« Prev Leviticus 19 Next »

Chapter 19

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 תדע־לכ־לא רבד
תרמאו לארשי־ינב
ויהת םישדק םהלא
הוהי ינא שודק יכ
׃םכיהלא 3 ויבאו ומא שיא
יתתבש־תאו וארית
הוהי ינא ורמשת
׃םכיהלא 4 םלילאה־לא ונפת־לא
אל הכסמ יהלאו
הוהי ינא םכל ושעת
׃םכיהלא 5 חבז וחבזת יכו
הוהיל םימלש
׃והחבזת םכנצרל 6 לכאי םכחבז םויב
רתונהו תרחממו
שאב ישילשה םוי־דע
׃ףרשי 7 לכאי לכאה םאו
לוגפ ישילשה םויב
׃הצרי אל אוה 8 אשי ונוע וילכאו
הוהי שדק־תא־יכ
שפנה התרכנו ללח
׃הימעמ אוהה 9 ריצק־תא םכרצקבו
תאפ הלכת אל םכצרא
טקלו רצקל ךדש
׃טקלת אל ךריצק 10 ללועת אל ךמרכו
טקלת אל ךמרכ טרפו
בזעת רגלו ינעל
הוהי ינא םתא
׃םכיהלא 11 ובנגת אל
ושחכת־אלו
שיא ורקשת־אלו
׃ותימעב 12 ימשב ועבשת־אלו
םש־תא תללחו רקשל
׃הוהי ינא ךיהלא 13 ךער־תא קשעת־אל
ןילת־אל לזגת אלו
ךתא ריכש תלעפ
׃רקב־דע 14 ינפלו שרח ללקת־אל
לשכמ ןתת אל רוע
ינא ךיהלאמ תאריו
׃הוהי 15 טפשמב לוע ושעת־אל
אלו לד־ינפ אשת־אל
לודג ינפ רדהת
׃ךתימע טפשת קדצב 16 ךימעב ליכר ךלת־אל
ךער םד־לע דמעת אל
׃הוהי ינא 17 ךיחא־תא אנשת־אל
חיכות חכוה ךבבלב
אשת־אלו ךתימע־תא
׃אטח וילע 18 רטת־אלו םקת־אל
תבהאו ךמע ינב־תא
ינא ךומכ ךערל
׃הוהי 19 ורמשת יתקח־תא
עיברת־אל ךתמהב
ערזת־אל ךדש םיאלכ
םיאלכ דגבו םיאלכ
הלעי אל זנטעש
׃ךילע 20 בכשי־יכ שיאו
ערז־תבכש השא־תא
תפרחנ החפש אוהו
אל הדפהו שיאל
אל השפח וא התדפנ
היהת תרקב הל־ןתנ
אל־יכ ותמוי אל
׃השפח 21 ומשא־תא איבהו
להא חתפ־לא הוהיל
׃םשא ליא דעומ 22 ןהכה וילע רפכו
ינפל םשאה ליאב
רשא ותאטח־לע הוהי
ול חלסנו אטח
׃אטח רשא ותאטחמ 23 ץראה־לא ואבת־יכו
לכאמ ץע־לכ םתעטנו
ותלרע םתלרעו
םינש שלש וירפ־תא
אל םילרע םכל היהי
׃לכאי 24 היהי תעיברה הנשבו
שדק וירפ־לכ
׃הוהיל םילולה 25 תשימחה הנשבו
וירפ־תא ולכאת
ותאובת םכל ףיסוהל
׃םכיהלא הוהי ינא 26 םדה־לע ולכאת אל
אלו ושחנת אל
׃וננועת 27 םכשאר תאפ ופקת אל
תאפ תא תיחשת אלו
׃ךנקז 28 ונתת אל שפנל טרשו
עקעק תבתכו םכרשבב
ינא םכב ונתת אל
׃הוהי 29 ךתב־תא ללחת־לא
הנזת־אלו התונזהל
ץראה האלמו ץראה
׃המז 30 ורמשת יתתבש־תא
ינא וארית ישדקמו
׃הוהי 31 תבאה־לא ונפת־לא
םינעדיה־לאו
האמטל ושקבת־לא
הוהי ינא םהב
׃םכיהלא 32 םוקת הביש ינפמ
ןקז ינפ תרדהו
ינא ךיהלאמ תאריו
׃הוהי 33 רג ךתא רוגי־יכו
ונות אל םכצראב
׃ותא 34 היהי םכמ חרזאכ
םכתא רגה רגה םכל
ךומכ ול תבהאו
םתייה םירג־יכ
ינא םירצמ ץראב
׃םכיהלא הוהי 35 טפשמב לוע ושעת־אל
לקשמב הדמב
׃הרושמבו 36 קדצ ינזאמ
קדצ תפיא קדצ־ינבא
םכל היהי קדצ ןיהו
םכיהלא הוהי ינא
םכתא יתאצוה־רשא
׃םירצמ ץראמ 37 יתקח־לכ־תא םתרמשו
יטפשמ־לכ־תאו
ינא םתא םתישעו
׃הוהי

« Prev Leviticus 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |