« Prev Malachi 2 Next »

Chapter 2

1 הוצמה םכילא התעו
׃םינהכה תאזה 2 ועמשת אל־םא
ומישת אל־םאו
דובכ תתל בל־לע
הוהי רמא ימשל
םכב יתחלשו תואבצ
יתוראו הראמה־תא
םגו םכיתוכרב־תא
םכניא יכ היתורא
׃בל־לע םימש 3 םכל רעג יננה
יתירזו ערזה־תא
שרפ םכינפ־לע שרפ
םכתא אשנו םכיגח
׃וילא 4 יתחלש יכ םתעדיו
הוצמה תא םכילא
יתירב תויהל תאזה
הוהי רמא יול־תא
׃תואבצ 5 ותא התיה יתירב
םולשהו םייחה
ארומ ול־םנתאו
ימש ינפמו ינארייו
׃אוה תחנ 6 התיה תמא תרות
הלועו והיפב
ויתפשב אצמנ־אל
ךלה רושימבו םולשב
בישה םיברו יתא
׃ןועמ 7 ןהכ יתפש־יכ
הרותו תעד־ורמשי
יכ והיפמ ושקבי
תואבצ־הוהי ךאלמ
׃אוה 8 ךרדה־ןמ םתרס םתאו
הרותב םיבר םתלשכה
יולה תירב םתחש
׃תואבצ הוהי רמא 9 םכתא יתתנ ינא־םגו
םילפשו םיזבנ
רשא יפכ םעה־לכל
־תא םירמש םכניא
םינפ םיאשנו יכרד
׃הרותב 10 ונלכל דחא בא אולה
ונארב דחא לא אולה
שיא דגבנ עודמ
תירב ללחל ויחאב
׃וניתבא 11 הבעותו הדוהי הדגב
לארשיב התשענ
ללח יכ םלשוריבו
הוהי שדק הדוהי
לעבו בהא רשא
׃רכנ לא־תב 12 שיאל הוהי תרכי
הנעו רע הנשעי רשא
שיגמו בקעי ילהאמ
׃תואבצ הוהיל החנמ 13 ושעת תינש תאזו
חבזמ־תא העמד תוסכ
הקנאו יכב הוהי
תונפ דוע ןיאמ
תחקלו החנמה־לא
׃םכדימ ןוצר 14 לע המ־לע םתרמאו
ךניב דיעה הוהי־יכ
ךירוענ תשא ןיבו
הב התדגב התא רשא
תשאו ךתרבח איהו
׃ךתירב 15 ראשו השע דחא־אלו
דחאה המו ול חור
םיהלא ערז שקבמ
םכחורב םתרמשנו
ךירוענ תשאבו
׃דגבי־לא 16 רמא חלש אנש־יכ
לארשי יהלא הוהי
ושובל־לע סמח הסכו
תואבצ הוהי רמא
םכחורב םתרמשנו
׃ודגבת אלו 17 הוהי םתעגוה
םתרמאו םכירבדב
םכרמאב ונעגוה המב
בוט ער השע־לכ
םהבו הוהי יניעב
היא וא ץפח אוה
׃טפשמה יהלא

« Prev Malachi 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |