« Prev Leviticus 18 Next »

Chapter 18

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־לא רבד
ינא םהלא תרמאו
׃םכיהלא הוהי 3 םירצמ־ץרא השעמכ
אל הב־םתבשי רשא
השעמכו ושעת
ינא רשא ןענכ־ץרא
אל המש םכתא איבמ
אל םהיתקחבו ושעת
׃וכלת 4 ושעת יטפשמ־תא
ורמשת יתקח־תאו
הוהי ינא םהב תכלל
׃םכיהלא 5 יתקח־תא םתרמשו
רשא יטפשמ־תאו
יחו םדאה םתא השעי
׃הוהי ינא םהב 6 ראש־לכ־לא שיא שיא
וברקת אל ורשב
ינא הורע תולגל
׃הוהי 7 תורעו ךיבא תורע
ךמא הלגת אל ךמא
הלגת אל אוה
׃התורע 8 אל ךיבא־תשא תורע
ךיבא תורע הלגת
׃אוה 9 ךתוחא תורע
ךמא־תב וא ךיבא־תב
וא תיב תדלומ
הלגת אל ץוח תדלומ
׃ןתורע 10 וא ךנב־תב תורע
הלגת אל ךתב־תב
ךתורע יכ ןתורע
׃הנה 11 ךיבא תשא־תב תורע
ךתוחא ךיבא תדלומ
הלגת אל אוה
׃התורע 12 אל ךיבא־תוחא תורע
ךיבא ראש הלגת
׃אוה 13 אל ךמא־תוחא תורע
ךמא ראש־יכ הלגת
׃אוה 14 אל ךיבא־יחא תורע
אל ותשא־לא הלגת
׃אוה ךתדד ברקת 15 הלגת אל ךתלכ תורע
אל אוה ךנב תשא
׃התורע הלגת 16 אל ךיחא־תשא תורע
ךיחא תורע הלגת
׃אוה 17 אל התבו השא תורע
הנב־תב־תא הלגת
חקת אל התב־תב־תאו
הראש התורע תולגל
׃אוה המז הנה 18 אל התחא־לא השאו
תולגל ררצל חקת
׃הייחב הילע התורע 19 תדנב השא־לאו
ברקת אל התאמט
׃התורע תולגל 20 ךתימע תשא־לאו
ערזל ךתבכש ןתת־אל
׃הב־האמטל 21 ןתת־אל ךערזמו
אלו ךלמל ריבעהל
ךיהלא םש־תא ללחת
׃הוהי ינא 22 בכשת אל רכז־תאו
הבעות השא יבכשמ
׃אוה 23 ןתת־אל המהב־לכבו
הב־האמטל ךתבכש
ינפל דמעת־אל השאו
לבת העברל המהב
׃אוה 24 הלא־לכב ואמטת־לא
ואמטנ הלא־לכב יכ
ינא־רשא םיוגה
׃םכינפמ חלשמ 25 דקפאו ץראה אמטתו
אקתו הילע הנוע
׃היבשי־תא ץראה 26 םתא םתרמשו
יטפשמ־תאו יתקח־תא
לכמ ושעת אלו
חרזאה הלאה תבעותה
׃םככותב רגה רגהו 27 תבעותה־לכ־תא יכ
ץראה־ישנא ושע לאה
אמטתו םכינפל רשא
׃ץראה 28 ץראה איקת־אלו
התא םכאמטב םכתא
יוגה־תא האק רשאכ
׃םכינפל רשא 29 השעי רשא־לכ יכ
הלאה תבעותה לכמ
תושפנה ותרכנו
׃םמע ברקמ תשעה 30 יתרמשמ־תא םתרמשו
תוקחמ תושע יתלבל
ושענ רשא תבעותה
ואמטת אלו םכינפל
הוהי ינא םהב
׃םכיהלא

« Prev Leviticus 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |