« Prev Psalm 119 Next »

Chapter 119

1 ךרד־ימימת ירשא
תרותב םיכלהה
׃הוהי 2 ויתדע ירצנ ירשא
׃והושרדי בל־לכב 3 הלוע ולעפ־אל ףא
׃וכלה ויכרדב 4 ךידקפ התיוצ התא
׃דאמ רמשל 5 יכרד ונכי ילחא
׃ךיקח רמשל 6 יטיבהב שובא־אל זא
׃ךיתוצמ־לכ־לא 7 בבל רשיב ךדוא
׃ךקדצ יטפשמ ידמלב 8 רמשא ךיקח־תא
׃דאמ־דע ינבזעת־לא 9 רענ־הכזי המב
רמשל וחרא־תא
׃ךרבדכ 10 ךיתשרד יבל־לכב
׃ךיתוצממ ינגשת־לא 11 ךתרמא יתנפצ יבלב
׃ךל־אטחא אל ןעמל 12 הוהי התא ךורב
׃ךיקח ינדמל 13 לכ יתרפס יתפשב
׃ךיפ־יטפשמ 14 יתשש ךיתודע ךרדב
׃ןוה־לכ לעכ 15 החישא ךידקפב
׃ךיתחרא הטיבאו 16 אל עשעתשא ךיתקחב
׃ךרבד חכשא 17 היחא ךדבע־לע למג
׃ךרבד הרמשאו 18 הטיבאו יניע־לג
׃ךתרותמ תואלפנ 19 ץראב יכנא רג
ינממ רתסת־לא
׃ךיתוצמ 20 הבאתל ישפנ הסרג
׃תע־לכב ךיטפשמ־לא 21 םירורא םידז תרעג
׃ךיתוצממ םיגשה 22 זובו הפרח ילעמ לג
׃יתרצנ ךיתדע יכ 23 יב םירש ובשי םג
חישי ךדבע ורבדנ
׃ךיקחב 24 יעשעש ךיתדע־םג
׃יתצע ישנא 25 ישפנ רפעל הקבד
׃ךרבדכ יניח 26 יננעתו יתרפס יכרד
׃ךיקח ינדמל 27 ינניבה ךידוקפ־ךרד
׃ךיתואלפנב החישאו 28 הגותמ ישפנ הפלד
׃ךרבדכ ינמיק 29 ינממ רסה רקש־ךרד
׃יננח ךתרותו 30 יתרחב הנומא־ךרד
׃יתיוש ךיטפשמ 31 ךיתודעב יתקבד
׃ינשיבת־לא הוהי 32 ץורא ךיתוצמ־ךרד
׃יבל ביחרת יכ 33 ךרד הוהי ינרוה
׃בקע הנרצאו ךיקח 34 הרצאו ינניבה
הנרמשאו ךתרות
׃בל־לכב 35 ביתנב ינכירדה
וב־יכ ךיתוצמ
׃יתצפח 36 ךיתודע־לא יבל־טה
׃עצב־לא לאו 37 תוארמ יניע רבעה
׃יניח ךכרדב אוש 38 ךתרמא ךדבעל םקה
׃ךתאריל רשא 39 רשא יתפרח רבעה
ךיטפשמ יכ יתרגי
׃םיבוט 40 ךידקפל יתבאת הנה
׃יניח ךתקדצב 41 הוהי ךדסח ינאביו
׃ךתרמאכ ךתעושת 42 רבד יפרח הנעאו
׃ךרבדב יתחטב־יכ 43 יפמ לצת־לאו
יכ דאמ־דע תמא־רבד
׃יתלחי ךטפשמל 44 דימת ךתרות הרמשאו
׃דעו םלועל 45 יכ הבחרב הכלהתאו
׃יתשרד ךידקפ 46 דגנ ךיתדעב הרבדאו
׃שובא אלו םיכלמ 47 ךיתוצמב עשעתשאו
׃יתבהא רשא 48 יפכ־אשאו
רשא ךיתוצמ־לא
החישאו יתבהא
׃ךיקחב 49 לע ךדבעל רבד־רכז
׃ינתלחי רשא 50 יינעב יתמחנ תאז
׃ינתיח ךתרמא יכ 51 ינצילה םידז
אל ךתרותמ דאמ־דע
׃יתיטנ 52 ךיטפשמ יתרכז
הוהי םלועמ
׃םחנתאו 53 ינתזחא הפעלז
יבזע םיעשרמ
׃ךתרות 54 ךיקח יל־ויה תורמז
׃ירוגמ תיבב 55 ךמש הלילב יתרכז
הרמשאו הוהי
׃ךתרות 56 יכ יל־התיה תאז
׃יתרצנ ךידקפ 57 יתרמא הוהי יקלח
׃ךירבד רמשל 58 בל־לכב ךינפ יתילח
׃ךתרמאכ יננח 59 הבישאו יכרד יתבשח
׃ךיתדע־לא ילגר 60 יתהמהמתה אלו יתשח
׃ךיתוצמ רמשל 61 ינדוע םיעשר ילבח
׃יתחכש אל ךתרות 62 םוקא הליל־תוצח
לע ךל תודוהל
׃ךקדצ יטפשמ 63 רשא־לכל ינא רבח
ירמשלו ךוארי
׃ךידוקפ 64 האלמ הוהי ךדסח
׃ינדמל ךיקח ץראה 65 ךדבע־םע תישע בוט
׃ךרבדכ הוהי 66 תעדו םעט בוט
ךיתוצמב יכ ינדמל
׃יתנמאה 67 גגש ינא הנעא םרט
׃יתרמש ךתרמא התעו 68 ביטמו התא־בוט
׃ךיקח ינדמל 69 םידז רקש ילע ולפט
רצא בל־לכב ינא
׃ךידוקפ 70 ינא םבל בלחכ שפט
׃יתעשעש ךתרות 71 יתינע־יכ יל־בוט
׃ךיקח דמלא ןעמל 72 ךיפ־תרות יל־בוט
׃ףסכו בהז יפלאמ 73 ינושע ךידי
ינניבה ינוננוכיו
׃ךיתוצמ הדמלאו 74 ינוארי ךיארי
ךרבדל יכ וחמשיו
׃יתלחי 75 קדצ־יכ הוהי יתעדי
הנומאו ךיטפשמ
׃ינתינע 76 ךדסח אנ־יהי
ךתרמאכ ינמחנל
׃ךדבעל 77 ךימחר ינואבי
ךתרות־יכ היחאו
׃יעשעש 78 רקש־יכ םידז ושבי
חישא ינא ינותוע
׃ךידוקפב 79 ךיארי יל ובושי
׃ךיתדע ועדיו 80 םימת יבל־יהי
אל ןעמל ךיקחב
׃שובא 81 ישפנ ךתעושתל התלכ
׃יתלחי ךרבדל 82 ךתרמאל יניע ולכ
׃ינמחנת יתמ רמאל 83 דאנכ יתייה־יכ
אל ךיקח רוטיקב
׃יתחכש 84 יתמ ךדבע־ימי המכ
׃טפשמ יפדרב השעת 85 תוחיש םידז יל־ורכ
׃ךתרותכ אל רשא 86 הנומא ךיתוצמ־לכ
׃ינרזע ינופדר רקש 87 ץראב ינולכ טעמכ
יתבזע־אל ינאו
׃ךידוקפ 88 הרמשאו יניח ךדסחכ
׃ךיפ תודע 89 ךרבד הוהי םלועל
׃םימשב בצנ 90 ךתנומא רדו רדל
׃דמעתו ץרא תננוכ 91 םויה ודמע ךיטפשמל
׃ךידבע לכה יכ 92 יעשעש ךתרות ילול
׃יינעב יתדבא זא 93 חכשא־אל םלועל
םב יכ ךידוקפ
׃ינתייח 94 יכ ינעישוה ינא־ךל
׃יתשרד ךידוקפ 95 םיעשר ווק יל
ךיתדע ינדבאל
׃ןנובתא 96 ץק יתיאר הלכת לכל
׃דאמ ךתוצמ הבחר 97 ךתרות יתבהא־המ
איה םויה־לכ
׃יתחיש 98 ינמכחת יביאמ
םלועל יכ ךתוצמ
׃יל־איה 99 יתלכשה ידמלמ־לכמ
החיש ךיתודע יכ
׃יל 100 יכ ןנובתא םינקזמ
׃יתרצנ ךידוקפ 101 יתאלכ ער חרא־לכמ
רמשא ןעמל ילגר
׃ךרבד 102 יתרס־אל ךיטפשממ
׃ינתרוה התא־יכ 103 יכחל וצלמנ־המ
׃יפל שבדמ ךתרמא 104 ןנובתא ךידוקפמ
יתאנש ןכ־לע
׃רקש חרא־לכ 105 ךרבד ילגרל־רנ
׃יתביתנל רואו 106 המיקאו יתעבשנ
׃ךקדצ יטפשמ רמשל 107 דאמ־דע יתינענ
׃ךרבדכ יניח הוהי 108 אנ־הצר יפ תובדנ
ךיטפשמו הוהי
׃ינדמל 109 דימת יפכב ישפנ
׃יתחכש אל ךתרותו 110 יל חפ םיעשר ונתנ
אל ךידוקפמו
׃יתיעת 111 ךיתודע יתלחנ
יבל ןושש־יכ םלועל
׃המה 112 תושעל יבל יתיטנ
׃בקע םלועל ךיקח 113 יתאנש םיפעס
׃יתבהא ךתרותו 114 התא ינגמו ירתס
׃יתלחי ךרבדל 115 םיערמ ינממ־ורוס
׃יהלא תוצמ הרצאו 116 ךתרמאכ ינכמס
ינשיבת־לאו היחאו
׃ירבשמ 117 העשואו ינדעס
׃דימת ךיקחב העשאו 118 םיגוש־לכ תילס
רקש־יכ ךיקחמ
׃םתימרת 119 תבשה םיגס
ןכל ץרא־יעשר־לכ
׃ךיתדע יתבהא 120 ירשב ךדחפמ רמס
׃יתארי ךיטפשממו 121 קדצו טפשמ יתישע
׃יקשעל ינחינת־לב 122 בוטל ךדבע ברע
׃םידז ינקשעי־לא 123 ךתעושיל ולכ יניע
׃ךקדצ תרמאלו 124 ךדסחכ ךדבע־םע השע
׃ינדמל ךיקחו 125 ינניבה ינא־ךדבע
׃ךיתדע העדאו 126 הוהיל תושעל תע
׃ךתרות ורפה 127 יתבהא ןכ־לע
׃זפמו בהזמ ךיתוצמ 128 לכ ידוקפ־לכ ןכ־לע
רקש חרא־לכ יתרשי
׃יתאנש 129 ךיתודע תואלפ
׃ישפנ םתרצנ ןכ־לע 130 ריאי ךירבד חתפ
׃םייתפ ןיבמ 131 הפאשאו יתרעפ־יפ
׃יתבאי ךיתוצמל יכ 132 יננחו ילא־הנפ
׃ךמש יבהאל טפשמכ 133 ךתרמאב ןכה ימעפ
יב־טלשת־לאו
׃ןוא־לכ 134 םדא קשעמ ינדפ
׃ךידוקפ הרמשאו 135 ךדבעב ראה ךינפ
׃ךיקח־תא ינדמלו 136 ודרי םימ־יגלפ
ורמש־אל לע יניע
׃ךתרות 137 הוהי התא קידצ
׃ךיטפשמ רשיו 138 ךיתדע קדצ תיוצ
׃דאמ הנומאו 139 יתאנק ינתתמצ
ךירבד וחכש־יכ
׃ירצ 140 דאמ ךתרמא הפורצ
׃הבהא ךדבעו 141 הזבנו יכנא ריעצ
׃יתחכש אל ךידקפ 142 םלועל קדצ ךתקדצ
׃תמא ךתרותו 143 ינואצמ קוצמו־רצ
׃יעשעש ךיתוצמ 144 םלועל ךיתודע קדצ
׃היחאו ינניבה 145 יננע בל־לכב יתארק
׃הרצא ךיקח הוהי 146 ינעישוה ךיתארק
׃ךיתדע הרמשאו 147 העושאו ףשנב יתמדק
׃יתלחי ךירבדל 148 תורמשא יניע ומדק
׃ךתרמאב חישל 149 ךדסחכ העמש ילוק
׃יניח ךטפשמכ הוהי 150 המז יפדר וברק
׃וקחר ךתרותמ 151 הוהי התא בורק
׃תמא ךיתוצמ־לכו 152 ךיתדעמ יתעדי םדק
׃םתדסי םלועל יכ 153 ינצלחו יינע־האר
אל ךתרות־יכ
׃יתחכש 154 ינלאגו יביר הביר
׃יניח ךתרמאל 155 העושי םיעשרמ קוחר
׃ושרד אל ךיקח־יכ 156 הוהי םיבר ךימחר
׃יניח ךיטפשמכ 157 ירצו יפדר םיבר
׃יתיטנ אל ךיתודעמ 158 םידגב יתיאר
רשא הטטוקתאו
׃ורמש אל ךתרמא 159 ךידוקפ־יכ האר
ךדסחכ הוהי יתבהא
׃יניח 160 תמא ךרבד־שאר
טפשמ־לכ םלועלו
׃ךקדצ 161 םנח ינופדר םירש
׃יבל דחפ ךירבדמו 162 ךתרמא־לע יכנא שש
׃בר ללש אצומכ 163 הבעתאו יתאנש רקש
׃יתבהא ךתרות 164 ךיתללה םויב עבש
׃ךקדצ יטפשמ לע 165 יבהאל בר םולש
ומל־ןיאו ךתרות
׃לושכמ 166 ךתעושיל יתרבש
ךיתוצמו הוהי
׃יתישע 167 ךיתדע ישפנ הרמש
׃דאמ םבהאו 168 ךידוקפ יתרמש
יכרד־לכ יכ ךיתדעו
׃ךדגנ 169 ךינפל יתנר ברקת
ךרבדכ הוהי
׃ינניבה 170 ךינפל יתנחת אובת
׃ינליצה ךתרמאכ 171 הלהת יתפש הנעבת
׃ךיקח ינדמלת יכ 172 ךתרמא ינושל ןעת
׃קדצ ךיתוצמ־לכ יכ 173 יכ ינרזעל ךדי־יהת
׃יתרחב ךידוקפ 174 ךתעושיל יתבאת
ךתרותו הוהי
׃יעשעש 175 ךללהתו ישפנ־יחת
׃ינרזעי ךטפשמו 176 שקב דבא השכ יתיעת
אל ךיתוצמ יכ ךדבע
׃יתחכש

« Prev Psalm 119 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |