« Prev Proverbs 5 Next »

Chapter 5

1 הבישקה יתמכחל ינב
׃ךנזא־טה יתנובתל 2 תעדו תומזמ רמשל
׃ורצני ךיתפש 3 יתפש הנפטת תפנ יכ
ןמשמ קלחו הרז
׃הכח 4 הנעלכ הרמ התירחאו
׃תויפ ברחכ הדח 5 תומ תודרי הילגר
׃וכמתי הידעצ לואש 6 סלפת־ןפ םייח חרא
אל היתלגעמ וענ
׃עדת 7 יל־ועמש םינב התעו
ורוסת־לאו
׃יפ־ירמאמ 8 ךכרד הילעמ קחרה
חתפ־לא ברקת־לאו
׃התיב 9 םירחאל ןתת־ןפ
ךיתנשו ךדוה
׃ירזכאל 10 ךחכ םירז ועבשי־ןפ
׃ירכנ תיבב ךיבצעו 11 ךתירחאב תמהנו
׃ךראשו ךרשב תולכב 12 יתאנש ךיא תרמאו
ץאנ תחכותו רסומ
׃יבל 13 לוקב יתעמש־אלו
ידמלמלו ירומ
׃ינזא יתיטה־אל 14 ער־לכב יתייה טעמכ
׃הדעו להק ךותב 15 ךרובמ םימ־התש
׃ךראב ךותמ םילזנו 16 ךיתניעמ וצופי
תובחרב הצוח
׃םימ־יגלפ 17 ןיאו ךדבל ךל־ויהי
׃ךתא םירזל 18 ךורב ךרוקמ־יהי
׃ךרוענ תשאמ חמשו 19 םיבהא תליא
הידד ןח־תלעיו
תע־לכב ךורי
׃דימת הגשת התבהאב 20 ינב הגשת המלו
קח קבחתו הרזב
׃הירכנ 21 הוהי יניע חכנ יכ
שיא־יכרד
׃סלפמ ויתלגעמ־לכו 22 ונדכלי ויתונווע
ילבחבו עשרה־תא
׃ךמתי ותאטח 23 ןיאב תומי אוה
ותלוא ברבו רסומ
׃הגשי

« Prev Proverbs 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |