« Prev Psalm 106 Next »

Chapter 106

1 הוהיל ודוה היוללה
םלועל יכ בוט־יכ
׃ודסח 2 תורובג ללמי ימ
עימשי הוהי
׃ותלהת־לכ 3 טפשמ ירמש ירשא
׃תע־לכב הקדצ השע 4 ןוצרב הוהי ינרכז
ינדקפ ךמע
׃ךתעושיב 5 תבוטב תוארל
תחמשב חמשל ךיריחב
ללהתהל ךיוג
׃ךתלחנ־םע 6 וניתובא־םע ונאטח
׃ונעשרה וניועה 7 םירצמב וניתובא
וליכשה־אל
ורכז אל ךיתואלפנ
ורמיו ךידסח בר־תא
׃ףוס־םיב םי־לע 8 ומש ןעמל םעישויו
׃ותרובג־תא עידוהל 9 ףוס־םיב רעגיו
םכילויו ברחיו
׃רבדמכ תומהתב 10 אנוש דימ םעישויו
׃ביוא דימ םלאגיו 11 םהירצ םימ־וסכיו
׃רתונ אל םהמ דחא 12 וירבדב ונימאיו
׃ותלהת ורישי 13 וישעמ וחכש ורהמ
׃ותצעל וכח־אל 14 רבדמב הואת וואתיו
׃ןומישיב לא־וסניו 15 םתלאש םהל ןתיו
׃םשפנב ןוזר חלשיו 16 הנחמב השמל ואנקיו
׃הוהי שודק ןרהאל 17 עלבתו ץרא־חתפת
תדע־לע סכתו ןתד
׃םריבא 18 םתדעב שא־רעבתו
׃םיעשר טהלת הבהל 19 ברחב לגע־ושעי
׃הכסמל ווחתשיו 20 םדובכ־תא ורימיו
לכא רוש תינבתב
׃בשע 21 םעישומ לא וחכש
׃םירצמב תולדג השע 22 םח ץראב תואלפנ
׃ףוס־םי־לע תוארונ 23 םדימשהל רמאיו
וריחב השמ ילול
וינפל ץרפב דמע
ותמח בישהל
׃תיחשהמ 24 הדמח ץראב וסאמיו
׃ורבדל ונימאה־אל 25 אל םהילהאב ונגריו
׃הוהי לוקב ועמש 26 םהל ודי אשיו
׃רבדמב םתוא ליפהל 27 םיוגב םערז ליפהלו
׃תוצראב םתורזלו 28 רועפ לעבל ודמציו
׃םיתמ יחבז ולכאיו 29 םהיללעמב וסיעכיו
׃הפגמ םב־ץרפתו 30 ללפיו סחניפ דמעיו
׃הפגמה רצעתו 31 הקדצל ול בשחתו
׃םלוע־דע רדו רדל 32 ימ־לע ופיצקיו
השמל עריו הבירמ
׃םרובעב 33 וחור־תא ורמה־יכ
׃ויתפשב אטביו 34 ודימשה־אל
רמא רשא םימעה־תא
׃םהל הוהי 35 םיוגב וברעתיו
׃םהישעמ ודמליו 36 םהיבצע־תא ודבעיו
׃שקומל םהל ויהיו 37 םהינב־תא וחבזיו
םהיתונב־תאו
׃םידשל 38 יקנ םד וכפשיו
םהיתונבו םהינב־םד
יבצעל וחבז רשא
ץראה ףנחתו ןענכ
׃םימדב 39 םהישעמב ואמטיו
׃םהיללעמב ונזיו 40 ומעב הוהי ףא־רחיו
׃ותלחנ־תא בעתיו 41 םיוג־דיב םנתיו
םהב ולשמיו
׃םהיאנש 42 םהיביוא םוצחליו
׃םדי תחת וענכיו 43 םליצי תובר םימעפ
םתצעב ורמי המהו
׃םנועב וכמיו 44 םהל רצב אריו
׃םתנר־תא ועמשב 45 ותירב םהל רכזיו
׃ודסח ברכ םחניו 46 םימחרל םתוא ןתיו
׃םהיבוש־לכ ינפל 47 הוהי ונעישוה
ונצבקו וניהלא
תודהל םיוגה־ןמ
חבתשהל ךשדק םשל
׃ךתלהתב 48 יהלא הוהי־ךורב
םלועה־ןמ לארשי
רמאו םלועה דעו
־וללה ןמא םעה־לכ
׃הי

« Prev Psalm 106 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |