« Prev Leviticus 11 Next »

Chapter 11

1 השמ־לא הוהי רבדיו
רמאל ןרהא־לאו
׃םהלא 2 לארשי ינב־לא ורבד
רשא היחה תאז רמאל
המהבה־לכמ ולכאת
׃ץראה ־לע רשא 3 הסרפ תסרפמ לכ
תסרפ עסש תעסשו
המהבב הרג תלעמ
׃ולכאת התא 4 ולכאת אל הז־תא ךא
הרגה ילעממ
הסרפה יסרפממו
הלעמ־יכ למגה־תא
הסרפו אוה הרג
אמט סירפמ ונניא
׃םכל אוה 5 הלעמ־יכ ןפשה־תאו
אל הסרפו אוה הרג
אוה אמט סירפי
׃םכל 6 תבנראה־תאו
אוה הרג תלעמ־יכ
הסירפה אל הסרפו
׃םכל אוה האמט 7 ריזחה־תאו
אוה הסרפ סירפמ־יכ
הסרפ עסש עסשו
רגי־אל הרג אוהו
׃םכל אוה אמט 8 ולכאת אל םרשבמ
ועגת אל םתלבנבו
׃םכל םה םיאמט 9 לכמ ולכאת הז־תא
לכ םימב רשא
ריפנס ול־רשא
םימיב םימב תשקשקו
םתא םילחנבו
׃ולכאת 10 ול־ןיא רשא לכו
תשקשקו ריפנס
לכמ םילחנבו םימיב
שפנ לכמו םימה ץרש
ץקש םימב רשא היחה
׃םכל םה 11 םכל ויהי ץקשו
ולכאת אל םרשבמ
׃וצקשת םתלבנ־תאו 12 ול־ןיא רשא לכ
םימב תשקשקו ריפנס
׃םכל אוה ץקש 13 וצקשת הלא־תאו
ולכאי אל ףועה־ןמ
רשנה־תא םה ץקש
תאו סרפה־תאו
׃הינזעה 14 היאה־תאו האדה־תאו
׃הנימל 15 ׃ונימל ברע־לכ תא 16 הנעיה תב תאו
סמחתה־תאו
ץנה־תאו ףחשה־תאו
׃והנימל 17 ךלשה־תאו סוכה־תאו
׃ףושניה־תאו 18 תמשנתה־תאו
תאקה־תאו
׃םחרה־תאו 19 הפנאה הדיסחה תאו
תפיכודה־תאו הנימל
׃ףלטעה־תאו 20 ךלהה ףועה ץרש לכ
אוה ץקש עברא־לע
׃םכל 21 ולכאת הז־תא ךא
ךלהה ףועה ץרש לכמ
אל־רשא עברא־לע
וילגרל לעממ םיערכ
׃ץראה־לע ןהב רתנל 22 ולכאת םהמ הלא־תא
ונימל הבראה־תא
והנימל םעלסה־תאו
והנימל לגרחה־תאו
׃והנימל בגחה־תאו 23 ףועה ץרש לכו
םילגר עברא ול־רשא
׃םכל אוה ץקש 24 ואמטת הלאלו
םתלבנב עגנה־לכ
׃ברעה־דע אמטי 25 םתלבנמ אשנה־לכו
אמטו וידגב סבכי
׃ברעה־דע 26 אוה רשא המהבה־לכל
עסשו הסרפ תסרפמ
הרגו תעסש הנניא
םיאמט הלעמ הנניא
עגנה־לכ םכל םה
׃אמטי םהב 27 ויפכ־לע ךלוה לכו
תכלהה היחה־לכב
םה םיאמט עברא־לע
עגנה־לכ םכל
אמטי םתלבנב
׃ברעה־דע 28 םתלבנ־תא אשנהו
אמטו וידגב סבכי
המה םיאמט ברעה־דע
׃םכל 29 ץרשב אמטה םכל הזו
דלחה ץראה־לע ץרשה
בצהו רבכעהו
׃והנימל 30 חכהו הקנאהו
טמחהו האטלהו
׃תמשנתהו 31 םכל םיאמטה הלא
עגנה־לכ ץרשה־לכב
אמטי םתמב םהב
׃ברעה־דע 32 וילע־לפי־רשא לכו
אמטי םתמב םהמ
דגב וא ץע־ילכ־לכמ
קש וא רוע־וא
השעי־רשא ילכ־לכ
םימב םהב הכאלמ
ברעה־דע אמטו אבוי
׃רהטו 33 שרח־ילכ־לכו
םהמ לפי־רשא
רשא לכ וכות־לא
ותאו אמטי וכותב
׃ורבשת 34 לכאי רשא לכאה־לכמ
םימ וילע אובי רשא
רשא הקשמ־לכו אמטי
ילכ־לכב התשי
׃אמטי 35 לפי־רשא לכו
אמטי וילע םתלבנמ
ץתי םיריכו רונת
םיאמטו םה םיאמט
׃םכל ויהי 36 רובו ןיעמ ךא
היהי םימ־הוקמ
םתלבנב עגנו רוהט
׃אמטי 37 םתלבנמ לפי יכו
עורז ערז־לכ־לע
רוהט ערזי רשא
׃אוה 38 םימ־ןתי יכו
לפנו ערז־לע
אמט וילע םתלבנמ
׃םכל אוה 39 המהבה־ןמ תומי יכו
הלכאל םכל איה־רשא
אמטי התלבנב עגנה
׃ברעה ־דע 40 סבכי התלבנמ לכאהו
אמטו וידגב
אשנהו ברעה־דע
סבכי התלבנ־תא
אמטו וידגב
׃ברעה־דע 41 ץרשה ץרשה־לכו
אוה ץקש ץראה־לע
׃לכאי אל 42 ןוחג־לע ךלוה לכ
עברא־לע ךלוה לכו
םילגר הברמ־לכ דע
ץרשה ץרשה־לכל
םולכאת אל ץראה־לע
׃םה ץקש־יכ 43 וצקשת־לא
םכיתשפנ־תא
אלו ץרשה ץרשה־לכב
םתמטנו םהב ואמטת
׃םב 44 הוהי ינא יכ
םתשדקתהו םכיהלא
יכ םישדק םתייהו
אלו ינא שודק
םכיתשפנ־תא ואמטת
שמרה ץרשה־לכב
׃ץראה־לע 45 הלעמה הוהי ינא יכ
םירצמ ץראמ םכתא
םיהלאל םכל תיהל
יכ םישדק םתייהו
׃ינא שודק 46 המהבה תרות תאז
שפנ לכו ףועהו
םימב תשמרה היחה
תצרשה שפנ־לכלו
׃ץראה־לע 47 אמטה ןיב לידבהל
ןיבו רהטה ןיבו
ןיבו תלכאנה היחה
׃לכאת אל רשא היחה

« Prev Leviticus 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |