« Prev Psalm 105 Next »

Chapter 105

1 וארק הוהיל ודוה
םימעב ועידוה ומשב
׃ויתולילע 2 ול־ורמז ול־וריש
וחיש
׃ויתואלפנ־לכב 3 ושדק םשב וללהתה
ישקבמ בל חמשי
׃הוהי 4 וזעו הוהי ושרד
׃דימת וינפ ושקב 5 ויתואלפנ ורכז
ויתפמ השע־רשא
׃ויפ־יטפשמו 6 ודבע םהרבא ערז
׃ויריחב בקעי ינב 7 וניהלא הוהי אוה
׃ויטפשמ ץראה־לכב 8 ותירב םלועל רכז
׃רוד ףלאל הוצ רבד 9 םהרבא־תא תרכ רשא
׃קחשיל ותעובשו 10 קחל בקעיל הדימעיו
׃םלוע תירב לארשיל 11 ןתא ךל רמאל
לבח ןענכ־ץרא־תא
׃םכתלחנ 12 רפסמ יתמ םתויהב
׃הב םירגו טעמכ 13 יוגמ וכלהתיו
הכלמממ יוג־לא
׃רחא םע־לא 14 םקשעל םדא חינה־אל
םהילע חכויו
׃םיכלמ 15 יחישמב ועגת־לא
׃וערת־לא יאיבנלו 16 ץראה־לע בער ארקיו
׃רבש םחל־הטמ־לכ 17 שיא םהינפל חלש
׃ףסוי רכמנ דבעל 18 וילגר לבכב ונע
׃ושפנ האב לזרב 19 ורבד־אב תע־דע
׃והתפרצ הוהי תרמא 20 והריתיו ךלמ חלש
׃והחתפיו םימע לשמ 21 ותיבל ןודא ומש
׃ונינק־לכב לשמו 22 ושפנב וירש רסאל
׃םכחי וינקזו 23 םירצמ לארשי אביו
׃םח־ץראב רג בקעיו 24 דאמ ומע־תא רפיו
׃וירצמ והמצעיו 25 ומע אנשל םבל ךפה
׃וידבעב לכנתהל 26 ןרהא ודבע השמ חלש
׃וב־רחב רשא 27 ירבד םב־ומש
םיתפמו ויתותא
׃םח ץראב 28 ךשחיו ךשח חלש
׃וורבד־תא ורמ־אלו 29 םדל םהימימ־תא ךפה
׃םתגד־תא תמיו 30 םיעדרפצ םצרא ץרש
׃םהיכלמ ירדחב 31 םינכ ברע אביו רמא
׃םלובג־לכב 32 שא דרב םהימשג ןתנ
׃םצראב תובהל 33 םתנאתו םנפג ךיו
׃םלובג ץע רבשיו 34 הברא אביו רמא
׃רפסמ ןיאו קליו 35 בשע־לכ לכאיו
ירפ לכאיו םצראב
׃םתמדא 36 םצראב רוכב־לכ ךיו
׃םנוא־לכל תישאר 37 בהזו ףסכב םאיצויו
׃לשוכ ויטבשב ןיאו 38 םתאצב םירצמ חמש
םדחפ לפנ־יכ
׃םהילע 39 שאו ךסמל ןנע שרפ
׃הליל ריאהל 40 םחלו ולש אביו לאש
׃םעיבשי םימש 41 ובוזיו רוצ חתפ
תויצב וכלה םימ
׃רהנ 42 רבד־תא רכז־יכ
םהרבא־תא ושדק
׃ודבע 43 ןוששב ומע אצויו
׃ויריחב־תא הנרב 44 תוצרא םהל ןתיו
םימאל למעו םיוג
׃ושריי 45 ויקח ורמשי רובעב
ורצני ויתרותו
׃הי־וללה

« Prev Psalm 105 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |