« Prev Psalm 118 Next »

Chapter 118

1 בוט־יכ הוהיל ודוה
׃ודסח םלועל יכ 2 יכ לארשי אנ־רמאי
׃ודסח םלועל 3 ןרהא־תיב אנ־ורמאי
׃ודסח םלועל יכ 4 יארי אנ־ורמאי
םלועל יכ הוהי
׃ודסח 5 הי יתארק רצמה־ןמ
׃הי בחרמב יננע 6 אריא אל יל הוהי
׃םדא יל השעי־המ 7 ירזעב יל הוהי
׃יאנשב הארא ינאו 8 הוהיב תוסחל בוט
׃םדאב חטבמ 9 הוהיב תוסחל בוט
׃םיבידנב חטבמ 10 ינובבס םיוג־לכ
יכ הוהי םשב
׃םלימא 11 ינובבס־םג ינובס
יכ הוהי םשב
׃םלימא 12 םירובדכ ינובס
םיצוק שאכ וכעד
יכ הוהי םשב
׃םלימא 13 לפנל ינתיחד החד
׃ינרזע הוהיו 14 הי תרמזו יזע
׃העושיל יל־יהיו 15 העושיו הנר לוק
ןימי םיקידצ ילהאב
׃ליח השע הוהי 16 הממור הוהי ןימי
השע הוהי ןימי
׃ליח 17 היחא־יכ תומא אל
׃הי ישעמ רפסאו 18 הי ינרסי רסי
׃יננתנ אל תומלו 19 קדצ־ירעש יל־וחתפ
׃הי הדוא םב־אבא 20 הוהיל רעשה־הז
׃וב ואבי םיקידצ 21 ינתינע יכ ךדוא
׃העושיל יל־יהתו 22 םינובה וסאמ ןבא
׃הנפ שארל התיה 23 תאז התיה הוהי תאמ
תאלפנ איה
׃וניניעב 24 הוהי השע םויה־הז
׃וב החמשנו הליגנ 25 העישוה הוהי אנא
הוהי אנא אנ
׃אנ החילצה 26 הוהי םשב אבה ךורב
תיבמ םכונכרב
׃הוהי 27 ונל ראיו הוהי לא
םיתבעב גח־ורסא
׃חבזמה תונרק־דע 28 ךדואו התא ילא
׃ךממורא יהלא 29 בוט־יכ הוהיל ודוה
׃ודסח םלועל יכ

« Prev Psalm 118 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |