« Prev Proverbs 6 Next »

Chapter 6

1 ךערל תברע־םא ינב
׃ךיפכ רזל תעקת 2 ךיפ־ירמאב תשקונ
׃ךיפ־ירמאב תדכלנ 3 ינב אופא תאז השע
תאב יכ לצנהו
ספרתה ךל ךער־ףכב
׃ךיער בהרו 4 ךיניעל הנש ןתת־לא
׃ךיפעפעל המונתו 5 דימ יבצכ לצנה
׃שוקי דימ רופצכו 6 לצע הלמנ־לא־ךל
׃םכחו היכרד האר 7 ןיצק הל־ןיא רשא
׃לשמו רטש 8 המחל ץיקב ןיכת
׃הלכאמ ריצקב הרגא 9 בכשת לצע יתמ־דע
׃ךתנשמ םוקת יתמ 10 טעמ תונש טעמ
קבח טעמ תומונת
׃בכשל םידי 11 ךשאר ךלהמכ־אבו
׃ןגמ שיאכ ךרסחמו 12 ןוא שיא לעילב םדא
׃הפ תושקע ךלוה 13 ללמ וניעב ץרק
הרמ ולגרב
׃ויתעבצאב 14 שרח ובלב תוכפהת
םינדמ תע־לכב ער
׃חלשי 15 אובי םאתפ ןכ־לע
רבשי עתפ ודיא
׃אפרמ ןיאו 16 הוהי אנש הנה־שש
׃ושפנ תובעות עבשו 17 ןושל תומר םיניע
תוכפש םידיו רקש
׃יקנ־םד 18 ןוא תובשחמ שרח בל
ץורל תורהממ םילגר
׃הערל 19 רקש דע םיבזכ חיפי
ןיב םינדמ חלשמו
׃םיחא 20 ךיבא תוצמ ינב רצנ
׃ךמא תרות שטת־לאו 21 דימת ךבל־לע םרשק
׃ךתרגרג־לע םדנע 22 ךתא החנת ךכלהתהב
ךילע רמשת ךבכשב
איה תוציקהו
׃ךחישת 23 הרותו הוצמ רנ יכ
םייח ךרדו רוא
׃רסומ תוחכות 24 ער תשאמ ךרמשל
׃הירכנ ןושל תקלחמ 25 היפי דמחת־לא
ךחקת־לאו ךבבלב
׃היפעפעב 26 הנוז השא־דעב יכ
תשאו םחל רככ־דע
הרקי שפנ שיא
׃דוצת 27 שא שיא התחיה
אל וידגבו וקיחב
׃הנפרשת 28 שיא ךלהי־םא
וילגרו םילחגה־לע
׃הניוכת אל 29 תשא־לא אבה ןכ
הקני אל והער
׃הב עגנה־לכ 30 יכ בנגל וזובי־אל
ושפנ אלמל בונגי
׃בערי יכ 31 םיתעבש םלשי אצמנו
ותיב ןוה־לכ־תא
׃ןתי 32 בל־רסח השא ףאנ
אוה ושפנ תיחשמ
׃הנשעי 33 אצמי ןולקו־עגנ
׃החמת אל ותפרחו 34 רבג־תמח האנק־יכ
םויב לומחי־אלו
׃םקנ 35 רפכ־לכ ינפ אשי־אל
יכ הבאי־אלו
׃דחש־הברת

« Prev Proverbs 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |