« Prev Psalm 147 Next »

Chapter 147

1 בוט־יכ הי וללה
וניהלא הרמז
הואנ םיענ־יכ
׃הלהת 2 הוהי םלשורי הנוב
׃סנכי לארשי יחדנ 3 בל ירובשל אפרה
׃םתובצעל שבחמו 4 םיבכוכל רפסמ הנומ
׃ארקי תומש םלכל 5 ונינודא לודג
ותנובתל חכ־ברו
׃רפסמ ןיא 6 הוהי םיונע דדועמ
םיעשר ליפשמ
׃ץרא־ידע 7 הדותב הוהיל ונע
וניהלאל ורמז
׃רונכב 8 םיבעב םימש הסכמה
רטמ ץראל ןיכמה
׃ריצח םירה חימצמה 9 המחל המהבל ןתונ
רשא ברע ינבל
׃וארקי 10 סוסה תרובגב אל
יקושב־אל ץפחי
׃הצרי שיאה 11 הוהי הצור
ויארי־תא
׃ודסחל םילחימה־תא 12 םלשורי יחבש
יללה הוהי־תא
׃ןויצ ךיהלא 13 יחירב קזח־יכ
ךינב ךרב ךירעש
׃ךברקב 14 םולש ךלובג־םשה
׃ךעיבשי םיטח בלח 15 ץרא ותרמא חלשה
ץורי הרהמ־דע
׃ורבד 16 רמצכ גלש ןתנה
׃רזפי רפאכ רופכ 17 םיתפכ וחרק ךילשמ
ימ ותרק ינפל
׃דמעי 18 םסמיו ורבד חלשי
וחור בשי
׃םימ־ולזי 19 בקעיל ורבד דיגמ
ויטפשמו ויקח
׃לארשיל 20 יוג־לכל ןכ השע אל
םועדי־לב םיטפשמו
׃הי־וללה

« Prev Psalm 147 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |