« Prev Malachi 3 Next »

Chapter 3

1 יכאלמ חלש יננה
ינפל ךרד־הנפו
אובי םאתפו
ןודאה ולכיה־לא
םישקבמ םתא ־רשא
תירבה ךאלמו
םיצפח םתא־רשא
הוהי רמא אב־הנה
׃תואבצ 2 םוי־תא לכלכמ ימו
דמעה ימו ואוב
אוה־יכ ותוארהב
תירבכו ףרצמ שאכ
׃םיסבכמ 3 רהטמו ףרצמ בשיו
רהטו ףסכ
קקזו יול־ינב־תא
ףסככו בהזכ םתא
ישיגמ הוהיל ויהו
׃הקדצב החנמ 4 תחנמ הוהיל הברעו
םלשוריו הדוהי
םינשכו םלוע ימיכ
׃תוינמדק 5 םכילא יתברקו
דע יתייהו טפשמל
םיפשכמב רהממ
םיעבשנבו םיפאנמבו
יקשעבו רקשל
הנמלא ריכש־רכש
אלו רג־יטמו םותיו
הוהי רמא ינוארי
׃תואבצ 6 אל הוהי ינא יכ
םתאו יתינש
אל בקעי־ינב
׃םתילכ 7 םתרס םכיתבא ימימל
םתרמש אלו יקחמ
הבושאו ילא ובוש
הוהי רמא םכילא
המב םתרמאו תואבצ
׃בושנ 8 םיהלא םדא עבקיה
יתא םיעבק םתא יכ
ךונעבק המב םתרמאו
׃המורתהו רשעמה 9 םיראנ םתא הראמב
םיעבק םתא יתאו
׃ולכ יוגה 10 רשעמה־לכ־תא ואיבה
יהיו רצואה תיב־לא
ינונחבו יתיבב ףרט
הוהי רמא תאזב אנ
חתפא אל־םא תואבצ
תוברא תא םכל
םכל יתקירהו םימשה
׃יד־ילב־דע הכרב 11 לכאב םכל יתרעגו
םכל תחשי־אלו
המדאה ירפ־תא
ןפגה םכל לכשת־אלו
הוהי רמא הדשב
׃תואבצ 12 םכתא ורשאו
ויהת־יכ םיוגה־לכ
רמא ץפח ץרא םתא
׃תואבצ הוהי 13 םכירבד ילע וקזח
םתרמאו הוהי רמא
׃ךילע ונרבדנ־המ 14 דבע אוש םתרמא
יכ עצב־המו םיהלא
יכו ותרמשמ ונרמש
ינפמ תינרדק ונכלה
׃תואבצ הוהי 15 םירשאמ ונחנא התעו
ישע ונבנ־םג םידז
ונחב םג העשר
׃וטלמיו םיהלא 16 יארי ורבדנ זא
והער־תא שיא הוהי
עמשיו הוהי בשקיו
ןורכז רפס בתכיו
הוהי יאריל וינפל
׃ומש יבשחלו 17 הוהי רמא יל ויהו
רשא םויל תואבצ
הלגס השע ינא
רשאכ םהילע יתלמחו
ונב־לע שיא למחי
׃ותא דבעה 18 ןיב םתיארו םתבשו
דבע ןיב עשרל קידצ
אל רשאל םיהלא
׃ודבע 19 אב םויה הנה־יכ
ויהו רונתכ רעב
השע־לכו םידז־לכ
םתא טהלו שק העשר
הוהי רמא אבה םויה
בזעי־אל רשא תואבצ
׃ףנעו שרש םהל 20 יארי םכל החרזו
הקדצ שמש ימש
היפנכב אפרמו
םתשפו םתאציו
׃קברמ ילגעכ 21 םיעשר םתוסעו
תחת רפא ויהי־יכ
םויב םכילגר תופכ
רמא השע ינא רשא
׃תואבצ הוהי 22 השמ תרות ורכז
יתיוצ רשא ידבע
ברחב ותוא
םיקח לארשי־לכ־לע
׃םיטפשמו 23 םכל חלש יכנא הנה
איבנה הילא תא
הוהי םוי אוב ינפל
׃ארונהו לודגה 24 תובא־בל בישהו
םינב בלו םינב־לע
אובא־ןפ םתובא־לע
ץראה ־תא יתיכהו
׃םרח

« Prev Malachi 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |