׃םיקחש 13 ויבע ודגנ הגנמ
דרב ורבע
׃שא־ילחגו 14 הוהי םימשב םעריו
ולק ןתי ןוילעו
׃שא־ילחגו דרב 15 םציפיו ויצח חלשיו
׃םמהיו בר םיקרבו 16 םימ יקיפא ואריו
לבת תודסומ ולגיו
תמשנמ הוהי ךתרעגמ
׃ךפא חור 17 ינחקי םורממ חלשי
׃םיבר םיממ ינשמי 18 זע יביאמ ינליצי
וצמא־יכ יאנשמו
׃ינממ 19 ידיא־םויב ינומדקי
ןעשמל הוהי־יהיו
׃יל 20 בחרמל ינאיצויו
׃יב ץפח יכ ינצלחי 21 יקדצכ הוהי ינלמגי
׃יל בישי ידי רבכ 22 יכרד יתרמש־יכ
יתעשר־אלו הוהי
׃יהלאמ 23 ויטפשמ־לכ יכ
ויתקחו ידגנל
׃ינמ ריסא־אל 24 ומע םימת יהאו
׃ינועמ רמתשאו 25 יל הוהי־בשיו
ידי רבכ יקדצכ
׃ויניע דגנל 26 דסחתת דיסח־םע
׃םמתת םימת רבג־םע 27 ררבתת רבנ־םע
׃לתפתת שקע־םעו 28 ינע־םע התא־יכ
תומר םיניעו עישות
׃ליפשת 29 ירנ ריאת התא־יכ
היגי יהלא הוהי
׃יכשח 30 דודג ץרא ךב־יכ
׃רוש־גלדא יהלאבו 31 וכרד םימת לאה
הפורצ הוהי־תרמא
םיסחה לכל אוה ןגמ
׃וב 32 ידעלבמ הולא ימ יכ
רוצ ימו הוהי
׃וניהלא יתלוז 33 ליח ינרזאמה לאה
׃יכרד םימת ןתיו 34 תוליאכ ילגר הושמ
׃ינדימעי יתמב לעו 35 המחלמל ידי דמלמ
השוחנ־תשק התחנו
׃יתעורז 36 ךעשי ןגמ יל־ןתתו
ינדעסת ךנימיו
׃ינברת ךתונעו 37 יתחת ידעצ ביחרת
׃ילסרק ודעמ אלו 38 יביוא ףודרא
בושא־אלו םגישאו
׃םתולכ־דע 39 ולכי־אלו םצחמא
תחת ולפי םוק
׃ילגר 40 ליח ינרזאתו
ימק עירכת המחלמל
׃יתחת 41 ףרע יל התתנ יביאו
׃םתימצא יאנשמו 42 עישומ־ןיאו ועושי
׃םנע אלו הוהי־לע 43 רפעכ םקחשאו
טיטכ חור־ינפ־לע
׃םקירא תוצוח 44 םע יבירמ ינטלפת
םיוג שארל ינמישת
יתעדי־אל םע
׃ינודבעי 45 יל ועמשי ןזא עמשל
׃יל־ושחכי רכנ־ינב 46 ולבי רכנ־ינב
וגרחיו
׃םהיתורגסממ 47 ךורבו הוהי־יח
יהולא םוריו ירוצ
׃יעשי 48 תומקנ ןתונה לאה
םימע רבדיו יל
׃יתחת 49 ףא יביאמ יטלפמ
ינממורת ימק־ןמ
׃ינליצת סמח שיאמ 50 םיוגב ךדוא ןכ־לע
׃הרמזא ךמשלו הוהי 51 וכלמ תועושי לדגמ
וחישמל דסח השעו
וערזלו דודל
׃םלוע־דע

« Prev Psalm 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |