« Prev Psalm 148 Next »

Chapter 148

1 וללה הי וללה
םימשה־ןמ הוהי־תא
׃םימורמב והוללה 2 ויכאלמ־לכ והוללה
׃ואבצ־לכ והוללה 3 חריו שמש והוללה
יבכוכ־לכ והוללה
׃רוא 4 םימשה ימש והוללה
לעמ רשא םימהו
׃םימשה 5 הוהי םש־תא וללהי
הוצ אוה יכ
׃וארבנו 6 םלועל דעל םדימעיו
׃רובעי אלו ןתנ־קח 7 הוהי־תא וללה
םינינת ץראה־ןמ
׃תומהת־לכו 8 גלש דרבו שא
הרעס חור רוטיקו
׃ורבד השע 9 תועבג־לכו םירהה
׃םיזרא־לכו ירפ ץע 10 שמר המהב־לכו היחה
׃ףנכ רופצו 11 ץרא־יכלמ
םירש םימאל־לכו
׃ץרא יטפש־לכו 12 תולותב־םגו םירוחב
׃םירענ־םע םינקז 13 הוהי םש־תא וללהי
ודבל ומש בגשנ־יכ
ץרא־לע ודוה
׃םימשו 14 ומעל ןרק םריו
וידיסח־לכל הלהת
לארשי ינבל
׃הי־וללה וברק־םע

« Prev Psalm 148 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |